Eiropas Prasmju gads: Aptauja parāda prasmju trūkumu MVU

Eiropas Prasmju gads: Aptauja parāda prasmju trūkumu MVU

  • 3. oktobris, 2023. gads
  • 0 comments

Mazie un vidējie uzņēmumi (MVU) Eiropā šobrīd saskaras ar būtisku problēmu – talantīgu darbinieku ar vajadzīgajām prasmēm trūkumu. 2023. gada maijā Eiropas Komisijas Nodarbinātības, sociālo lietu un iekļautības ģenerāldirektorāts publicēja Eirobarometra aptauju Nr. 529 par Eiropas Prasmju gadu. Tās mērķis bija novērtēt prasmju trūkumu mazajos un vidējos uzņēmumos un izpētīt darbā pieņemšanas un darbinieku noturēšanas stratēģijas.

Galvenie secinājumi:

  • Vissvarīgakās ir prasmes: 95% no visiem MVU apgalvo, ka ir ļoti svarīgi (82%) vai vidēji svarīgi (13%), lai to uzņēmējdarbības modelī būtu darba ņēmēji ar vajadzīgajām prasmēm.
  • Joprojām trūkst prasmju: trīs ceturtdaļas (74%) MVU Eiropā apgalvo, ka tie saskaras ar prasmju trūkumu savā uzņēmumā. Turklāt vairāk nekā puse darba devēju (53%) ziņo, ka ir grūti noturēt kvalificētu personālu, un 4 no 5 respondentu apgalvo, ka parasti viņiem ir grūti atrast cilvēkus ar atbilstošām zināšanām un prasmēm.
  • Digitālo prasmju pieaugošā nozīme: 24% respondentu atzīst digitālo prasmju pieaugošo nozīmi MVU darbībā. 45% respondentu pauduši nožēlu par to, ka prasmju trūkums kavē digitālo tehnoloģiju ieviešanu ikdienas uzdevumu veikšanā.
  • Darbā pieņemšanas un darbinieku noturēšanas stratēģijas: MVU pašlaik izmanto visdažādākās stratēģijas, lai pieņemtu darbā un noturētu darbiniekus. Tas ietver iniciatīvas, kuru mērķis ir labāk izmantot organizācijā jau esošos talantus (piemēram, personāla mobilitāte vai darba rotācija), lielākus mācību izdevumus vai darba piedāvāto finansiālo un/vai nefinansiālo pakalpojumu uzlabošanu.
  • Nepieciešamība pēc atbalsta: MVU aicina uzlabot koordināciju ar valsts nodarbinātības aģentūrām (58%), uzlabot instrumentus pieteikuma iesniedzēju prasmju novērtēšanai (49%) un attīstīt vai pilnveidot jau esošos rīkus, ar kuriem novērtēt savas prasmes (46%).

Steidzami ir jāpārskata pieejamās izglītības un apmācības iespējas, lai apmierinātu pieprasījumu pēc prasmēm, jo īpaši digitālās un zaļās transformācijas apstākļos.

#EiropasKomisija

Digitālās tehnoloģijas/specializācija:
Digitālās prasmes
Digitālo prasmju līmenis:
Pamata
Vidējs
Augsts
Eksperta
Ģeogrāfiskais tvērums - valsts:
Eiropas savienība
Iniciatīvas veids:
ES institucionālā iniciatīva