Cedefop pētījums par digitālo prasmju apguvi

Cedefop pētījums par digitālo prasmju apguvi

  • 3. janvāris, 2024. gads
  • 0 comments

Pieprasījums pēc jaunām digitālajām prasmēm Eiropas Savienībā (ES) strauji pieaug. Digitālo tehnoloģiju attīstība ienes pārmaiņas uzņēmumos, piedāvājot globālu tvērumu un darbības efektivitāti. Pētījumi liecina, ka 2022. gadā digitālajā pārveidē ieguldīja tikai 53% ES uzņēmumu. Pandēmija šos procesus paātrināja, uzsverot, ka sekmīgai digitālajai pārveidei ir vajadzīgs digitāli gatavs darbaspēks. Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centrs publicējis politikas kopsavilkumu par digitālo prasmju attīstības vajadzībām atbilstoši mainīgajai darba videi.

Digitālo prasmju nozīme konkurētspējas paaugstināšanā

Digitālās prasmes veicina inovatīvu produktu un pakalpojumu radīšanu, palīdzot organizācijām pieņemt straujo tehnoloģiju attīstību un izmantot to konkurētspējas paaugstināšanā. Uzņēmumos pieaug pieprasījums pēc darbiniekiem, kas pārzina jaunākās tehnoloģijas un spēj pielāgoties jaunajiem apstākļiem, apgūstot jaunas prasmes.

Pētījumi liecina, ka aptuveni 70% ES uzņēmumu saskaras ar digitāli prasmīga darbaspēka trūkumu. Darba tirgū visvairāk pieprasīti ir speciālisti programmēšanas, konsultāciju un informācijas pakalpojumu nozarēs, kas ietekmē vairāk nekā pusi uzņēmumu. Ar grūtībām pieņemt darbā IT speciālistus sakaras arī 20% farmācijas un 17% zinātniskās pētniecības uzņēmumu. Eiropas Komisija ir apņēmusies novērst digitālo prasmju trūkumu un veicināt projektus un stratēģijas, lai uzlabotu digitālo prasmju līmeni Eiropā, īstenojot politikas virzienu “Digitālās prasmes un darbvietas”.

Digitālo prasmju apguves nozīme ekonomikas attīstības veicināšanā

Politikas kopsavilkumā ir uzsvērta digitālo prasmju nozīme ekonomikas attīstības veicināšanā un globālās konkurētspējas uzlabošanā. Turklāt tā uzsver nepieciešamību strauji īstenot spēcīgu digitālo politiku un stratēģijas. Stratēģiski ieguldot darbaspēka prasmju pilnveidē un pārkvalifikācijā, par prioritāti nosakot pedagogu digitālo prasmju pilnveidi un modernizējot izglītības sistēmu, ir iespējams nodrošināt atbalstošu vidi konkurētspējas paaugstināšanai visiem iedzīvotājiem.

Ziņojuma pilna versija ir pieejama šeit.

#Cedefop #ES

Digitālās tehnoloģijas/specializācija:
Digitālās prasmes
Digitālo prasmju līmenis:
Pamata
Vidējs
Augsts
Eksperta
Ģeogrāfiskais tvērums - valsts:
Eiropas savienība
Iniciatīvas veids:
ES institucionālā iniciatīva