Ekspertu ziņojums apzina daudzsološas pieejas, kā vislabāk ieguldīt izglītībā un apmācībā

Ekspertu ziņojums apzina daudzsološas pieejas, kā vislabāk ieguldīt izglītībā un apmācībā

  • 6. novembris, 2022. gads
  • 0 comments

Eiropas Komisija 19. oktobrī publicēja Ekspertu grupas jautājumos par kvalitatīviem ieguldījumiem izglītībā un apmācībā galīgo ziņojumu “Ieguldījumi mūsu nākotnē: kvalitatīvi ieguldījumi izglītībā un apmācībā”. Ekspertu ziņojumā galvenā uzmanība pievērsta tam, kā publiskos līdzekļus vislabāk ieguldīt četrās galvenajās izglītības un apmācības izdevumu jomās ES: skolotāji un pasniedzēji, izglītības infrastruktūra, digitālā mācīšanās un taisnīgums un iekļaušana.

Ekspertu grupa apzinājusi daudzsološu izglītības un apmācības praksi valstu kontekstā, kas var kalpot par iedvesmas avotu valdībām un izglītības iestādēm visā ES. Tā ietver iniciatīvas, kuru mērķis ir mazināt ar darbu saistīto stresu skolotājiem, veicināt viņu labbūtību un uzlabot viņu pedagoģiskās digitālās prasmes; individuālas mācību programmas un līdzbiedru mācību programmas; skolu celtniecības un renovācijas programmas telpu kvalitātes uzlabošanai un kvalitatīvu agrīno pirmsskolas izglītību un aprūpi. Šāda valstu prakse un izglītības politikas reformas ar EVA darba grupu starpniecību tiek regulāri izplatītas Eiropas izglītības telpas stratēģiskā satvara kontekstā, lai iedvesmotu pozitīvas pārmaiņas visā Eiropas Savienībā.

Inovācijas, pētniecības, kultūras, izglītības un jaunatnes komisāre Marija Gabriela atzinīgi vērtē ziņojumu: “Mums jāgādā par to, lai visi Eiropas jaunieši saņemtu vislabāko iespējamo izglītību. Kvalitatīvu ieguldījumu veicināšana izglītībā un apmācībā ir viena no galvenajām Eiropas Savienības politiskajām prioritātēm, un tam ir būtiska nozīme, lai līdz 2025. gadam izveidotu Eiropas izglītības telpu. Šā ziņojuma konstatējumi tiks izmantoti Komisijas darbā, un mēs turpināsim veicināt patiesu politikas novērtēšanas kultūru dalībvalstīs, lai atbalstītu kvalitatīvus ieguldījumus izglītībā un apmācībā un pēc iespējas labāk izmantotu pieejamos resursus.”

Lai gan izglītības un apmācības sistēma katrā valstī ir atšķirīga, ES dalībvalstis saskaras ar kopīgām problēmām izglītības un apmācības jomā. Laikā, kad izglītībai un apmācībai novirzītais ES finansējums ir lielāks nekā jebkad iepriekš, ziņojumā arī uzsvērtas problēmas, kas jāpārvar, lai uzlabotu izdevumu efektivitāti un lietderību, un kuru risināšanai varētu būt noderīgas kopīgas pieejas.

  • Trūkst ticamu datu par mērķtiecīgu ieguldījumu ietekmi uz faktiskajiem mācību rezultātiem. Ir vajadzīgs vairāk pierādījumu, un Komisija ir gatava strādāt pie tā, sniedzot atbalstu izglītības politikas izvērtēšanā.
  • Ir jāizstrādā stingrāki izvērtējumi par valstu izglītības politiku kopumā. Tas nozīmē, ka politikas veidotājiem ir vajadzīgas speciālās zināšanas par izvērtēšanas metodēm un rezultāti jāizplata ES līmenī.

Lai uzlabotu kvalitatīvus ieguldījumus izglītībā un apmācībā Eiropas Savienībā, Komisija līdz šā gada beigām sāks jaunu iniciatīvu, lai dalībvalstu rīcībā nodotu elastīgus, bet mērķtiecīgus instrumentus, metodes un speciālās zināšanas nolūkā atbalstīt tās izglītības politikas izvērtēšanā.

Vairāk informācijas ŠEIT.

Digitālo prasmju līmenis:
Vidējs
Augsts
Eksperta
Digitālās tehnoloģijas/specializācija:
Digitālās prasmes
Ģeogrāfiskais tvērums - valsts:
Eiropas savienība
Iniciatīvas veids:
ES institucionālā iniciatīva