Atklāta Globālā mākslīgā intelekta ētikas un pārvaldības observatorija

Atklāta Globālā mākslīgā intelekta ētikas un pārvaldības observatorija

  • 11. februāris, 2024. gads
  • 0 comments

2024. gada februārī notika otrais UNESCO Globālais mākslīgā intelekta ētikas forums, kurā tika atklāta Globālā mākslīgā intelekta ētikas un pārvaldības observatorija ar mērķi veicināt zināšanas, izpratni un labākās prakses īstenošanu šajā jomā.

Globālās mākslīgā intelekta (MI) ētikas un pārvaldības observatorija tika izveidota, sadarbojoties UNESCO, Alana Turinga institūta un Starptautiskās Telesakaru savienības (ITU) ekspertiem. Observatorija kalpo kā centralizēta resursu krātuve ar mērķi palīdzēt politikas veidotājiem, akadēmiskā sektora pārstāvjiem un sabiedrībai kopumā vispusīgi izprast MI ētiskās un pārvaldības dimensijas. Ar observatorijas izveidošanas iniciatīvu tiek īstenoti galvenie principi un vērtības, pamatojoties uz UNESCO ieteikumu par mākslīgā intelekta ētiku, ko 2021. gadā pieņēma 193 valstis.

Obsevatorijā ir pieejama gatavības novērtēšanas metodika (RAM), kas ļauj valsts līmenī apzināties gatavību MI tehnoloģijas ieviest ētiski un atbildīgi. Izmantojot RAM, valstis var gūt ieskatu savā sociāli tehniskajā vidē, noteikt jomas, kurās nepieciešami uzlabojumi, un izstrādāt stratēģijas, lai mazinātu iespējamos riskus, kas saistīti ar MI tehnoloģiju ieviešanu. Turklāt Observatorija darbojas kā globāls centrs informācijas un datu apmaiņai par MI pārvaldības praksi un tendencēm. Valstu profili sniedz detalizētu informāciju par MI vidi dažādās valstīs, savukārt globālā statistika sniedz ieskatu galvenajos rādītājos.

Observatorijā atrodas arī MI ētikas un pārvaldības laboratorija — sadarbības platforma, kurā eksperti no visas pasaules var dalīties ar pētījumiem, politikas ieteikumiem un citiem resursiem par kritiski svarīgiem jautājumiem MI ētikas un pārvaldības jomā.

Globālās MI ētikas un pārvaldības observatorijas izveide uzsver UNESCO apņemšanos veicināt MI tehnoloģiju ētisku izstrādi un ieviešanu visā pasaulē, veicinot sadarbību, zināšanu apmaiņu un prasmju pilnveidi. Tādām iniciatīvām kā Globālā MI ētikas un pārvaldības observatorija ir izšķiroša nozīme taisnīgākas, ilgtspējīgākas un uz cilvēku vērstas mākslīgā intelekta tehnoloģiju attīstībā, kas par prioritāti izvirza visas sabiedrības labbūtību.

2022. gada decembrī Prāgā notika pirmais globālais forums par mākslīgā intelekta (MI) ētiku, ko organizēja Eiropas Savienības Padomes prezidentvalsts Čehija sadarbībā ar UNESCO. Šī starptautiskā ekspertu sanāksme notika, pamatojoties uz iepriekš pieņemtajiem UNESCO vispārējiem ieteikumiem par mākslīgā intelekta ētiku.

Digitālās tehnoloģijas/specializācija:
Mākslīgais intelekts
Digitālo prasmju līmenis:
Pamata
Vidējs
Augsts
Eksperta
Ģeogrāfiskais tvērums - valsts:
Eiropas savienība
Iniciatīvas veids:
Starptautiska iniciatīva