Ieskats digitālo prasmju attīstībā – Dānija

Ieskats digitālo prasmju attīstībā – Dānija

 • 18. jūlijs, 2023. gads
 • 0 comments

2022. gada Digitālās ekonomikas un sabiedrības indeksa (DESI) apkopojumā cilvēkkapitāla dimensijā Dānija ieņem piekto vietu no 27 ES dalībvalstīm ar 59,2 punktiem. Digitālo pamatprasmju un padziļināto prasmju līmenis Dānijā ir augstāks nekā vidēji ES, un to uzņēmumu īpatsvars, kuri nodrošina IKT apmācības, ir aptuveni 30% — par 10 procentpunktiem augstāks nekā vidēji ES. IKT speciālistu īpatsvars darbaspēkā ir 5,6%. IKT absolventu īpatsvars ir stabils, pārsniedzot ES vidējo rādītāju par 1,5 procentpunktiem. Tomēr 58% uzņēmumu, kas meklē IKT speciālistus, ziņo par grūtībām aizpildīt vakances.

Savienojamības dimensijā Dānija ir ierindota pirmajā vietā ES. 95% mājsaimniecību ir pieslēgtas ļoti augstas veiktspējas tīkliem un 74% — optiskās šķiedras tīkliem. Dānijā ir viens no augstākajiem e-pārvaldes izmantošanas rādītājiem (93% interneta lietotāju) un augsts atklāto datu rādītājs (91%) salīdzinājumā ar ES vidējo rādītāju (81%).

Microsoft Digitālās nākotnes indekss mēra digitalizācijas līmeni 16 Eiropas valstīs, tostarp Dānijā. Indekss sniedz datus par pašreizējo digitalizācijas līmeni valstī un atklāj visveiksmīgākās jomas, kā arī jomas, kurās ir daudz darāmā, lai paātrinātu digitālās pārveides procesu. Digitalizāciju mēra 5 digitālās attīstības kategorijas: Digitālā uzņēmējdarbība, digitālā pārvalde un publiskais sektors, digitālā infrastruktūra, digitālā nozare un cilvēkkapitāls. Kopējais digitālās attīstības līmenis Dānijā ir 161, kas ir par 61% augstāks nekā Viduseiropas un Austrumeiropas vidējais rādītājs. Dānija ir krietni virs vidējā līmeņa visās kategorijās, kopumā ierindojoties otrajā vietā aiz Somijas.

Dānijas Digitālo prasmju un darbu koalīcija (DSJC Danmark — digitālās nozares darbam) ir daudzu ieinteresēto personu apvienība, kuras uzdevums ir novērst digitālo prasmju trūkumu, veicināt mūžizglītību un izplatīt reālo praksi un produktu, pakalpojumu un resursu izmantošanu. Dānijas IT sabiedrība (Danskas IT) koordinē koalīcijas ieguldījumu, iniciatīvas, darbības un projektus. Koalīcijas locekļi ir akadēmisko aprindu un izglītības nozares, rūpniecības, publiskā un bezpeļņas sektora pārstāvji, kuru uzdevums ir apvienot, stiprināt un attīstīt Dānijas IT lietotāju un IT speciālistu prasmes un zināšanas un veicināt un atbalstīt IT jomās, kurās tiek radīta vērtība Dānijas sabiedrībai.

Valsts stratēģijas

Dānijas valdība 2022. gada maijā nāca klajā ar valsts digitalizācijas stratēģiju. Digitalizācijas stratēģija tika izveidota, pamatojoties uz ieteikumiem, ko 2021. gadā sagatavoja Dānijas valdības digitalizācijas partnerība. Dānija kā viena no pasaules digitāli attīstītākajām valstīm izceļas ar lielisko digitālo iespēju izmantošanu, lai risinātu problēmas un dotu labumu visiem. Valsts veicina plašu tehnoloģiju ieviešanu gan publiskajā, gan privātajā sektorā, ietverot pārvaldes digitalizācijas stratēģiju. Stratēģijā iekļautie redzējumi ir šādi:

 • pastiprināta kiberdrošība un informācijas aizsardzība;
 • saskaņoti pakalpojumi cilvēkiem un uzņēmumiem;
 • jaunās tehnoloģijas veicināšana, lai iegūtu vairāk laika labklājībai;
 • digitālais atbalsts mazo un vidējo uzņēmumu izaugsmei;
 • nākotnes digitālā veselības aprūpe;
 • zaļās pārkārtošanās paātrināšana ar digitāliem risinājumiem;
 • spēcīgs, ētisks un atbildīgs digitālais pamats;
 • Dānija kā starptautiskais digitalizācijas centrs;
 • iedzīvotāju sagatavošana digitālai nākotnei.

Dānijas Digitālās izaugsmes stratēģija 2025. gadam tika publicēta 2018. gadā ar mērķi veicināt augsti kvalificētu speciālistu kopienas izaugsmi. Digitālo prasmju mērķi ir uzlabot bērnu digitālās prasmes, izmantojot tehnoloģiju izglītību pamatskolās un zemākā līmeņa vidusskolās, novērst prasmju neatbilstību un nodrošināt attiecīgu apmācību un prasmes, lai atbalstītu personu attīstību darba tirgū, un uzlabot piekļuvi prasmju apmācībai un programmām maziem un vidējiem uzņēmumiem.

