Bibliotekāru profesionāļi uzsāk BIBLIO projekta Specializācijas kursa apguvi

Bibliotekāru profesionāļi uzsāk BIBLIO projekta Specializācijas kursa apguvi

 • 17. februāris, 2022. gads
 • 0 comments

15. februārī projekta “BIBLIO – Digitālās prasmes un kompetences Eiropas bibliotekāriem” (BIBLIO) īstenotāji Latvijā SIA DMG un Kultūras informācijas sistēmu centrs (KISC) organizēja BIBLIO specializācijas kursa pilotmācību atklāšanas ievadsemināru. Tajā tika aicināti piedalīties visi specializācijas kursa dalībai apstiprinātie bibliotēku profesionāļi. Prioritāri dalībai specializācijas kursa pilotmācībās tika izvēlēti tie speciālisti kuri ir piedalījušies un veiksmīgi apguvuši BIBLIO projekta MOOC (masīvo atvērto tiešsaistes kursu).

 BIBLIO Specializācijas kurss piedāvā:

 • Unikālu mācību iespēju Latvijas, Bulgārijas, Grieķijas un Itālijas bibliotēku speciālistiem un studentiem, kuri plāno strādāt bibliotēku jomā.
 • Divas pielāgotas mācību programmas (CECO un DIGY), atbilstoši Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūrai (EKI) un Eiropas kredītpunktu sistēmai profesionālajai izglītībai un apmācībai (ECVET).
 • Modulāras mācību programmas un padziļinātus materiālus, kas piemēroti elastīgām un personalizētām mācībām.
 • 38 mācību moduļus digitālās, uzņēmējdarbības un caurviju kompetences pilnveidei.
 • Jaukta tipa un darba vidē balstītas mācības un praktisko pieredzi bibliotēkās.
 • Pašvadītas mācības un elastīgu grafiku, ko var apvienot ar darbu un studijām.
 • Pasniedzēju, mentoru un projekta moderatoru atbalstu, lai sasniegtu vislabākos mācību rezultātus.

 Dalībniekiem bija iespējams reģistrēties vienam no diviem specializācijas kursiem, kas izstrādāti īpaši bibliotēku profesionāļiem radītajiem darba lomu profiliem:

 Kopumā dalībai specializācijas kursa pilotmācībās tika izvēlēti un uz ievadsemināru uzaicināti 41 bibliotēku profesionāļi, lai sniegtu detalizētu informāciju par specializācijas kursa plānoto īstenošanas procesu.

BIBLIO Specializācijas kursa pilotmācības ir paredzēta laika periodā no šī gada februāra līdz oktobrim, īstenojot:

 • Jaukta tipa mācības:
  • 20 stundas klātienes semināri
  • 160 stundas tiešsaistes nodarbības un patstāvīgās studijas
  • 40 stundas projektā balstītas mācības
  • 20 stundas novērtējums
 • Darba vidē balstītas mācības – 165 stundas

Pilotmācības tiek īstenotas četrās valstīs – Latvija, Bulgārija, Grieķija un Itālija. Kurss ir mūsdienīgs, tas dod iespēju pilnveidot digitālās, uzņēmējdarbības un caurviju prasmes, kas tiek uzskatītas par bibliotēku profesionāļu jaunā laikmeta pamata prasmēm. Lai gan kurss ir paredzēts bibliotekāriem un šajā nozarē strādājošajiem, tas var būt piemērots arī ikvienam, kurš interesējas par informācijas tehnoloģiju  nozares attīstību un digitalizācijas potenciālu bibliotēkās.

Informatīvie materiāli:

BIBLIO projekta brošūra

BIBLIO specializācijas kursa buklets

BIBLIO specializācijas kursa brošūra

BIBLIO specializācijas kursa pilnais apraksts (CECO)

BIBLIO specializācijas kursa pilnais apraksts (DIGY)

 

Papildus informācijai aicinām apmeklēt vietni www.biblio-project.eu. BIBLIO projekta aktualitātēm aicinām sekot Twitter (@digital_biblio) un Facebook (@DigitalBiblio).

 

Šis projekts ir finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora viedokli, un, lai arī kā tiktu izmantota tajā ietvertā informācija, Eiropas Komisija par to neuzņemas nekādu atbildību. Līguma Nr.: 608964-EPP-1-2019-1-IT-EPPKA3-VET-NETPAR

 

Digitālās tehnoloģijas/specializācija:
Digitālās prasmes
Digitālo prasmju līmenis:
Pamata
Vidējs
Ģeogrāfiskais tvērums - valsts:
Latvija
Bulgārija
Grieķija
Itālija
Iniciatīvas veids:
Starptautiska iniciatīva