Eiropas Komisija iepazīstina ar ES stratēģiju vizībā uz tīmekli 4.0 un virtuālām pasaulēm

Eiropas Komisija iepazīstina ar ES stratēģiju vizībā uz tīmekli 4.0 un virtuālām pasaulēm

  • 14. augusts, 2023. gads
  • 0 comments

Eiropas Komisija pieņēmusi jaunu stratēģiju par tīmekli 4.0 un virtuālajām pasaulēm, kuras mērķis ir virzīt nākamo tehnoloģisko pāreju un ES iedzīvotājiem, uzņēmumiem un publiskās pārvaldes iestādēm nodrošināt atvērtu, drošu, uzticamu, taisnīgu un iekļaujošu digitālo vidi.

Internets attīstās ārkārtīgi strauji.  Pēc trešās paaudzes interneta – tīmekļa 3.0, kurš tiek izstrādāts patlaban un kura galvenās iezīmes ir atvērtība, decentralizācija un pilnvērtīgu iespēju nodrošināšana lietotājiem, nākamās paaudzes internets – tīmeklis 4.0 – ļaus integrēt digitālos un reālos objektus un vidi un uzlabot cilvēku un mašīnu mijiedarbību.

Martā publicētajā ES ekonomikas perspektīvā pēc 2030. gada uzsvērts, ka digitalizācija ir viens no tās galvenajiem virzītājspēkiem un tīmeklis 4.0 – nozīmīga tehnoloģiskā pāreja virzībā uz nemanāmi starpsavienotu, intelektisku un iegremdējošu pasauli. Tiek lēsts, ka virtuālo pasauļu globālā tirgus apjoms pieaugs no 27 miljardiem EUR 2022. gadā līdz vairāk nekā 800 miljardiem EUR 2030. gadā.

Virtuālās pasaules var palīdzēt mums rast risinājumus jebkurā jomā, kas var būt pārāk dārgi, lai tos izmantotu, vai pārāk bīstami, lai tos izmēģinātu reālajā dzīvē. Medicīnā virtuālās pasaules ļauj medicīnas studentiem un apmācītiem darbiniekiem pārbaudīt, kā viņi reaģē uz ārkārtas situācijām un veic inovatīvas operācijas, neradot risku pacientam. 3D modeļi var atspoguļot globālās sasilšanas ietekmi, palīdzot zinātniekiem izprast galvenos klimata pārmaiņu jautājumus un to, kā tos mazināt. Virtuālā pasaule var arī samazināt atkritumu daudzumu enerģētikā, materiālos un resursos visās rūpniecības nozarēs. Arī izglītības iespējas ir bezgalīgas: skolotāji un skolēni var piedalīties interaktīvākā mācību procesā, kas veido pieredzi un paātrina viņu izpratni.

Virtuālās pasaules ietekmēs sabiedrības kopīgo dzīvi, gan paverot iespējas, gan radot riskus, kuri jānovērš. Jaunās stratēģijas mērķis ir panākt, ka tīmeklis 4.0 un virtuālās pasaules atspoguļo ES vērtības un principus, pilnībā nodrošina cilvēku tiesību ievērošanu un rada apstākļus Eiropas uzņēmumu uzplaukumam. Eiropas Komisijas stratēģija ir saskaņota ar citām svarīgām ES iniciatīvām un stratēģiskajiem redzējumiem, un tā atbalstīs virkni darbību un prioritāšu, lai padarītu Eiropu (un tās virtuālo pasauli) gatavu digitālajai nākotnei.

Galvenie stratēģijas pīlāri 

Stratēģija atbilst Digitālās desmitgades rīcībpolitikas programmā 2030. gadam izvirzītajiem mērķiem un tajā noteiktajiem trim galvenajiem digitalizācijas pīlāriem, kas ir: prasmes, uzņēmējdarbība un sabiedriskie pakalpojumi. Ceturtais pīlārs – infrastruktūra – aplūkots Komisijas savienotības pasākumu paketē, kurā tam veltīta plašāka uzmanība datošanas, mākoņdatošanas un perifērdatošanas spēju jomā. Tajā kā īpaši darbības virzieni aplūkota arī virtuālo pasauļu un tīmekļa 4.0 atvērtība un globālā pārvaldība.

