Eiropas Komisija izveido Kiberdrošības prasmju akadēmiju

Eiropas Komisija izveido Kiberdrošības prasmju akadēmiju

  • 9. maijs, 2023. gads
  • 0 comments

2023. gada 18. aprīlī Eiropas Komisija prezentēja jauno Kiberdrošības prasmju akadēmiju, kas būs pieejama Eiropas Digitālo prasmju un darbavietu platformā (DSJP). Kiberdrošības prasmju akadēmijas mērķis ir radīt vienotu pieeju, lai vairotu kvalificēta darbaspēka pieaugumu kiberdrošības jomā visā Eiropas Savienībā (ES). Akadēmija tika prezentēta vienlaicīgi ar jauno ES Kiberdrošības solidaritātes aktu, lai padarītu Eiropu noturīgāku un reaģētspējīgāku pret kiberdraudiem, vienlaikus stiprinot esošo sadarbības mehānismu.

Pēdējos gados Eiropas Savienībā ir būtiski paaugstinājies kiberdraudu līmenis, tāpēc visām dalībvalstīm ir jāsaglabā kiberaizsardzības noturība un jāstiprina spējas reaģēt uz kiberdraudiem un incidentiem. Kiberdrošības prasmju akadēmija būs vienots piekļuves punkts kiberdrošības mācību piedāvājumiem, sertifikātiem, finansēšanas iespējām un citām esošām iniciatīvām, kuru mērķis ir veicināt kiberdrošības prasmes. Kiberdrošības prasmju akadēmija ir izveidota, lai Eiropas Prasmju gada ietvaros apvienotu dažādas esošās privātās un publiskās iniciatīvas, kuru mērķis ir uzlabot kiberdrošības prasmes Eiropas un valstu līmenī, padarot tās redzamākas un palīdzot novērst kiberdrošības speciālistu trūkumu šajā jomā.

“Ar iesniegto kiberdrošības tiesību aktu kopumu mēs parādām, kā solidarizējoties varam veidot infrastruktūru, prasmes un spējas, kas vajadzīgas, lai stātos pretī pieaugošajam kiberdrošības apdraudējumam, kas skar mūs visus,” saka Eiropas Komisijas priekšsēdētājas izpildvietniece jautājumos par digitālajam laikmetam gatavu Eiropu Margrēte Vestagere.

Kiberdrošības prasmju akadēmijas pīlāri:

  1. Veicināt zināšanu radīšanu, izmantojot izglītības un mācību piedāvājumus, veidojot vienotu ES pieeju mācībām kiberdrošības jomā.
  2. Aicināt ieinteresētās puses iesniegt savu apņemšanos, uzlabot dzimumu līdzsvaru kiberdrošības jomā un iekļaut pasākumus kiberdrošības prasmju trūkuma novēršanai valstu kiberdrošības stratēģijās.
  3. Popularizēt finansēšanas iespējas un projektus ar prasmēm saistītiem pasākumiem, lai pēc iespējas palielinātu to ietekmi.
  4. Uzraudzīt kvalificēta darbaspēka īpatsvara pieaugumu kiberdrošības jomā.

Ierosinātais ES Kiberdrošības solidaritātes akts un Kiberdrošības prasmju akadēmija vēl vairāk stiprinās iespējas atklāt kiberdraudus, uzlabot noturību un sagatavotību visos ES kiberdrošības ekosistēmas līmeņos.

“ES Kiberdrošības solidaritātes akts un Kiberdrošības prasmju akadēmija ir divi jauni konkrēti instrumenti, kas palīdzēs risināt ES operatīvās kiberdrošības jautājumus: aktā ir ierosināti konkrēti pasākumi, kas ļaus ES reaģēt uz draudiem un uzbrukumiem; akadēmijas mērķis ir stiprināt prasmju bāzi, lai mums būtu šim nolūkam vajadzīgie cilvēki,” saka Eiropas Komisijas priekšsēdētājas vietnieks jautājumos par mūsu eiropeisko dzīvesziņu Margaritis Shins.

ES Kiberdrošības solidaritātes akts

Eiropas Komisija ir pieņēmusi priekšlikumu ES Kiberdrošības solidaritātes aktam. Tas atbalstīs kiberdrošības apdraudējumu un incidentu atklāšanu un informētību par tiem, uzlabos kritisko vienību sagatavotību, kā arī stiprinās solidaritāti, saskaņotu krīžu pārvarēšanu un reaģēšanas spējas visās dalībvalstīs.

