Digitāli attīstīta un iekļaujoša izglītība: izaicinājumi un iespējas

Digitāli attīstīta un iekļaujoša izglītība: izaicinājumi un iespējas

  • 15. marts, 2024. gads
  • 0 comments

Mūsdienu strauji mainīgajos apstākļos digitāli attīstīta un iekļaujoša izglītības ceļa nodrošināšana ir patiess izaicinājums. Izglītības un mācību sistēmu digitālo pārveidi var palīdzēt īstenot labākās prakses piemēri, atspoguļojot izaicinājumus dažādās izglītības iestādēs un organizācijās (McCarthy et al., 2023).

Izaicinājumi digitāli attīstītai un iekļaujošai izglītības ekosistēmai

Lai panāktu digitāli attīstītu un iekļaujošu izglītību, galvenais uzdevums ir ar digitālo pārveidi saistītos jautājumus iekļaut kopējā izglītības ekosistēmā. Šajā jomā izšķiroša loma ir līderībai (Bi, 2019), taču nereti trūkst atbilstošu prasmju un zināšanu, neatkarīgi no tā, vai tas ir tehnisks, stratēģisks vai vadības līmenis (piemēram, vadīt pārmaiņu procesu, izstrādājot stratēģiju un rīcības plānu, kas apvieno ieinteresētās personas vienota redzējuma un mērķa sasniegšanai).

Digitālās pārveides veicināšanas procesā nozīmīgi ir pievērst uzmanību tam, lai izglītības iestādēm būtu pieejams atbalsts skolotāju profesionālajai pilnveidei – mentorēšana, profesionālās sarunas, kopienas u.c. Pētījumi liecina, ka izglītības iestādes, kurās ir entuziasta ar proaktīvu līderības stilu, veicinot digitālo izglītības tehnoloģiju ieviešanu, vienlaikus rada pozitīvāku vidi kolēģiem un skolēniem (Antonopoulou et al., 2021; Khan et al., 2020; Hallinger, 2003).

Lai īstenotu šo redzējumu par iekļaujošu, digitāli interesantu izglītību, daudzām izglītības iestādēm liels izaicinājums joprojām ir resursu. Piemēram, bieži vien tiek piešķirts budžetu digitālo tehnoloģiju vai mācību līdzekļu iegādei, taču nav plānota personāla apmācība kā atbalsts pārmaiņu pārvaldībā.

Viens no izaicinājumiem izglītības iestādēm ar progresīvāku redzējumu varētu būt kādi ierobežojumi kopējā izglītības sistēmā. Lai tam meklētu risinājumus, izglītības sistēmu vadītāji izzina un novērtē tādu izglītības sistēmu piemērus kā Somijā, kur izglītības iestādēm ir nodotas lielākas pilnvaras plānot, īstenot un novērtēt mācību programmas mērķus (Azorīns un Fullan, 2022).

Eiropas Komisija izstrādājusi sistēmu digitāli kompetentām izglītības organizācijām (skatīt attēlu zemāk). Sistēma tika veidota ar mērķi aptvert pēc iespējas dažādākas izglītības iestādes visā Eiropā, lai būtu plaši izmantojama un viegli pielāgojama.

Mācīšanas un mācīšanās pašreizējais stāvoklis

Pēc Covid-19 visā Eiropā tehnoloģiju izmantošana skolās ir lielāka salīdzinājumā ar pirmspandēmijas laiku (ESAO, 2019). Izglītības iestādes un skolotāji ir mainījuši savu praksi attiecībā uz tehnoloģiju izmantošanu ikdienas darba procesā, piemēram, saziņai starp skolotājiem un ar skolēnu vecākiem (ESAO, 2023;  Van der Graaf et al, 2021). Eiropas izglītības iestādēs vidēji tikai 30% skolēnu ir aprīkoti ar digitālajām ierīcēm (FutureSource, 2023).

Uz pētniecību balstītas pieejas, piemēram, SAMR (Terada, 2020) un TPACK (TPACK.org, 2012) ir resurss skolotājiem, kā vislabāk integrēt tehnoloģiju ikdienas mācību procesā (skatīt attēlu zemāk). Šādas pieejas ir atbalsts skolotājiem lai veiksmīgāk izprastu tehnoloģiju nozīmi mācīšanas un mācīšanās procesā. Kopumā mērķis ir noteikt skolotājiem nepieciešamās zināšanas un prasmes, lai viņi varētu efektīvi integrēt digitālās tehnoloģijas savā mācīšanas praksē, vienlaikus atspoguļojot ārkārtīgi sarežģīto skolotāja darba kontekstu (Koehler, 2012).