  1. Pilnvērtīgu iespēju nodrošināšana sabiedrībai un prasmju nostiprināšana nolūkā uzlabot informētību un piekļuvi uzticamai informācijai un veidot virtuālo pasauļu speciālistu talantu fondu. Līdz 2023. gada beigām Komisija popularizēs pilsoņu paneļdiskusijas ierosinātos virtuālo pasauļu pamatprincipus un līdz 2024. gada pirmajam ceturksnim, izmantojot “Pilsoņu rīkkopu”, izstrādās norādījumus plašai sabiedrībai. Virtuālo pasauļu speciālisti ir ļoti vajadzīgi, tāpēc Komisija sadarbosies ar dalībvalstīm, lai izveidotu talantu plūsmu un atbalstītu prasmju pilnveidi, iesaistot arī sievietes un meitenes ar programmas “Digitālā Eiropa” finansētu projektu palīdzību un digitālā satura autorus ar programmas “Radošā Eiropa” starpniecību.
  2. Uzņēmējdarbība: atbalsts tīmekļa 4.0 Eiropas industriālajai ekosistēmai izcilības paaugstināšanai un sadrumstalotības novēršanai. Patlaban nav ES mēroga ekosistēmas, kas apvienotu dažādus virtuālo pasauļu un tīmekļa 4.0 vērtības ķēdes dalībniekus. Komisija pamatprogrammas “Apvārsnis Eiropa” satvarā ir ierosinājusi kandidātpartnerību virtuālo pasauļu jomā, kuras darbība varētu sākties 2025. gadā un kuras mērķis ir veicināt pētniecības izcilību un izstrādāt industriālu un tehnoloģisku ceļvedi virtuālajām pasaulēm. Lai veicinātu inovāciju, Komisija arī atbalstīs ES autorus un mediju uzņēmumus jaunu jaunrades rīku izmēģinājumos, savedīs kopā izstrādātājus un industriālos lietotājus un sadarbosies ar dalībvalstīm, izstrādājot “regulatīvās smilškastes” tīmeklim 4.0 un virtuālajām pasaulēm.
  3. Valsts iestādes: atbalsts sabiedrības progresam un virtuālajiem publiskajiem pakalpojumiem, kas ļauj izmantot virtuālo pasauļu piedāvātās iespējas. Lai pētnieki varētu attīstīt zinātni, industrijas – izstrādāt precīzas lietotnes un publiskās iestādes – pieņemt uz informāciju balstītus publiskās politikas lēmumus, ES jau iegulda tādās svarīgās iniciatīvās kā “Galamērķis Zeme” (“DestinE”), “Vietējie digitālie dvīņi” viedajām kopienām un “Eiropas okeāna digitālais dvīnis”. Komisija aizsāk divas jaunas publiskās pamatiniciatīvas: “CitiVerse” – iegremdējoša pilsētvide, ko var izmantot pilsētu plānošanā un pārvaldībā, un Eiropas virtuālais cilvēka dvīnis, kas replicēs cilvēka ķermeni klīnisku lēmumu pieņemšanas un personiskas ārstēšanas atbalstam.
  4. Globālu standartu veidošana atvērtām un sadarbspējīgām virtuālajām pasaulēm un tīmeklim 4.0, nodrošinot, ka daži lielie dalībnieki nav galvenie noteicēji. Komisija sadarbosies ar interneta pārvaldībā ieinteresētajām personām visā pasaulē un popularizēs tīmekļa 4.0 standartus saskaņā ar ES redzējumu un vērtībām.

Stratēģijas pamatā ir Eiropas Komisijas darbs virtuālo pasauļu jomā un apspriešanās ar iedzīvotājiem, akadēmiskajām aprindām un uzņēmumiem. Laikposmā no 2023. gada februāra līdz aprīlim Komisija rīkoja Eiropas pilsoņu paneļdiskusiju par virtuālajām pasaulēm un aicināja 150 nejauši atlasītus pilsoņus paust ieteikumus par redzējumu, principiem un darbībām, kuru mērķis ir nodrošināt, ka virtuālās pasaules ES ir taisnīgas un piemērotas cilvēkiem. Paneļdiskusijas 23 ieteikumi ir ievirzījuši konkrētas darbības, kas iekļautas stratēģijā par tīmekli 4.0 un virtuālajām pasaulēm. Eiropas Komisija 2022. gada 14. septembrī izveidoja Virtuālās un paplašinātās realitātes industriālo koalīciju, kurā apvienojušies nozares pārstāvji un politikas veidotāji.

Turklāt jaunā ziņojumā, ko publicējis Eiropas Kopīgais pētniecības centrs (JRC), sniegts pārskats par iespējām, ko nākamās paaudzes virtuālās pasaules var sniegt dažādās nozarēs, piemēram, izglītības, ražošanas, veselības aprūpes un sabiedrisko pakalpojumu nozarēs.

Digitālās tehnoloģijas/specializācija:
Papildinātā realitāte
Virtuālā realitāte
Programmatūra
Tīmekļa attīstība
Digitālo prasmju līmenis:
Pamata
Vidējs
Augsts
Eksperta
Ģeogrāfiskais tvērums - valsts:
Eiropas savienība
Iniciatīvas veids:
ES institucionālā iniciatīva