Introducing Online collaboration methods and tools in education”

(No. 2014-1-LV01-KA200-000483)

 

 Projekts „Introducing Online collaboration methods and tools in education” (Online4EDU)  ir Eiropas Savienības ERASMUS + atbalstīts projekts ko īsteno  LIKTA ( Latvijas informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija ) sadarbībā  ar partneriem no Igaunijas, Īrijas, Lietuvas un Vācijas .

Izglītības un vispārējās izglītības likumu mērķis ir radīt apstākļus radošas, vispusīgi izglītotas personības veidošanai, izglītojamo nepārtrauktai izglītības turpināšanai, profesijas apguvei, patstāvīgai orientācijai sabiedriskajā un valsts dzīvē. Šobrīd tas nav iedomājams bez digitālajām kompetencēm un tiešsaistes platformu un risinājumu pielietošanas. Nepieciešamība celt  skolotāju digitālās prasmes un ieviest jaunas , uz digitālo tehnoloģiju izmantošanu balstītas mācību metodes un rīkus ir uzsvērta vairākos  EK un Latvijas politikas dokumentos :

Projekta mērķis ietver mācību programmas, apmācību metodikas un rīku izstrādi, adaptāciju un ieviešanu digitālo prasmju jomā, kas saistās ar sadarbību tiešsaistē, mākoņdatošanas iespēju izmantošanu.

Skolotājiem šīs  prasmes ir vitāli nepieciešamas gan skolotāju darba organizēšanai, gan apmācību procesa organizēšanai ar skolēniem. Mērķa auditorija ir dažādu priekšmetu un dažādu klašu grupu skolotāji.

Projektā  paredzētie rezultāti :

  1. Pētījums par skolotāju zināšanām un apmācību vajadzībām dotajā tēmā;
  2. Apmācību programmas „Tiešsaistes sadarbības metodes un rīki” satura izstrāde ( 5 valodas : EN, LV, EE, LT, DE );
  3. Apmācības materiālu izstrāde un ievietošana online ( tiešsaistes ) apmācību platformā, materiālu  adaptācija atbildoši mērķa auditorijas novērtējumam;
  4. Zināšanu novērtēšanas tiešsaistes rīka ( barometra ) izstrāde;
  5. Zināšanu novērtēšanas Eiropas datorprasmju  ietvara testu ( ECDL )  izstrāde;
  6.  Izstrādāto apmācību un testu rīku pilots, iesaistot mērķa auditorijas pārstāvjus;
  7. Vadlīniju izstrāde par projekta rezultātu ieviešanu izglītības darbinieku apmācībās un kvalifikācijas celšanā; demonstrāciju un rezultātu izplatīšanas semināri partneru valstīs.

Lai  sasniegtu projekta mērķus,  visās valstīs paredzēta  cieša sadarbība un konsultācijas ar mērķa  auditorijas pārstāvjiem

Projekta ilgums : 24 mēneši

Šo projektu līdzfinansē Eiropas Komisija.
Eiropas Komisija neuzņemas atbildību par publikācijā iekļauto informāciju un tās izmantošanu. Šī publikācija atspoguļo autoru viedokli.

 

 

Share →