Izglītības iestāžu vadība aktīvi jāiesaistās digitālās pārveides veicināšanā, uzsverot iespējas, ko sniedz digitālo rīku izmantošana mācību procesā. Ir pieejams Eiropas Komisijas izstrādātais pašnovērtējuma rīks “SELFIE”, kas skolai var palīdzēt labāk izprast un pieņemt lēmumus, pārskatot digitālās tehnoloģijas lietojumu mācīšanās procesā, mācīšanā un novērtēšanā un šo lietojumu nemitīgi uzlabojot. Rīks kolektīvās pārdomās par tehnoloģijas izmantojumu iesaista gan skolēnus, gan skolotājus un skolu vadītājus.

Tas ir īpaši svarīgi tāpēc, ka European Schoolnet (European Schoolnet un Ljēžas Universitāte, 2013) veiktie pētījumi liecina, ka atbalstoša vide ir galvenais izglītības iestāžu digitālās pārveides veicinātājs. Pieejamie arī citi rīki, kas paredzēti plašai sabiedrībai, piemēram, Eiropas Komisijas izstrādātais rīks “Pārbaudiet savas digitālās prasmes”, var palīdzēt identificēt digitālās kompetences jomas, kurās būtu nepieciešams pilnveidot zināšanas un prasmes.

Profesionālā pilnveide

Pēc OECD apsekojuma 2018. gada datiem, gandrīz puse Eiropas skolotāju (40%) norādījuši, ka viņiem būtu nepieciešama papildu profesionālā pilnveide, lai digitālās tehnoloģijas efektīvi izmantotu ikdienas mācību procesā. Labākā prakse būtu, ka izglītības iestāžu vadības komanda pēc iespējas atbalstošāk iedrošinātu kolēģus skolotājus aktīvāk izmantot bezmaksas iespējas, kas tiek piedāvātas profesionālajai pilnveidei digitālajā jomā (piemēram, tādas platformas kā Apple Education Community, Microsoft Learn Educator Centre, FutureLearn un Eiropas Skolu tīkla akadēmija).

Ikviens pamatskolas vai vidusskolas skolotājs Eiropas Savienībā vai ārpus tās var pieteikties un izmantot bezmaksas platformu “SELFIE for TEACHERS”. Tā ir iespēja individuāli vai kopā ar kolēģiem iespēja novērtēt, kā pašlaik tiek izmantoti digitālie rīki un tehnoloģijas, un saņemt attiecīgas atsauksmes turpmākajam darbam. Pētījumi liecina, ka mentorēšanas un pieredzes apmaiņas pieejas ir īpaši efektīvas, jo īpaši sniedzot atbalstu jauniem skolotājiem.

Mācību programmu saturs un novērtējums

Viens no izaicinājumiem iekļaujošas un digitālās izglītības sistēmas izveidei ir mācību programmas un novērtēšanas struktūra. Daudzās ES valstīs pietrūkst digitālā mācību satura. Pat tad, ja mācību programmā ir iekļauts digitālais saturs, tas bieži vien nav pietiekami novatorisks. Piemēram, tas var būt pārnests no drukātajiem mācību materiāliem uz digitālo vidi, neparedzot interaktivitātes iespējas, ko var sniegt mūsdienīgi tehnoloģiskie risinājumu.

Joprojām notiek debates par to, vai digitālo mācību līdzekļu izmantošana ir iekļauta mācību programmā pietiekamā apmērā. Eksperti norāda, ka novērtēšanas struktūru neesamība ir šķērslis veiksmīgākai informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) integrācijai ikdienas mācību procesā. Nozīmīgi būtu atbalstīt un īstenot plašāku informācijas vākšanu, analīzi un tehnoloģiju rīku izmantošanu par mācīšanas un mācīšanos procesu un sasniegtajiem rezultātiem (Abid Haleem all, 2022).

Eiropas Iedzīvotāju digitālās kompetences ietvara (DigComp) mērķis ir palīdzēt Eiropas iedzīvotājiem veikt zināšanu, prasmju un attieksmes pašnovērtējumu, kā arī apzināt mācību un darba iespēju piedāvājumu. DigComp 2.2 ietvaram ir nozīmīga loma Eiropas digitālās desmitgades izvirzīto mērķu sasniegšanā attiecībā uz digitalizācijas veicināšanu Eiropas Savienībā. Līdz 2030. gadam būtu jāpanāk, ka vismaz 80% visu pieaugušo ir apguvuši digitālās pamatprasmes un ES IKT nozarē ir nodarbināti 20 miljoni speciālistu. DigComp 2.2 ir iekļauti pielikumi par iedzīvotāju mijiedarbību ar mākslīgā intelekta sistēmām un par attālināto/hibrīdo darbu, kā arī tiek sniegts ieskats iepriekšējo ietvara versiju saturā.

