DigComp 2.2: Eiropas Iedzīvotāju digitālās kompetences ietvara jaunākā versija

DigComp 2.2: Eiropas Iedzīvotāju digitālās kompetences ietvara jaunākā versija

  • 5. aprīlis, 2022. gads
  • 0 comments

2022. gada 22. martā Eiropas Komisijas Kopīgais pētniecības centrs (JRC) publicēja Eiropas Iedzīvotāju digitālās kompetences ietvara (DigComp 2.2) jaunāko versiju, kurā ietverti vairāk nekā 250 jauni zināšanu, prasmju un attieksmes piemēri!

Šīs ietvara versijas mērķis ir palīdzēt Eiropas iedzīvotājiem veikt zināšanu, prasmju un attieksmes pašnovērtējumu, kā arī apzināt mācību un darba iespēju piedāvājumu. DigComp 2.2 ietvaram ir nozīmīga loma Eiropas digitālās desmitgades izvirzīto mērķu sasniegšanā attiecībā uz digitalizācijas veicināšanu Eiropas Savienībā. Līdz 2030. gadam būtu jāpanāk, ka vismaz 80% visu pieaugušo ir apguvuši digitālās pamatprasmes un ES IKT nozarē ir nodarbināti 20 miljoni speciālistu.

Par DigComp

DigComp ietvars ir rīks Eiropas iedzīvotāju digitālās kompetences pilveidei. Tajā ir sniegts visaptverošs apraksts par zināšanām, prasmēm un attieksmi, kas cilvēkiem vajadzīgas piecās kompetenču jomās: informācijas un datu pratība, komunikācija un sadarbība, digitālais saturs un tā radīšana, problēmu risināšana un drošība. DigComp arī nosaka astoņus dažādus prasmju līmeņus, pamatojoties uz Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūras (EKI) terminoloģiju un struktūru, sākot no apzīmējuma “pamatprasmes” līdz “visvairāk specializētās prasmes”.

Vairāk nekā desmit gadus Eiropas Iedzīvotāju digitālās kompetences ietvars (DigComp) visā ES un ārpus tās ir nodrošinājis vienotu izpratni par digitālo kompetenci, nodrošinot stabilu pamatu digitālo prasmju attīstību stratēģiju, mācību programmu un digitālās kompetences novērtēšanas rīku izstrādei.

Pamatojoties uz DigComp ietvaru, ES dalībvalstis ir izstrādājušas vairāk nekā 20 digitālās kompetences novērtēšanas rīkus dažādām sabiedrības mērķa grupām. Digitālā kompetence ir nozīmīga mācībām, darbam un arī aktīvai dalībai sabiedrībā, tāpēc iedzīvotājiem ir vajadzīga kompetence visās DigComp jomās.

DigComp 2.2. versijas mērķi

DigComp 2.2 piedāvā rīkus un resursus Eiropas iedzīvotāju digitālo prasmju pilnveidei. Piemēram, Europass CV izveides rīku, kas ļauj izveidot CV tiešsaistē, MyDigiSkills un “Pārbaudiet savas digitālās prasmes!” pašnovērtējuma rīkus, kas palīdz labāk izprast digitālo prasmju līmeni, novērtējot savas zināšanas, prasmes un attieksmi katrā no piecām Eiropas digitālo kompetenču ietvara iedzīvotajiem DigComp jomām.

Šī DigComp ietvara versija vēl vairāk palīdzēs stiprināt tā lomu Eiropas digitālās stratēģijas iniciatīvu, tostarp Digitālās izglītības rīcības plāna un Eiropas sociālo tiesību pīlāra mērķu sasniegšanā, kā arī Eiropas digitālo prasmju sertifikāta izstrādē.

Eiropas Komisija pēta iespēju izstrādāt Eiropas digitālo prasmju sertifikātu (EDSC), lai palīdzētu cilvēkiem ātri un viegli panākt, ka darba devēji, apmācību sniedzēji un citas ieinteresētās personas atzīst viņu digitālās prasmes. EDSC pamatā būs Eiropas Digitālo kompetenču sistēma (DigComp), kas joprojām tiek atjaunināta, lai iedzīvotāji varētu turpināt apgūt digitālās prasmes strauji mainīgajā digitālajā pasaulē.

DigComp 2.2 ir iekļauti pielikumi par iedzīvotāju mijiedarbību ar mākslīgā intelekta sistēmām un par attālināto/hibrīdo darbu, kā arī tiek sniegts ieskats iepriekšējo ietvara versiju saturā.

Mūsdienu strauji mainīgajajos apstākļos ir būtiski veicināt gan sabiedrības digitālo prasmju un zināšanu līmeņa paaugstināšanu par iedzīvotājiem pieejamiem digitālajiem rīkiem darbam digitālajā vidē, gan pilnveidot valsts pārvaldes darbinieku profesionālo kompetenci, lai speciālisti, kuri strādā ar klientiem, spētu motivēt un atbalstīt klientus digitālās vides sniegto priekšrocību izmantošanai. Tāpat arī digitalizācijas un tehnoloģiskās attīstības noteiktajos darba tirgus apstākļos darba ņēmējiem nepieciešamas digitālā kompetence, kā arī prasme un spēja strādāt nemitīgām pārmaiņām pakļautā vidē.

#EiropasKomisija #DigComp

Digitālās tehnoloģijas/specializācija:
Digitālās prasmes
Digitālo prasmju līmenis:
Pamata
Vidējs
Augsts
Eksperta
Ģeogrāfiskais tvērums - valsts:
Austrija
Beļģija
Bulgārija
Kipra
Rumānija
Slovēnija
Horvātija
Čehija
Dānija
Igaunija
Somija
Francija
Vācija
Grieķija
Ungārija
Itālija
Īrija
Malta
Latvija
Lietuva
Luksemburga
Nīderlande
Portugāle
Polija
Zviedrija
Spānija
Slovākija
Iniciatīvas veids:
ES institucionālā iniciatīva