Pašreizējā kopīgā valdības digitālā stratēģija ir spēkā no 2022. līdz 2025. gadam, un tā aptver iniciatīvas, kas risina dažas no visnozīmīgākajām problēmām, ar kurām saskaras Dānijas sabiedrība, piemēram, darbaspēka trūkums, klimata pārmaiņu mazināšana un digitālā iekļaušana. Digitālajai sabiedrībai jābūt pieejamai ikvienam, un publiskajam sektoram ir jānodrošina, lai pēc iespējas lielākam skaitam cilvēku būtu iespējas un spējas piedalīties.

Valsts kiberdrošības un informācijas drošības stratēģija 2022.–2024. gadam ir vērsta uz to, lai nodrošinātu drošas IKT darbības valdībā un kritiskajā infrastruktūrā, kā arī lai iedzīvotājiem un uzņēmumiem dotu iespēju droši orientēties digitālajā jomā. Stratēģija konsolidē pašreizējos centienus, izmantojot dažādas iniciatīvas. Valdība laikposmā no 2022. līdz 2024. gadam 34 iniciatīvām ir piešķīrusi kopumā 270 miljonus DKK (36 miljonus ciro), lai īstenotu stratēģiju un sagatavotu Dāniju kiberdraudu novēršanai.

Dānijas Valsts mākslīgā intelekta stratēģijā, kas publicēta 2019. gadā, ir izklāstīts, kā Dānija var būt līdere mākslīgā intelekta atbildīgā izstrādē un piemērošanā — par labu privātpersonām, uzņēmumiem un sabiedrībai. Šī stratēģija ir vērsta uz kopējiem, ētiskiem un cilvēku vērstiem pamatiem mākslīgajai intelektam, pētniecībai un mākslīgā intelekta izstrādei. Tās mērķis ir veicināt uzņēmējdarbības izaugsmi, izstrādājot un izmantojot mākslīgo intelektu, kā arī nodrošināt pasaules līmeņa sabiedriskos pakalpojumus, izmantojot mākslīgo intelektu.

Valsts iniciatīvas

Ar atveseļošanas un noturības plānu Dānija plāno ieguldīt 25% (382 miljonus eiro) no visa ANP budžeta (1,6 miljardi eiro) digitālajos pasākumos. Dānijas atveseļošanas un noturības plāns atbalsta digitālo pārkārtošanos, investējot mazo un vidējo uzņēmumu un publiskā sektora digitalizācijā. Nodokļu atvieglojumi mudinās Dānijas uzņēmumus paātrināt digitālās investīcijas, paplašināt platjoslas pārklājumu lauku apvidos un īstenot veselības aprūpes digitalizāciju. Mazo un vidējo uzņēmumu digitalizācijas programma atbalstīs mazāku uzņēmumu digitalizācijas centienus. Jauna digitālā stratēģija vēl vairāk digitalizēs publisko sektoru un sagatavos valsti nākotnes izaicinājumiem tādās jomās kā kiberdrošība un mākslīgais intelekts. Turklāt plāns mudinās valsts pārvaldes iestādes izstrādāt risinājumus personas datu saglabāšanai un atkalizmantošanai un palielinās publiskā un privātā sektora partnerību veicināto publisko inovāciju īpatsvaru.

REDI digitālās integrācijas skola ir bezpeļņas programmēšanas skola vietējiem iedzīvotājiem un jaunpienācējiem, kuriem nav piekļuves digitālajai izglītībai, un tai ir vairākas vietas Vācijā, Dānijā un Zviedrijā.  Tehnoloģiju skolas pamatā bija pārliecība, ka katram cilvēkam ir tiesības (un jābūt iespējai) īstenot savu maksimālo potenciālu. Vienlaikus skola apkaro stereotipus par jaunpienācējiem Eiropā, palīdzot viņiem veidot, nodot un paplašināt viņu kvalifikāciju un prasmes digitālajā ekonomikā un palīdzot viņiem iegūt darbu ES tehnoloģiju jaunuzņēmumos.

Kopš 2015. gada Digitālās pārvaldes aģentūra ir veicinājusi valsts mēroga digitālās iekļaušanas tīkla izveidi, kura galvenais mērķis ir atbalstīt un uzlabot digitāli problemātisku iedzīvotāju iespējas piedalīties digitālajā sabiedrībā.

Dānijas valdības digitālā akadēmija tika izveidota, lai nodrošinātu civildienesta ierēdņiem prasmes un rīkus, kas vajadzīgi, lai vadītu arvien digitālāku valsts pārvaldi.

Finansējuma iespējas

Lai atbalstītu privātpersonu un organizāciju digitālo kompetenci, finansējuma iespējas prasmju pilnveidei un pārkvalifikācijai ir pieejamas gan aizdevumu, dotāciju, gan citu finanšu instrumentu veidā. No 2021. līdz 2026. gadam lielākā daļa digitālās pārveides darbību tiek finansētas ne tikai no Atveseļošanas un noturības mehānisma, bet arī no programmām “Horizon”, “Erasmus+”, Eiropas sociālā fonda (ESI fondu) un Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) dotāciju shēmām. Plašāka informācija pieejama Dānijas Valsts digitālo prasmju un darbvietu koalīcijas lapā un rakstā par Digitālo prasmju un darbvietu platformu.

Digitālās tehnoloģijas/specializācija:
Digitālās prasmes
Digitālo prasmju līmenis:
Pamata
Vidējs
Augsts
Eksperta
Ģeogrāfiskais tvērums - valsts:
Dānija
Iniciatīvas veids:
Nacionālā iniciatīva