Eiropas Komisijas izstrādātais Digitālās izglītības rīcības plāns 2021.–2027. gadam aicina uz ciešāku sadarbību digitālās izglītības jomā, lai pievērstos Covid-19 pandēmijas kontekstā apzinātajām problēmām un iespējām un nodrošinātu, ka izglītības un apmācības kopienai (pedagogiem, izglītojamajiem), politikas veidotājiem, akadēmiskajām aprindām un pētniekiem ir pieejamas dažādas iespējas valsts, ES un starptautiskā līmenī.

Eiropas prasmju programma ir Eiropas Komisijas izstrādāta stratēģija prasmju attīstībai dalībvalstīs turpmākajiem pieciem gadiem, kurā izvirzītie mērķi būs balstīti pēctecībā, turpinot 2016. gada Eiropas prasmju programmā iesākto. Jaunajā programmā ir izvirzīti ambiciozi mērķi, vairāk iesaistot cilvēkus mūžizglītības aktivitātēs, ieguldot investīcijās, cilvēkresursos ne tikai ES budžetu, bet arī sekmējot publisko un privāto partnerību ieguldījumiem mūžizglītībā.

Lai palīdzētu pārvarēt šos izaicinājumus, labākā prakse ir, ka valdība piešķir papildus finansējumu, lai veicinātu digitālo mācību satura un novērtēšanas struktūru izstrādi, kā arī šī satura pieejamību izglītības iestādēs mūsdienīgu mācību programmu īstenošanai.

Jāņem vērā arī tas, ka izaicinājums joprojām ir arī pieejamās infrastruktūras jautājums. Kopumā aptuveni 5% mājsaimniecības nevar atļauties datoru, kā arī nespēj vai nevēlas nodrošināt interneta pieslēgumu. Eiropas Savienība cenšas novērst infrastruktūras trūkumu, piešķirot dalībvalstīm finansējums no ES Atveseļošanas un noturības mehānisma jaunas datortehnikas nodrošināšanai un iekštīklu infrastruktūras uzlabojumu veikšanai izglītības iestādēs.

Sadarbības grupas un koplietojami resursi 

Sadarbības aktivitātes un pieejamo resursu koplietošanu veiksmīgi var īstenot, izmantojot prakses kopienas un īstenojot kopīgus projektus. Piemēram tiešsaistes platforma eTwinning apvieno tūkstošiem skolotāju, kuriem ir kopīgs redzējums par iekļaujošām skolām, kuri izmanto informācijas un sakaru tehnoloģiju lietderīgā veidā un pilnībā pielieto 21. gadsimta prasmes.

Citi Eiropas iniciatīvas atbalsta sadarbības tīklu veidošanu ar nozares ekspertiem, lai izstrādātu jaunus pedagoģiskos modeļus, kas saistīti ar IKT. ES Programmēšanas nedēļa (EU Code Week) ir iedzīvotāju kustība, kas veltīta radošumam, problēmu risināšanai un sadarbībai, izmantojot programmēšanu un citas tehnoloģiskas aktivitātes.

Eiropas Komisijas izstrādātā sistēma digitāli kompetentām izglītības organizācijām ir resurss, ar kura palīdzību novērtēt politiku un praksi šī mērķa sasniegšanā. Tā ir iespēja lēmumu pieņēmējiem efektīvāk izstrādāt un īstenot pieejas, lai turpinātu attīstīt digitālo pārveidi dažādās izglītības iestādēs visā Eiropā.

Par autoru

Alexa Joyce ir ar praktisko pieredzi izglītības digitālās pārveides jomā vairāk kā 20 gadus un ir sadarbojusies ar valdībām vairāk nekā 100 valstīs visā pasaulē. Autore strādājusi vairākās vadošās starptautiskās izglītības organizācijās: European Schoolnet (34 Eiropas Izglītības ministriju tīkls), UNESCO un Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija (OECD). Viņa ir arī padomniece daudzās valdēs, tostarp Eiropas tehnoloģiju centrā sieviešu iesaistei digitālajā jomā,  ALL Digital u.c.

Digitālās tehnoloģijas/specializācija:
Digitālās prasmes
Digitālo prasmju līmenis:
Pamata
Vidējs
Augsts
Eksperta
Ģeogrāfiskais tvērums - valsts:
Eiropas savienība
Iniciatīvas veids:
ES institucionālā iniciatīva