Ceļā uz zaļu un digitālu nākotni: pieejams JRC ziņojums latviešu valodā

Ceļā uz zaļu un digitālu nākotni: pieejams JRC ziņojums latviešu valodā

  • 10. novembris, 2023. gads
  • 0 comments

Ir pieejams Eiropas Komisijas Kopīgā pētniecības centra (JRC) politikas ziņojums “Ceļā uz zaļu un digitālu nākotni”  latviešu valodā, kuru sagatavojusi Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija (LIKTA).

Lai veiksmīgi nodrošinātu Eiropas pāreju uz Zaļu un digitālu nākotni, šajā pētījumā ir apkopotas galvenās prasības sekmīgam divējādās pārkārtošanās procesam Eiropas Savienībā. Eiropas Savienības mērķis ir būt ilgtspējīgai, taisnīgai un konkurētspējīgai. Lai saglabātu planētas dzīvotspēju un izmantotu ekonomiskās iespējas, Eiropas Savienība iesaistās ātrā un iekļaujošā pārejā uz ekoloģiski ilgtspējīgu dzīvesveidu un ekonomiku.

Šajā pētījumā pētīts, kā Eiropas Savienība var nodrošināt, ka zaļā un digitālā pārkārtošanās savstarpēji papildina viena otru. Zaļās pārkārtošanās mērķis ir panākt ilgtspējību un cīnīties pret klimata pārmaiņām un vides degradāciju. Tajā pašā laikā digitālo tehnoloģiju pieaugošā nozīme pārveido sabiedrību un ekonomiku. Digitālās pārkārtošanās jomā Eiropas Savienības mērķis ir izmantot digitālās tehnoloģijas ilgtspējai un labklājībai, kā arī nodrošināt iespējas iedzīvotājiem un uzņēmumiem. Sekmīga zaļās un digitālās divējādās pārkārtošanās pārvaldība ir pamats ilgtspējīgas, taisnīgas un konkurētspējīgas nākotnes nodrošināšanai.

Pētījumā analizēts, kā šī brīža un nākotnes digitālās tehnoloģijas varētu kļūt par galvenajiem zaļās pārkārtošanās veicinātājiem līdz 2050. gadam, kad Eiropas Savienība vēlas kļūt klimatneitrāla. Tajā arī aplūkoti divējādās pārkārtošanās spriedzes punkti, piemēram, kā digitālās tehnoloģijas varētu radīt papildu vides slogu. Tajā novērtēts, kā divējādo pārkārtošanos ietekmēs ekonomiskie, sociālie un politiskie faktori. Pētījumā sīkāk aplūkotas piecas ekonomikas nozares, kas rada vienas no lielākajām siltumnīcas efekta gāzu emisijām ES:

  • Lauksaimniecība,
  • Ēkas un būvniecība
  • Enerģētika
  • Energoietilpīgas nozares
  • Transports un mobilitāte

Pamatojoties uz iepriekš minēto, pētījumā ir noteiktas galvenās prasības sekmīgai divējādās pārkārtošanās pārvaldībai. Divējādās pārkārtošanās apstākļos ir jāpārvar galvenie sociālie, tehnoloģiskie, vides, ekonomiskie un politiskie šķēršļi.

Politikas programmā “Digitālajā desmitgades kompass” ir izklāstīti mērķi līdz 2030. gadam un iezīmēts ceļš, kā nodrošināt iespējas Eiropas cilvēkiem un uzņēmumiem izmantot uz cilvēku vērstu, ilgtspējīgu un bagātinošu digitālo nākotni. Turklāt Eiropas datu stratēģijas mērķis ir izmantot pieaugošās datu pieejamības iespējas, lai apmierinātu individuālās vajadzības un radītu vērtību sabiedrībai un ekonomikai. 

Galvenie uzdevumi uzņēmējiem attiecībā uz Eiropas pāreju uz Zaļu un digitālu nākotni ekonomikas attīstības kontekstā:

  • Radīt labvēlīgus tirgus. Arvien būtiskāks kļūst jautājums par produkta ietekmi uz vidi un vienlaikus arī izmaksu samazināšanu, lai radītu ilgtermiņa ieguldījumu stimulus zaļajiem un digitālajiem risinājumiem.
  • Nodrošināt tirgus dalībnieku daudzveidību. Zaļo digitālo risinājumu tirgū nevajadzētu dominēt dažiem lielajiem dalībniekiem, bet, lai nodrošinātu konkurenci un inovācijas, tai vajadzētu būt veselīgai ekosistēmai. Mazo un vidējo un jaunuzņēmumu klātbūtne ir būtiska konkurētspējīgam un inovatīvam zaļo un digitālo risinājumu tirgum.
  • Nodrošināt darbaspēku ar atbilstošām prasmēm. Izglītībai un apmācībai ir jānodrošina, ka darbaspēkam ir vajadzīgās prasmes, lai strādātu ar zaļajām un digitālajām tehnoloģijām, un ka ir pieejams pietiekams skaits ekspertu inovāciju veicināšanai.

JRC politikas ziņojums latviešu valodā pieejams ŠEIT.

Dokumenta lokalizācija latviešu valodā nodrošināta Eiropas Komisijas finansētā projekta “European Platform for Digital Skills and Jobs in Latvia” (nr. 2020-LV-IA-0217) ietvaros.

#EiropasKomisija #JRC

Digitālās tehnoloģijas/specializācija:
Digitālās prasmes
Digitālo prasmju līmenis:
Pamata
Vidējs
Augsts
Eksperta
Ģeogrāfiskais tvērums - valsts:
Eiropas savienība
Iniciatīvas veids:
ES institucionālā iniciatīva