Eiropas prasmju, kompetenču, kvalifikāciju un profesiju klasifikācijas jaunākā versija

Eiropas prasmju, kompetenču, kvalifikāciju un profesiju klasifikācijas jaunākā versija

  • 19. aprīlis, 2022. gads
  • 0 comments

Eiropas Komisija ir publicējusi Eiropas prasmju, kompetenču, kvalifikāciju un profesiju klasifikācijas (ESCO) jaunāko versiju. ESCO klasifikācija definē un kategorizē prasmes, kompetences, kvalifikāciju un profesijas ES darba tirgū, kā arī izglītībā un apmācībā. Saturs ir tulkots visās ES valodās, kā arī islandiešu, norvēģu un arābu valodās.

ESCO portāls apmeklētājiem nodrošina ziņas par noteiktas profesionālās darbības īstenošanai nepieciešamajām zināšanām un prasmēm, noteiktas kvalifikācijas rezultātā apgūtajām zināšanām, prasmēm un kompetencēm, kā arī par darba devēju bieži pieprasītajām kvalifikācijām.

ESCO saturu veido trīs pīlāri:

1. Profesijas – profesijas portālā ir sakārtotas saskaņā ar Starptautisko standartizēto profesiju klasifikāciju (ISCO) un katrai profesijai ir izveidoti atbilstošo zināšanu, prasmju un kompetenču apraksti. Profesijas ir sakārtotas hierarhiskā sistēmā un katrai profesijai ir noteikti atslēgas termini visās ESCO valodās, kā arī profils, kas ietver profesijas aprakstu, informāciju par profesijas mērogu un definīciju, kā arī tai atbilstošās zināšanas, prasmes un kompetences, kuras dažādu valstu eksperti uzskatīja par būtiskām Eiropas mērogā, lai veiktu profesionālo darbību.

2. Prasmes/kompetences – profesiju profiliem atbilstošās prasmes un prasmju veidi, parādot arī saiknes starp dažādu profesiju zināšanām un prasmēm. Prasmes un kompetences ne tikai parāda, kas jāsaprot un jāprot veikt, lai varētu pildīt noteiktus darba pienākumus, bet arī parāda izglītotājiem, kādus mācīšanās rezultātus nepieciešams iekļaut izglītības programmās. Prasmju profilā izdala prasmju/kompetenču un zināšanu jēdzienus, norādot prasmju veidu, lai gan pastāv atšķirības starp prasmēm un kompetencēm. Katrai prasmei ir noteikti atslēgas termini visās ESCO valodās, kā arī sniegts tās apraksts, informāciju par mērogu un definīciju.

3. Kvalifikācijas – informācija par dalībvalstīs iegūstamajām kvalifikācijām un to mācīšanās rezultātiem, kas sakārtotas pa EKI līmeņiem. Kvalifikācijas formāli apliecina kādā noteiktā mācību posmā sasniegtus, apstiprinātus un novērtētus mācīšanās rezultātus. Pašlaik ESCO portālā iekļautās kvalifikācijas iegūstamas sešu valstu izglītības sistēmās, t.sk. Latvijā. Informācija ir pieejama attiecīgās valsts valodā un/vai angļu valodā. Dati par kvalifikācijām ir iegūti no valstu izveidotajām un uzturētajām nacionālajām kvalifikāciju datubāzēm. Dalībvalstis sniedz informāciju brīvprātīgi, nodrošinot tās precizitāti un aktualitāti. Latvijas kvalifikāciju datubāzi ir izstrādājis Akadēmiskās informācijas centrs kā Nacionālais koordinācijas punkts EKI. ESCO portāls atspoguļo informāciju tikai par tām kvalifikācijām, kurām ir formulēti mācīšanās rezultāti. Līdz ar to ir būtiski pēc iespējas precīzāk atspoguļot ziņas par Latvijas kvalifikācijām un to mācīšanās rezultātiem, jo šie dati tiek skatīti kontekstā ar citu valstu kvalifikācijām.

ESCO piedāvā informāciju par 2942 profesijām, 13 485 prasmēm un kompetencēm, kā arī 8136 kvalifikācijām Eiropas Savienības (ES) valstīs.

ESCO v1.1 klasifikācija iezīmē dažas būtiskas izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo ESCO versiju, proti:

  • jauns saturs ar 68 jaunām profesijām, 354 jaunām prasmēm un 158 jaunām zināšanu koncepcijām, kas radītas un tulkotas visās ESCO valodās;
  • caurviju prasmju hierarhija ar pārskatītu struktūru un terminoloģiju attiecībā uz caurviju kompetencēm;
  • hierarhisku prasmju kārtību zaļās pārkārtošanās un pētniecības vajadzībām, kā arī prasmes, kas aprakstītas Eiropas Iedzīvotāju digitālās kompetences ietvara  (DigComp 2.2) jaunākajā versijā;
  • atjaunināti un izvērstāk aprakstīti vairāk kā 500 termini.

ESCO v1.1 izstrādē piedalījušies: EURES tīkla nodarbinātības dienesti, AREA, Ashoka, ASSETS+AWSBF/M-BayreuthBlueprint S4TCLFEiropas Brīvprātīgo centrsCentro Tecnológico das Indústrias Têxtil e do Vestuário de PortugalDEVOPSDRIVES BlueprintEGECENISAEO4GEO BlueprintESTROEurodesk Brussels LinkECOO, EES, Eiropas Gidu asociāciju FederācijaEGECEuropean Marine Biological Resource Centre, Eiropas drošības un veselības profesionālo organizāciju tīklsEuropean Welding FoundationFERMAHydrogen EuropeInternational Association for Trusted Blockchain ApplicationsMATES BlueprintMETIS BlueprintNATSPECNext Tourism Generation Skills AlliancePROF/TRAC, ESCO pētniekiRITCSSEA EUROPESkillLabSkills4am BlueprintWindEurope.

ESCO v1.1 atklāšanas tiešsaistes seminārs notika 2022. gada 10. februārī.

Papildus informāciju par ESCO klasifikāciju iespējams iegūt ŠEIT.

ESCO portāls pastāvīgi tiek pilnveidots un aktualizēts, ņemot vērā to, ka arī mainās darba tirgus, izglītības sistēmas un nacionālās kvalifikāciju ietvarstruktūras.

 

Informācija tiešsaistē:
Digitālo prasmju līmenis:
Pamata
Vidējs
Augsts
Eksperta
Digitālās tehnoloģijas/specializācija:
Digitālās prasmes
Ģeogrāfiskais tvērums - valsts:
Eiropas savienība
Iniciatīvas veids:
ES institucionālā iniciatīva