DigComp 2.2.: Eiropas Iedzīvotāju digitālās kompetences ietvara jaunākā versija latviešu valodā

DigComp 2.2.: Eiropas Iedzīvotāju digitālās kompetences ietvara jaunākā versija latviešu valodā

  • 21. februāris, 2023. gads
  • 0 comments

Ir pieejama Eiropas Iedzīvotāju digitālās kompetences ietvara jaunākā versija (DigComp 2.2.) latviešu valodā, kuru sagatavojusi Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija (LIKTA).

Eiropas Komisijas Kopīgā pētniecības centra (JRC) publicētajā jaunākajā digitālās kompetences ietvara versijā ir ietverti vairāk nekā 250 jauni zināšanu, prasmju un attieksmes piemēri. Tā mērķis ir palīdzēt Eiropas iedzīvotājiem veikt zināšanu, prasmju un attieksmes pašnovērtējumu, kā arī apzināt mācību un darba iespēju piedāvājumu digitālajā jomā. DigComp 2.2. ietvaram ir nozīmīga loma Eiropas digitālās desmitgades izvirzīto mērķu sasniegšanā attiecībā uz digitalizācijas veicināšanu Eiropas Savienībā, kuras galvenais mērķis līdz 2030. gadam ir panākt, ka vismaz 80% visu pieaugušo ir apguvuši digitālās pamatprasmes un vismaz 20 miljoni ES speciālistu ir nodarbināti IKT nozarē.

Par DigComp

No 2013. gada līdz šim brīdim DigComp ir izmantots dažādiem mērķiem saistībā ar nodarbinātību, izglītību, t.sk. mūžizglītību un mācībām. Iedzīvotāju digitālo kompetenču ietvars (DigComp) nodrošina vienotu izpratni par to, kas ir digitālā kompetence un ir rīks Eiropas iedzīvotāju digitālās kompetences pilnveidei. Tajā ir sniegts visaptverošs apraksts par zināšanām, prasmēm un attieksmi, kas cilvēkiem vajadzīgas piecās kompetenču jomās:

  • Informācija un datu pratība
  • Komunikācija un sadarbība
  • Digitālais saturs un tā radīšana
  • Drošība
  • Problēmu risināšana

DigComp arī nosaka astoņus dažādus prasmju līmeņus, pamatojoties uz Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūras (EKI) terminoloģiju un struktūru, sākot no apzīmējuma “pamatprasmes” līdz “visvairāk specializētās prasmes”.

Vairāk nekā desmit gadus Eiropas Iedzīvotāju digitālās kompetences ietvars (DigComp) visā ES un ārpus tās ir nodrošinājis vienotu izpratni par digitālo kompetenci, nodrošinot stabilu pamatu digitālo prasmju attīstības stratēģijai, mācību programmu un digitālās kompetences novērtēšanas rīku izstrādei.

Pamatojoties uz DigComp ietvaru, ES dalībvalstis ir izstrādājušas vairāk nekā 20 digitālās kompetences novērtēšanas rīkus dažādām sabiedrības mērķa grupām. Digitālā kompetence ir nozīmīga mācībām, darbam un arī aktīvai dalībai sabiedrībā, tāpēc iedzīvotājiem ir vajadzīga kompetence visās DigComp jomās.

Par DigComp 2.2. versiju

DigComp 2.2. ietvara versijā tiek izcelti jaunie zināšanu, prasmju un attieksmju piemēri. Šie piemēri ilustrē jaunās prioritārās jomas, kuru mērķis ir palīdzēt iedzīvotājiem pārliecinoši, kritiski un droši iesaistīt digitālās tehnoloģijas ikdienā. Kā arī apgūt jaunas tehnoloģijas, piemēram, sistēmas, kuru pamatā ir mākslīgais intelekts (MI).

DigComp 2.2. piedāvā rīkus un resursus Eiropas iedzīvotāju digitālo prasmju pilnveidei. Piemēram, Europass CV izveides rīku, kas ļauj izveidot CV tiešsaistē, MyDigiSkills un “Pārbaudiet savas digitālās prasmes!” pašnovērtējuma rīkus, kas palīdz labāk izprast digitālo prasmju līmeni, novērtējot savas zināšanas, prasmes un attieksmi katrā no piecām DigComp jomām.

Jaunā DigComp ietvara versija vēl vairāk palīdzēs stiprināt tā lomu Eiropas digitālās stratēģijas iniciatīvu, tostarp Digitālās izglītības rīcības plāna un Eiropas sociālo tiesību pīlāra mērķu sasniegšanā, kā arī Eiropas digitālo prasmju sertifikāta izstrādē.

Eiropas Komisija pēta iespēju izstrādāt Eiropas digitālo prasmju sertifikātu (EDSC), lai palīdzētu cilvēkiem ātri un viegli panākt, ka darba devēji, apmācību sniedzēji un citas ieinteresētās personas var nomērīt un atzīt digitālās prasmes. EDSC pamatā būs Eiropas Digitālo kompetenču sistēma (DigComp), kas joprojām tiek atjaunināta, lai iedzīvotāji varētu turpināt apgūt digitālās prasmes strauji mainīgajā digitālajā pasaulē.

DigComp 2.2. ir iekļauti pielikumi par iedzīvotāju mijiedarbību ar mākslīgā intelekta sistēmām un par attālināto/hibrīdo darbu, kā arī tiek sniegts ieskats iepriekšējo ietvara versiju saturā.

Mūsdienu strauji mainīgajos apstākļos ir būtiski veicināt gan sabiedrības digitālo prasmju un zināšanu līmeņa paaugstināšanu par digitālajiem rīkiem un darbu digitālajā vidē. Kā arī pilnveidot valsts pārvaldes darbinieku profesionālo kompetenci, lai speciālisti, kuri strādā ar klientiem, spētu motivēt un atbalstīt klientus digitālās vides sniegto priekšrocību izmantošanai. Tāpat arī digitālā kompetence ir nepieciešama darba ņēmējiem, lai spētu strādat un būtu konkurētspējīgi digitalizācijas un tehnoloģiskās attīstības noteiktajos darba tirgus apstākļos.

Eiropas Iedzīvotāju digitālās kompetences ietvara jaunākā versija (DigComp 2.2.) ir pārtulkota latviešu valodā. Ar mērķi, lai nodrošinātu tā pieejamību Latvijas iedzīvotājiem, valsts, pašvaldību un privātajām institūcijām, ka arī, lai veicinātu tā izmantošanu digitālās kompetences attīstībai un uzstādīto mērķu sasniegšanai Latvijā.

Dokumenta lokalizācija latviešu valodā nodrošināta Eiropas Komisijas finansētā projekta “European Platform for Digital Skills and Jobs in Latvia” (nr. 2020-LV-IA-0217) ietvaros.

#EiropasKomisija #DigComp

Digitālās tehnoloģijas/specializācija:
Digitālās prasmes
Digitālo prasmju līmenis:
Pamata
Vidējs
Augsts
Eksperta
Ģeogrāfiskais tvērums - valsts:
Eiropas savienība
Iniciatīvas veids:
ES institucionālā iniciatīva