Eiropas Prasmju gadā sasniegtie rezultāti

Eiropas Prasmju gadā sasniegtie rezultāti

  • 12. jūnijs, 2024. gads
  • 0 comments

Noslēdzies Eiropas Prasmju gads, kas tika atklāts 2023. gada maijā ar mērķi palielināt informētību par prasmju nozīmi un veicināt to pilnveidi visās nozarēs un sabiedrības līmeņos. Eiropas Prasmju gads devis jaunu impulsu mūžizglītībai, sekmējis iedzīvotāju un uzņēmumu pilnvērtīgu iesaisti zaļajā un digitālajā pārejā, atbalstījis inovāciju un konkurētspēju.

Eiropas Prasmju gada ietvaros Komisija sadarbībā ar Eiropas Parlamentu, dalībvalstīm, sociālajiem partneriem, valsts un privātajiem nodarbinātības dienestiem, tirdzniecības un rūpniecības kamerām, izglītības un mācību pakalpojumu sniedzējiem, kā arī darba ņēmējiem un uzņēmumiem sadarbojās, lai veicinātu prasmju attīstību, tādējādi uzlabojot profesionālās un personīgās izaugsmes iespējas iedzīvotājiem.

Eiropas Prasmju gadam tika izvirzīti četri galvenie mērķi:

  • veicināt lielākus, rezultatīvākus un iekļaujošākus ieguldījumus mācībās un prasmju pilnveidē. Ar mērķi pilnībā izmantot Eiropas darbaspēka potenciālu un atbalstītu cilvēkus pārejā no viena darba uz citu;
  • nodrošināt prasmju atbilstību darba tirgus pieprasījumam, sadarbojoties arī ar sociālajiem partneriem un uzņēmumiem;
  • skaņot cilvēku vēlmes un prasmju kopumu ar iespējām darba tirgū. Jo īpaši attiecībā uz zaļo un digitālo pārkārtošanos un ekonomikas atveseļošanu. Īpaša uzmanība tiks pievērsta tam, lai darba tirgū iesaistītu vairāk cilvēku, jo īpaši sievietes un jauniešus, kas nemācās, nestrādā un neapgūst arodu;
  • piesaistīt tādus cilvēkus no trešajām valstīm, kam piemīt ES pieprasītas prasmes. Tai skaitā stiprinot mācību iespējas un mobilitāti un atvieglojot kvalifikāciju atzīšanu.

Lai sasniegtu šos mērķus, Eiropas Komisija atbalstījusi prasmju pilnveides un pārkvalifikācijas iespējas. Piemēram, izceļot attiecīgās Eiropas Savienībā (ES) iniciatīvas, tai skaitā ES finansējuma iespējas, lai atbalstītu to ieviešanu, īstenošanu un izpildi uz vietas. Visā ES tika organizētas vairāk nekā 190 iniciatīvas, kuru mērķis bija atbalstīt partneru savstarpēju mācīšanos prasmju pilnveides un pārkvalifikācijas jomā.

Šī gada 30. aprīlī notika Eiropas Prasmju gada noslēguma pasākums “Eiropas Prasmju gads – kas notiks tālāk?”, ko organizēja Eiropas Komisija. Pasākums pulcēja plašu dalībnieku loku, lai dalītos ar labās prakses piemēriem un diskutētu par Eiropas Prasmju gada ilgtermiņa ietekmi. Pasākuma laikā dalībniekiem bija iespēja dzirdēt iedvesmojošas uzrunas un ieinteresēto pušu paneļdiskusijas, kā arī pašiem iesaistīties padziļinātās un interaktīvās diskusiju grupas par konkrētām tēmām. Ieinteresēto pušu dalība pasākumā un aktīva iesaiste veicinās to, lai prasmes arī turpmāk būtu viena no galvenajām prioritātēm visā Eiropā.

Eiropas Prasmju gads skaitļos:

  • vairāk nekā 2000 pasākumu visā Eiropā;
  • 190 ES vadītas iniciatīvas prasmju jomā;
  • 54 pasākumos 23 dalībvalstīs piedalījušies 1,37 miljoni apmeklētāju;
  • sociālajos medijos sasniegti 69 miljoni lietotāju.

Eiropas prasmju gads bija vērsts uz prasmju un kvalifikāciju atzīšanas veicināšanu visā Eiropā, tāpēc arī Eiropas digitālo prasmju balvas 2024 tika izsludināta ar mērķi noskaidrot, apbalvot un popularizēt labākos projektus un iniciatīvas digitālo prasmju jomā visā Eiropā. Kopš 2023. gada Eiropas digitālo prasmju un darbvietu platformā darbojas arī Kiberdrošības prasmju akadēmija ar mērķi radīt vienotu pieeju, lai vairotu kvalificēta darbaspēka pieaugumu kiberdrošības jomā visā Eiropas Savienībā. Eiropas digitālo prasmju un darbvietu platformā arī pēc Eiropas prasmju gada noslēguma tiek publicēts plašs digitālo prasmju resursu klāsts piemērots ikvienam interesentam no pamatlīmeņa līdz īpaši specializētam līmenim.

Eiropas Komisija ir uzsvērusi sadarbības nozīmi prasmju attīstības veicināšanā. Aicinātas visas ieinteresētās personas, tostarp valdības, darba devējus, izglītības un apmācības sniedzējus un pilsoniskās sabiedrības organizācijas, sadarboties, lai veicinātu prasmju attīstību visā Eiropā. Komisija ir arī uzsvērusi, cik svarīgi iniciatīvā ir iesaistīt indivīdus, un ir aicinājusi personas uzņemties atbildību par savu mācīšanos un prasmju pilnveidi.

#EuropeanYearofSkills

Informācija tiešsaistē:
Digitālās tehnoloģijas/specializācija:
Digitālās prasmes
Digitālo prasmju līmenis:
Pamata
Vidējs
Augsts
Eksperta
Ģeogrāfiskais tvērums - valsts:
Eiropas savienība
Iniciatīvas veids:
ES institucionālā iniciatīva