Eiropas Komisija atzinīgi vērtē vienošanos par politikas programmas “Digitālās desmitgades ceļš” 2030. gadam izveidi

Eiropas Komisija atzinīgi vērtē vienošanos par politikas programmas “Digitālās desmitgades ceļš” 2030. gadam izveidi

  • 22. jūlijs, 2022. gads
  • 0 comments

Lai nodrošinātu, ka Eiropas Savienība sasniedz savus izvirzītos digitālās pārveides mērķus, Eiropas Padome un Eiropas Parlaments 2022. gada 14. jūlijā panāca provizorisku vienošanos par politikas programmu “Digitālās desmitgades ceļš” 2030. gadamProgramma nodrošina uzraudzības un sadarbības mehānismu, lai sasniegtu mērķrādītājus, kas noteikti ES digitālās desmitgades programmā “Digitālais kompass”.

Šīs vienošanās mērķis ir stiprināt ES līderību digitālajā jomā, veicinot tādu iekļaujošu un ilgtspējīgu digitālo politiku, kas palīdz iedzīvotājiem un uzņēmumiem. Šajā nolūkā tajā ir noteikti konkrēti digitālie mērķrādītāji prasmju, drošas un ilgtspējīgas digitālās infrastruktūras, uzņēmumu digitālās pārveides un sabiedrisko pakalpojumu digitalizācijas jomā, kurus Savienība tiecas sasniegt līdz desmitgades beigām. Ar politikas programmu ievieš jauna veida pārvaldību, kuras pamatā ir sadarbība starp dalībvalstīm un Komisiju, lai nodrošinātu, ka Savienība kopīgi sasniedz savus vērienīgos mērķus.

Eiropas Komisijas priekšsēdētājas izpildvietniece, Konkurences ģenerāldirektorāta komisāre Margrēte Vestagere: “Digitālā desmitgade ir vērsta uz to, lai digitālās tehnoloģijas darbotos cilvēku un uzņēmumu labā. Runa ir par to, lai ikvienam būtu prasmes piedalīties digitālajā sabiedrībā. Būt pilnvarotam. Runa ir par iespēju nodrošināšanu uzņēmumiem. Tas ir saistīts ar infrastruktūru, kas mūs citu ar citu savieno. Tās mērķis ir tuvināt valdības dienestus iedzīvotājiem. Eiropas digitālā pārveide sniegs iespējas ikvienam.”

Eiropas Savienības iekšējā tirgus komisārs Tjerī Bretons: “Digitālās desmitgades politikas programma ir ceļš uz inovatīvāku, iekļaujošāku un ilgtspējīgāku nākotni Eiropai. Digitālās pārveides potenciāla atraisīšana, jo īpaši izveidojot un īstenojot vairāku valstu sadarbības projektus, pavērs ceļu konkurētspējīgai un suverēnai Eiropai. Mums ir ātri jāsāk “Digitālās desmitgades ceļš”, lai nodrošinātu, ka Eiropa ir gatava izaicinājumiem mainīgā un savstarpēji savienotā pasaulē.”

Ar provizorisko vienošanos tiek precizētas vairākas programmas vispārējo mērķu definīcijas, uzsvaru liekot uz pamattiesību, pārredzamības un drošības stiprināšanu un digitālo prasmju veicināšanu. Komisija kopā ar dalībvalstīm izstrādās ES līmeņa sasniegšanas plānu katram digitālajam mērķrādītājam. Dalībvalstis izstrādās valstu stratēģiskos ceļvežus šo mērķu sasniegšanai līdz to gaidāmajai pārskatīšanai 2026. gadā.

Progress tiks uzraudzīts, pamatojoties uz Digitālās ekonomikas un sabiedrības indeksu (DESI), un tiks izvērtēts Komisijas ikgadējā ziņojumā par stāvokli digitālajā desmitgadē.

Programma paredz īpašu atbalstu daudzvalstu liela mēroga projektiem, kuros apvienoti ES, valstu un privātie resursi, lai panāktu progresu, ko neviena dalībvalsts nevarētu sasniegt viena pati. Politikas programma veicinās investīcijas tādās jomās kā augstas veiktspējas datošana, kopīga datu infrastruktūra un pakalpojumi, blokķēde, mazjaudas procesori, 5G koridoru attīstība Eiropas mērogā, augsto tehnoloģiju partnerība digitālo prasmju jomā, droša kvantu infrastruktūra un kiberdrošības centru tīkls, digitālā publiskā pārvalde, testēšanas iekārtas un digitālās inovācijas centri. Ar provizorisko vienošanos paredz arī sadarbības mehānismu starp dalībvalstīm un Komisiju.

Vairāk informācijas pieejama šeit.

#DigitalEU #DigitalCompass2030

Digitālo prasmju līmenis:
Pamata
Vidējs
Augsts
Eksperta
Digitālās tehnoloģijas/specializācija:
Mākslīgais intelekts
Kiberdrošība
Blokķēde
WiFi
Digitālās prasmes
Ģeogrāfiskais tvērums - valsts:
Eiropas savienība
Iniciatīvas veids:
ES institucionālā iniciatīva