Bibliotekāri dalās pieredzē par digitālo prasmju un kompetenču veicināšanu nozarē

Bibliotekāri dalās pieredzē par digitālo prasmju un kompetenču veicināšanu nozarē

 • 13. oktobris, 2022. gads
 • 0 comments

Piektdien, 7. oktobrī, notika pieredzes apmaiņas seminārs “Darba vidē balstītas mācības digitālo prasmju un kompetenču veicināšana bibliotekāriem” Latvijas pašvaldību publisko bibliotēku pārstāvjiem, kuri iesaistījušies ar Eiropas Savienības atbalstu īstenotajā starptautiskajā projektā “Digital Biblio”.

Projekta mērķi ir apzināt esošās un jaunās prasmes, kas nepieciešamas bibliotēku nozarei, lai  izprastu Eiropas topošo darbavietu profilus 21. gadsimta bibliotēku nozarē un atbalstītu augsti kvalificēta un mobila darbaspēka attīstību, novēršot neatbilstību starp formālo izglītību un darba tirgu.

No Latvijas projekta īstenošanā iesaistījušās 28 pašvaldību publiskās bibliotēkas, kopā ar speciāli sagatavotiem mentoriem veidojot izzinošus digitālus materiālus un tiešsaistes rīkus, savukārt projekta vadības grupa paralēli šim bibliotekāru darba procesam izstrādā profesionālās izglītības un mācību programmu, kas pēc projekta realizācijas 2023. gada martā būs pieejama ikvienam bibliotekāram.

Semināru rīkoja projekta partneri no Latvijas –  SIA DMG (Data Media Group, Latvija) un Kultūras informācijas sistēmu centrs.

Atklājot pasākumu, bibliotekārus sveica Māra Jākobsone, projekta vadītāja no SIA DMG, paužot gandarījumu par lielo atsaucību un ieinteresētību projektā no Latvijas bibliotēku puses un uzsverot, ka bibliotekāri, īstenojot individuālās aktivitātes “Digital Biblio” ietvarā, vienlaikus darbojas arī kā pētnieki, kas ar savu iesaisti un dalīšanos pieredzē palīdz kopīgi veidot un uzlabot projektā izstrādājamo profesionālo mācību programmu. Tāpat M. Jākobsone iezīmēja globālo aktualitāti nozarē Eiropas mērogā, proti, šobrīd tiek veidota starpvalstu personālās izglītības platforma, kurā arī ikvienam bibliotekāram būs iespēja veidot savu individuālo kontu un portfolio ar informāciju par dažādām digitālo prasmju pilnveides iespējām.

Savukārt projekta pārstāve no Kultūras informācijas sistēmu centra Inga Niedra sniedza pārskatu par projekta līdzšinējo norisi, analizējot daudzveidīgās idejas, ko iesniegušas projekta dalības bibliotēkas, lai veicinātu iedzīvotāju digitālo prasmju sekmīgāku apguvi un pilnveidi.

Semināra turpinājumā “Digital Biblio” iesaistīto bibliotēku pārstāvji dalījās pieredzē ar darbu pie individuālo projektu uz vietām izstrādes – savu paveikto prezentēja bibliotekāri no Pilsrundāles bibliotēkas,  Madonas novada bibliotēkas,  Vecpiebalgas pagasta bibliotēkas,  Skrundas pilsētas bibliotēkas un Ventspils bibliotēkas.

Par Biblio projekta Specializācijas kursu:
 • Unikāla mācību iespēju BIBLIO projekta partnervalstu – Latvijas, Bulgārijas, Grieķijas un Itālijas bibliotēku speciālistiem un studentiem, kuri jau strādā vai plāno strādāt bibliotēku jomā;
 • Divas pielāgotas mācību programmas (CECO un DIGY), atbilstoši Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūrai (EKI) un Eiropas kredītpunktu sistēmai profesionālajai izglītībai un apmācībai (ECVET);
 • Modulāras mācību programmas un padziļināti materiāli, kas piemēroti elastīgām un personalizētām mācībām;
 • 38 mācību moduļi digitālās, uzņēmējdarbības un caurviju kompetences pilnveidei;
 • Jaukta tipa un darba vidē balstītas mācības un praktiskā pieredze bibliotēkās;
 • Pašvadītas mācības un elastīgs grafiks, ko var apvienot ar darbu un studijām;
 • Pasniedzēju, mentoru un projekta moderatoru atbalsts, lai sasniegtu vislabākos mācību rezultātus.

Dalībniekiem bija iespējams reģistrēties vienam no diviem specializācijas kursiem, kas izstrādāti īpaši bibliotēku profesionāļiem radītajiem darba lomu profiliem:

BIBLIO Specializācijas kursa pilotmācības norisinās no šī gada februāra līdz novembrim, īstenojot:

 • Jaukta tipa mācības:
  • 20 stundas klātienes semināri,
  • 160 stundas tiešsaistes nodarbības un patstāvīgās studijas,
  • 40 stundas projektā balstītas mācības,
  • 20 stundas novērtējums.
 • Darba vidē balstītas mācības – 165 stundas.

Pilotmācības tiek īstenotas četrās BIBLIO projekta dalībvalstīs – Latvijā, Bulgārijā, Grieķijā un Itālijā. Kurss ir mūsdienīgs, tas dod iespēju pilnveidot digitālās, uzņēmējdarbības un caurviju prasmes, kas tiek uzskatītas par bibliotēku profesionāļu jaunā laikmeta pamata prasmēm. Lai gan kurss ir paredzēts bibliotekāriem un šajā nozarē strādājošajiem, tas var būt piemērots arī ikvienam, kurš interesējas par informācijas nozares attīstību un digitalizācijas potenciālu bibliotēkās.

Projektu Latvijā īsteno Data Media Group (SIA DMG) un Kultūras Informācijas Sistēmu Centrs.

Šis projekts ir finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Līguma Nr.: 608964-EPP-1-2019-1-IT-EPPKA3-VET-NETPAR

Informācija tiešsaistē:
Digitālās tehnoloģijas/specializācija:
Digitālās prasmes
Digitālo prasmju līmenis:
Vidējs
Augsts
Ģeogrāfiskais tvērums - valsts:
Latvija
Iniciatīvas veids:
ES institucionālā iniciatīva