Ieskats digitālo prasmju attīstībā – Austrija

Ieskats digitālo prasmju attīstībā – Austrija

  • 18. jūlijs, 2023. gads
  • 0 comments

2022. gada Digitālās ekonomikas un sabiedrības indeksa (DESI) apkopojumā cilvēkkapitāla dimensijā Austrija ieņem 11. vietu no 27 ES dalībvalstīm, sasniedzot 51 punktu (ES vidējais rādītājs 45,7). Laikposmā no 2017. līdz 2022. gadam valsts ir progresējusi ar vidējo gada relatīvo pieauguma tempu 8 procentu punktu apmērā attiecībā uz DESI rādītājiem, kas pastāvīgi pārsniedz ES vidējo rādītāju.

Attiecībā uz cilvēkkapitāla dimensiju saskaņā ar DESI ziņojumu Austrijas rādītāji gandrīz visos rādītājos ir labāki nekā vidēji ES, izņemot to uzņēmumu īpatsvaru, kuri nodrošina IKT apmācības, kas ir nedaudz zem ES vidējā rādītāja. Nodarbināto IKT speciālistu īpatsvars ir sasniedzis ES vidējo rādītāju; tas palielinājās no 4,3% līdz 4,5%. IKT speciālistu sieviešu īpatsvars ir ES vidējais rādītājs (19% abās). Uzņēmumos, kas nodrošina IKT apmācības, Austrija ir nedaudz zemāka par vidējo rādītāju (18% salīdzinājumā ar 20% ES) un IKT absolventu skaits pārsniedz 4,4% salīdzinājumā ar 3,9%. Austrijas sniegums digitālo pamatprasmju jomā (63% salīdzinājumā ar 54% ES), digitālo pamatprasmju jomā (33% pret 26%) un satura radīšanas pamatprasmēs (75% salīdzinājumā ar 66%).

fit4internet veica pirmo reprezentatīvo aptauju izmantojot Digitālo prasmju barometru, lai novērtētu digitālās prasmes Austrijā, pamatojoties uz DigComp 2.2 AT ar pašnovērtējumu un uz zināšanām balstītiem jautājumiem.  Apsekojums tika veikts 2022. gada aprīlī un maijā, un izlase tika stratificēta pēc dzimuma, vecuma un provincēm, kopumā aptverot gandrīz 4000 cilvēku, kas dzīvo Austrijā. Digitālo prasmju barometra rezultāti pirmo reizi sniedz detalizētu priekšstatu par Austrijas iedzīvotāju digitālajām zināšanām. Austrijas iedzīvotāju skaits uz zināšanām balstītos jautājumos vidēji bija no 40,8% līdz 43,3%. Vairāk nekā puse aptaujāto ir tikai pirmajā kompetences līmenī, kas nozīmē, ka viņi uz zināšanām balstītajā pārbaudījumā ieguva tikai nedaudz mazāk par 20% no 100%. Piektā daļa respondentu sasniedz līdz 40% (otrais kompetences līmenis).

Austrijas Nacionālā koalīcija (Allianz für Digitale Skills und Berufe) tika izveidota 2020. gada oktobrī. To pašlaik vada Austrijas Federālā finanšu ministrija, un atbalsta fit4internet, kas ir objektīva un neatkarīga asociācija ar valdības atbalstu, kura ir arī Eiropas Digitālo prasmju un darbu koalīcijas loceklis. Austrijas Nacionālās koalīcijas partneri ir gan publiskā, gan privātā sektora organizācijas, piemēram, valdības aģentūras un uzņēmumi, kas īpaši koncentrējas uz digitālo pārkvalifikāciju un prasmju pilnveidi.

Valsts stratēģijas

Iniciatīvā “Digitālā Austrija” ir izklāstīts redzējums un vērtības digitāli atbildīgai sabiedrībai. Austrijas digitālās rīcības plāns (Digitalen Aktionsplan Austria) tika izstrādāts iesaistot plašu ekspertu un ieinteresēto personu loku, pastāvīgi paplašinot un konsekventi īstenojot, ar mērķi radīt jaunu izaugsmi, jaunas darbvietas un jaunas iespējas ikvienam Austrijā.Digitālā rīcības plāna galvenie mērķi ir sekojoši: palielināt “System Austria” izturību pret krīzēm, veicināt Austrijas konkurētspēju un nostiprināt tās pozīciju kā digitālās inovācijas reģionu; izmantojot datus mērķtiecīgi veicināt inovācijas; attīstīt izglītību, apmācību un tālākizglītību, kā digitālās konkurētspējas priekšrocību; veicināt progresīvu digitālo pētniecību; uzlabot digitālo saziņu starp valdību un iedzīvotājiem.

Austrijas valdība 2021. gada septembrī publicēja stratēģiju “2030. gada mākslīgā intelekta misija Austrijā (AIM AT 2030)“, kas palīdzēs sagatavot pamatu Austrijas ieguldījumam digitālajā desmitgadē, lai sasniegtu mērķi, ka 75% Eiropas uzņēmumu izmantos mākslīgo intelektu. AIM AT 2030 galvenie mērķi ir: plaši izmantot mākslīgo intelektu, orientējot to uz kopējo labumu; nostiprināt Austriju kā pētniecības un inovācijas centru mākslīgā intelekta jomā; nodrošināt tās konkurētspēju, attīstot un izmantojot mākslīgo intelektu. Šī stratēģija arī sevišķi akcentē “zaļā” mākslīgā intelekta attīstību, kas tiek realizēta divās darbības jomās: “Uzticams mākslīgais intelekts”, kas ietver mākslīgā intelekta standartu un tiesiskā regulējuma izveidi; un “Ekosistēmas izveide”, kas ietver mākslīgā intelekta integrēšanu izglītībā un apmācībā, tehnoloģiju nodošanu starp universitātēm, pētniecības institūtiem un uzņēmumiem, kā arī finansējumu uzņēmumiem, lai aptvertu visu inovācijas ciklu.