Kiberdrošības solidaritātes akts nosaka spējas, kas ES vajadzīgas, lai padarītu Eiropu noturīgāku un reaģētspējīgāku pret kiberdraudiem, vienlaikus stiprinot esošo sadarbības mehānismu. Tas palīdzēs nodrošināt drošu digitālo vidi iedzīvotājiem un uzņēmumiem un aizsargāt kritiskās vienības un pamatpakalpojumus, piemēram, slimnīcas un komunālos pakalpojumus.

Lai ātri un efektīvi atklātu būtiskus kiberdraudus, Eiropas Komisija ierosina izveidot Eiropas kiberdrošības vairogu – Eiropas mēroga infrastruktūru, ko veido valstu un pārrobežu drošības operāciju centri (DOC) visā ES. Šo vienību uzdevums ir atklāt kiberdraudus un rīkoties saistībā ar tiem. Šie centri izmantos jaunākās tehnoloģijas, piemēram, mākslīgo intelektu un progresīvu datu analītiku, lai atklātu kiberdraudus un incidentus pāri robežām un savlaicīgi par tiem brīdinātu. Savukārt iestādes un attiecīgās vienības varēs efektīvāk un iedarbīgāk reaģēt uz būtiskiem incidentiem.

“Šodien tiek sniegts priekšlikums par Eiropas kibervairogu. Lai efektīvi atklātu plaša mēroga kiberdrošības apdraudējumus, reaģētu uz tiem un atgūtos no tiem, ir ļoti svarīgi steidzami veiktu lielus ieguldījumus kiberdrošības spēju stiprināšanā. Kiberdrošības solidaritātes akts ir būtisks pagrieziena punkts ceļā uz šā mērķa sasniegšanu,” saka iekšējā tirgus komisārs Tjerijs Bretons.

Eiropas Komisija ierosināja papildināja Kiberdrošības aktu, lai nākotnē varētu pieņemt “pārvaldītu drošības pakalpojumu” Eiropas sertifikācijas shēmas. Tie ir kritiski svarīgi un sensitīvi pakalpojumi, piemēram, reaģēšana uz incidentiem, ielaušanās testēšana, drošības revīzijas un konsultācijas, ko sniedz kiberdrošības pakalpojumu sniedzēji, lai palīdzētu uzņēmumiem un citām organizācijām novērst vai atklāt kiberincidentus, reaģēt uz tiem vai atgūties no tiem.

ES Kiberdrošības aģentūra (ENISA) un Eiropas Kiberdrošības kompetenču centrs (ECCC) ciešā sadarbībā ar Komisiju un dalībvalstīm turpinās darbu kiberdrošības prasmju jomā, sniedzot ieguldījumu Kiberdrošības prasmju akadēmijas izveidošanā. ENISA izstrādās izmēģinājuma projektu, kurā skatīs iespējas izveidot Eiropas kiberdrošības prasmju apliecināšanas shēmu.

Sertifikācija ir viens no būtiskākajiem instrumentiem, un tai var būt liela nozīme saistībā ar ES kiberdrošības rezervi un direktīvu, ar ko paredz pasākumus nolūkā panākt vienādi augstu kiberdrošības līmeni visā Savienībā (TID 2 direktīva), veicinot arī šo pakalpojumu sniegšanu pāri robežām.

Plašākai informācijai

Uzziniet vairāk par Kiberdrošības prasmju akadēmiju un ES kiberdrošības stratēģiju.

Iepazīstieties ar Kiberdrošības prasmju akadēmijas faktu lapu un noskatieties informatīvo video ar interviju, kurā Eiropas Komisijas Komunikācijas tīklu, satura un tehnoloģiju ģenerāldirektorāta (CONNECT ĢD) politikas speciāliste Anne-Sophie Diehl skaidro, kas ir ES Kiberdrošības prasmju akadēmija, kāpēc tā tika izveidota un kā tā darbojas praksē.

Informācija tiešsaistē:
Digitālo prasmju līmenis:
Pamata
Vidējs
Augsts
Eksperta
Digitālās tehnoloģijas/specializācija:
Kiberdrošība
Digitālās prasmes
Ģeogrāfiskais tvērums - valsts:
Eiropas savienība
Iniciatīvas veids:
ES institucionālā iniciatīva