Ieskats digitālo prasmju attīstībā – Itālija

Ieskats digitālo prasmju attīstībā – Itālija

  • 13. augusts, 2023. gads
  • 0 comments

2022. gada Digitālās ekonomikas un sabiedrības indeksa (DESI) apkopojumā cilvēkkapitāla dimensijā Itālija ieņem 25. vietu no 27 ES valstīm, un šis rādītājs ir 36,6 punkti. Saskaņā ar DESI ziņojumu 45,6% iedzīvotāju Itālijā ir vismaz digitālās pamatprasmes. 3,8% darbinieku ir IKT speciālisti, bet 55% uzņēmumu, kas pieņēma darbā vai mēģināja pieņemt darbā digitālos ekspertus, ziņo par grūtībām aizpildīt šīs vakances. Salesforce 2022. gada digitālo prasmju indekss — pētījums, kurā intervēti vairāk nekā 23 000 darbinieku 19 valstīs – parāda procentuālo daudzumu, kas neatšķiras daudz no citiem rezultātiem. Tas norāda, ka 86% itāļu darbinieku apgalvo, ka viņiem nav nepieciešamo digitālo prasmju nākotnes darba pasaulei.

Arī Itālijas iestādes ir apstiprinājušas šos skaitļus un tendences. Digitālo prasmju pētniecības centrs (Osservatorio delle Competenze Digitali) ir uzsvēris, ka digitalizācijas ietekme pārsniedz jaunu profesiju radīšanu: digitālo prasmju svars faktiski pieaug visās uzņēmējdarbības jomās visos sektoros ar vidējo ietekmi 13.8%, ar maksimāliem līmeņiem sasniedzot 63% specializēto digitālo prasmju jomā rūpniecības nozarē un 41% pakalpojumu jomā.

2022. gada DESI rādītāji liecina, ka Itālijā samazinās plaisa ar Eiropas Savienību digitālo pamatprasmju jomā; tomēr pat šodien vairāk nekā pusei Itālijas iedzīvotāju nav pat digitālo pamatprasmju. Digitālo speciālistu īpatsvars Itālijas darbaspēkā ir zemāks nekā vidēji ES, un nākotnes izredzes vājina zems IKT studiju uzņemšanas un absolvēšanas līmenis. Lai ES sasniegtu “Digitālās dekādes” mērķus attiecībā uz pamatprasmēm digitālajā vidē un IKT speciālistiem, Itālijai ir nepieciešams radikāli uzlabot digitālo prasmju sagatavotību.

Itālijā ir Nacionāla digitālo prasmju un darbu koalīcija, kuras pamatā ir “Repubblica Digitale” — daudzu ieinteresēto pušu iniciatīva, kas veicina digitālās prasmes visos Itālijas ekonomikas un sabiedrības līmeņos. Koalīcija tika izveidota 2020. gada aprīlī, un kopš tā laika tai ir bijusi svarīga loma digitālo prasmju izplatīšanā valstī, veicinot valsts mēroga apmācību visiem iedzīvotājiem, un iniciatīvai ir pievienojušās vairāk nekā 180 organizācijas. Starp galvenajām iniciatīvām Itālijas digitālās koalīcijas ietvaros var minēt, ka drīzumā 2023. gadā tiks izveidota digitālo prasmju apguves un pašnovērtējuma platforma ACCEDI.

Pārskats par valsts stratēģijām un valstu iniciatīvām

Valsts stratēģijas 

Svarīgākie pasākumi un norādījumi attiecībā uz digitālajām prasmēm Itālijā ir ietverti “Itālijas digitālo prasmju stratēģijā”, kas publicēta 2020. gada decembrī. Stratēģijas galvenais mērķis ir risināt kultūras digitālo plaisu, kas ietekmē Itālijas iedzīvotājus, nodrošinot atbalstu digitālajai integrācijai, veicinot e-prasmju attīstību visā augstākās izglītības un apmācības ciklā, veicinot galveno kompetenču attīstību nākotnei un palielinot IKT speciālistu īpatsvaru jaunajās tehnoloģijās. Stratēģiju papildina Operatīvais plāns, kas ietver mērķus līdz 2025. gadam, un tas galvenokārt balstās uz DESI un Eurostat rādītājiem. Starp šiem mērķiem jo īpaši ir šādi:

  • Nodrošināt 70% iedzīvotāju vismaz ar digitālajām pamatprasmēm un samazināt prasmju trūkumu IKT nozarē starp dzimumiem;
  • Divkāršot to Itālijas iedzīvotāju īpatsvaru, kuriem ir padziļinātas digitālās prasmes (78% jauniešu ar augstāko izglītību, 40% privātā sektora darbinieku un 50% valsts darbinieku);
  • Piecas reizes palielināt to iedzīvotāju īpatsvaru, kuri izmanto publiskos digitālos pakalpojumus (64%)
  • Palielināt interneta izmantošanu un spēju lietot datorus arī vecākām personām: 84% no 65-74 gadu vecuma grupas.

Vēl viens svarīgs notikums bija Mākslīgā intelekta stratēģiskās programmas 2022.–2024. gadam pieņemšana, kurā ietverti ieteikumi kompetenču stiprināšanai un talantu piesaistīšanai.

Valsts iniciatīvas 

Repubblica Digitale fonds ir ievērojamākā publiskā un privātā sektora partnerība (PPP) starp Digitālās transformācijas ministriju, Ekonomikas attīstības ministriju un Banku fondu asociāciju. Laikposmā no 2022. līdz 2026. Gadam ir pieejamie 350 miljoni eiro. Fonds finansē projektus, kuru mērķis ir attīstīt digitālās kompetences, mazināt digitālo plaisu starp iedzīvotājiem un atbalstīt valsts digitālo pārveidi. Fonds ļāva uzsākt vai turpināt šeit uzskaitītās iniciatīvas, piemēram:

  • Digitālās sporta zāles (Palestre Digitali) — bezmaksas mācību kurss, kas paredzēts, lai jauniešiem un neseniem absolventiem pavērtu jaunas nodarbinātības iespējas digitālajām profesijām. Apmācības jomas ietver gan digitālās tirgvedības vertikālās jomas (SEO, VEA, sociālo plašsaziņas līdzekļu tirgvedība, digitālā stratēģija, UX, UI u. c.), gan transversālākas jomas darba vidē (sociālās prasmes, jaunuzņēmumi, CV sagatavošana un intervijas u. c.).
  • Gatavība IT+ – programma, kas vērsta uz jauniešiem, kas nekur nestrādā, nemācas un neapgūst arodu (NEET), piedāvā bezmaksas 4 nedēļu ievadkursu, ko var vēl paplašināt līdz sešu mēnešu kursam, kas vislabāk atbilst praktikanta profilam, prasmēm un vēlmēm. Piemēram, kurss ir vērsts uz apmācībām, lai radītu jaunus profesionāļus Java back-end, Full-stack web, datu analīzē un mobilajā programmēšanā.
  • CD: 50/50 — Kodēšanas daudzveidība ir bezpeļņas organizācija, kas veicina digitālo prasmju izplatību jauniešu vidū un ir apņēmusies samazināt plaisu starp digitālo prasmju piedāvājumu un pieprasījumu darba tirgū. Jo īpaši tā strādā pie digitālās plaisas starp dzimumiem, kas parasti ir izteiktāka nozarēs ar augstu digitālo intensitāti (piemēram, STEM nozarēs). Dalība ir bezmaksas meitenēm un zēniem no vidusskolām, kas atrodas pilsētās, kurās darbojas asociācija.

Finansējuma iespējas

Lai atbalstītu privātpersonu un organizāciju digitālo kompetenci, finansējuma iespējas prasmju pilnveidei un pārkvalifikācijai ir pieejamas gan aizdevumu, dotāciju, gan citu finanšu instrumentu veidā. No 2021. līdz 2026. gadam lielākā daļa digitālās pārveides darbību tiek finansētas ne tikai no Atveseļošanas un noturības mehānisma, bet arī no programmām “Horizon”, “Erasmus+”, Eiropas sociālā fonda (ESI fondu) un Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) dotāciju shēmām. Plašāka informācija pieejama Digitālo prasmju un darbu platformā.

Digitālās tehnoloģijas/specializācija:
Digitālās prasmes
Digitālo prasmju līmenis:
Pamata
Vidējs
Augsts
Eksperta
Ģeogrāfiskais tvērums - valsts:
Beļģija
Iniciatīvas veids:
Nacionālā iniciatīva