Valsts iniciatīvas

53% no Austrijas atveseļošanas un noturības plāna 3,5 miljardu eiro budžeta ir piešķirti digitālajai pārveidei. Finansējums 172 miljonu eiro apmērā ir paredzēts, lai atvieglotu piekļuvi digitālajai izglītībai it īpaši vidusskolēniem. Vēl viens būtisks faktors ir palielināt valsts platjoslas pārklājumu.  Turklāt 107 miljoni eiro no ANP tiks izmantoti, lai izveidotu Quantum Austria — stratēģiju kvantu datošanas pētniecības un tehnoloģiju veicināšanai. Programmā tiks izsludināti projektu konkursi līdz 2026. gadam.

Taisnīga un vienlīdzīga skolēnu piekļuve digitālo pamatprasmju reformai radīs pamatnosacījumus un nodrošinās atbalsta pasākumus, lai visiem pamatskolas skolēniem nodrošinātu taisnīgu un vienlīdzīgu piekļuvi digitālajām pamatprasmēm. Tā ietver skolotāju apmācību darbavietā, lai uzlabotu viņu digitālās mācīšanas spējas, kā arī vairākas atbalsta darbības, kas veicina digitalizāciju skolās.  Šī reforma palīdzēs uzlabot dažādu skolu struktūru infrastruktūru, lai maksimāli izmantotu skolēniem piedāvātās digitālās ierīces. Turklāt reforma nodrošinās digitālus risinājumus, lai atvieglotu pedagoģisko un administratīvo apmaiņu, izmantojot portālu, kas konsolidēs visas izglītības un administrācijas lietojumprogrammas. Līdz ar “Skolu digitalizācijas akta” stāšanos spēkā 2021. gadā, reformas īstenošana norit labi un tiks pabeigta līdz 2025. gada vidum.

Platjosla Austrija 2030” ir lielākais vienotais ieguldījums Austrijas atveseļošanas un noturības plānā.  891 miljons eiro tiks izlietots ļoti augstas veiktspējas platjoslas tīklu plašai pieejamībai līdz gigabitiem sekundē, lai cita starpā sniegtu labumu valsts iestādēm un uzņēmumiem, kas atrodas lauku reģionos un teritorijās ar unikālu sociālo un ekonomisko potenciālu. Galīgais mērķis ir līdz 2026. gada trešā ceturkšņa beigām nodrošināt platjoslas piekļuvi vismaz 50% no visām mājsaimniecībām.

Sākot no 2022./2023. mācību gada, visiem 5.–8. klases skolēniem ir obligāti jāapgūst digitālā pamatizglītība (Digitale Grundbildung). Šis temats ietver arī plašsaziņas līdzekļu lietotprasmi, informācijas apstrādes prasmes, personas informācijas apstrādi un datu aizsardzību.

Izmantojot iniciatīvu Digi Scheck Federālā Darba un ekonomikas ministrija finansē mācekļiem paredzētus mācību kursus, kas stiprina viņu profesionālās un starpprofesionālās kompetences uz nākotni orientētās prasmēs digitalizācijas, klimata aizsardzības, ilgtspējas, enerģētikas un resursu pārvaldības un internacionalizācijas jomā kā daļu no duālās apmācības dotāciju veidā. No publiskā finansējuma tiks atbalstīti līdz 500 eiro par kursu, bet ne vairāk kā trīs kursi gadā.

Digitale kompetenzoffensive für Österreich (Digital Skills Offensive) īstenošana sākās 2023. gada februārī. Tā ietver kvalitatīvu digitālo pamatprasmju mācīšanu iedzīvotājiem dažādās darbības jomās, piemēram, IKT ekspertiem, izglītībā, iedzīvotāju vidū, uzņēmējdarbībā vai publiskajā sektorā. Mērķis ir apmācīt visus iedzīvotājus digitālajās prasmēs, pamatojoties uz Austrijas digitālo kompetenču modeli “DigComp 2.3 AT“. Šī starpdepartamentu digitālā prasmju ofensīva nodrošina spēcīgu konsolidāciju un iedzīvotāju digitālo prasmju uzlabošanu, īstenojot koordinētu stratēģiju, kas ļaus austriešiem līdz 2030. gadam būt digitāli gataviem un piemērotiem.

Finansējuma iespējas

Lai atbalstītu privātpersonu un organizāciju digitālo kompetenci, finansējuma iespējas prasmju pilnveidei un pārkvalifikācijai ir pieejamas gan aizdevumu, dotāciju, gan citu finanšu instrumentu veidā. No 2021. līdz 2026. gadam lielākā daļa digitālās pārveides darbību tiek finansētas ne tikai no Atveseļošanas un noturības mehānisma, bet arī no programmām “Horizon”, “Erasmus+”, Eiropas sociālā fonda (ESI fondu) un Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) dotāciju shēmām. Plašāka informācija pieejama Austrijas Atveseļošanas un noturības tīmekļa vietnes lapā, Digitālās Austrijas tīmekļa vietnē un rakstā par Digitālo prasmju un darbvietu platformu.

Digitālās tehnoloģijas/specializācija:
Digitālās prasmes
Digitālo prasmju līmenis:
Pamata
Vidējs
Augsts
Eksperta
Ģeogrāfiskais tvērums - valsts:
Austrija
Iniciatīvas veids:
Nacionālā iniciatīva