Ieskats digitālo prasmju attīstībā – Kipra

Ieskats digitālo prasmju attīstībā – Kipra

 • 1. augusts, 2023. gads
 • 0 comments

2022. gada Digitālās ekonomikas un sabiedrības indeksa (DESI) apkopojumā cilvēkkapitāla dimensijā Kipra ieņem 21. vietu no 27 ES dalībvalstīm. Kiprā 50% cilvēku vecumā no 16 līdz 74 gadiem ir vismaz digitālās pamatprasmes, kas ir zem ES vidējā rādītāja 54%. 21% (ES vidēji 26%) Kipras iedzīvotāju ir padziļinātas digitālās prasmes, un 60% (ES vidēji – 66%) iedzīvotāju ir vismaz pamatprasmes satura radīšanā prasmes. IKT speciālistu īpatsvars darba tirgū ir zemāks par ES vidējo rādītāju (3,9% salīdzinājumā ar 4,5 %). 19% IKT speciālistu Kiprā ir sievietes, kas ir Eiropas Savienības vidējais rādītājs IKT speciālistu vidū. Salīdzinot ar ES vidējo rādītāju 3,9%, 2,7% Kipras absolventu strādā IKT jomā. To Kipras uzņēmumu īpatsvars, kuri nodrošina IKT apmācību, proti, 25%, pārsniedz ES vidējo rādītāju — 20%.

2023. gada ziņojums par digitālo Kipru, kuru izstrādājušas organizācijas “We are social” un “Meltwater”, liecina, ka 2023. gada sākumā Kiprā bija 1,14 miljoni interneta lietotāju, un interneta izplatība ir 90,9 % no kopējā iedzīvotāju skaita. Tas nozīmē, ka 114,2 tūkstošiem jeb 9,1 % Kipras iedzīvotāju 2023. gada sākumā trūka interneta piekļuves. 2023. gada janvārī Kiprā bija 1,10 miljoni sociālo mediju lietotāju, kas ir 87,6 % no kopējā iedzīvotāju skaita. Tolaik Kiprā bija 1,91 miljons aktīvu mobilo tālruņu savienojumu, kas veido 152 % iedzīvotāju.

Kipras Digitālo prasmju un darbu koalīcija ir publiskā un privātā sektora organizāciju, kā arī pilsoniskās sabiedrības partnerība. Tās mērķis ir veicināt digitālo pratību visā sociālās struktūras un saimnieciskās darbības spektrā, lai pārvarētu digitālo plaisu un izveidotu atvērtu, demokrātisku un iekļaujošu sabiedrību. Lai maksimāli palielinātu ietekmi un izvairītos no centienu un iniciatīvu dublēšanās, koalīcija cenšas veicināt efektīvu koordināciju un veicināt uzticības attiecības un konstruktīvu sadarbību starp visām ieinteresētajām personām.

Nacionālās koalīcijas galvenais mērķis ir veicināt IKT iniciatīvas, pasākumus un izglītības un apmācības programmas, kas paredzētas plašākam darbaspēkam, IKT speciālistiem un sabiedrībai kopumā, īpašu uzmanību pievēršot neaizsargātām grupām un attāliem apgabaliem. Koalīcijas mērķi ir šādi:

 • Uzlabot sabiedrības reakciju uz digitālo izaicinājumu un nodrošināt visu iedzīvotāju aktīvu līdzdalību digitālajā ekonomikā un sabiedrībā.
 • Pārvarēt plaisu starp piedāvājumu un pieprasījumu darba tirgū gan nākotnes prasmju, gan IKT speciālistu pieejamības ziņā.
 • Veicināt sieviešu līdzdalību IKT nozarē.
 • Pārveidot izglītības sistēmu, lai uzlabotu nākotnes prasmes, izmantotu jaunās tehnoloģijas mācīšanās un mācīšanas procesā un popularizētu STEAM jomas kā karjeras iespējas.
 • Vairot sabiedrības izpratni par digitālo prasmju un nepārtrauktas mācīšanās nozīmi.

Koalīcija ir daļa no Nacionālā rīcības plāna digitālo prasmju jomā 2021.–2025. gadam, kas ir iekļauts nacionālajā atveseļošanas un noturības plānā “Kipras rītdiena”.

Valsts stratēģijas

“Digitālā stratēģija Kiprai (2020–2025)” paredz:

 • Veicināt e-pārvaldi, optimizējot pārvaldības modeli un nodrošinot noturīgu, stabilu un drošu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) infrastruktūru.
 • Nodrošināt spēcīgāku digitālo ekonomiku un veicināt konkurētspējīgu un digitālu nozaru attīstību.
 • Veicināt ātrdarbīgu tīkla savienojamību.
 • Veicināt pieejamu un iekļaujošu sabiedrību, kurai ir prasmes un motivācija gan īstenot valsts digitālo pārveidi, gan aktīvi piedalīties digitālajās kopienās.
 • Nodrošināt datu un infrastruktūras drošību un palielināt sabiedrības uzticēšanos tiešsaistes darījumiem.

Kipra pieņēma Digitālo prasmju valsts rīcības plānu 2021.–2025. gadam 2021. gada decembrī atveseļošanas un noturības plāna ietvaros. Rīcības plāna mērķis ir attīstīt un uzlabot visu tā iedzīvotāju digitālās prasmes. Tas ietver šādus mērķus:

 • Paātrināt digitālo transformāciju: izveidot iekļaujošu, atvērtu, digitālu sabiedrību.
 • Veicināt Kipras iedzīvotāju digitālo pamatprasmju un programmatūras pamatprasmju attīstību.
 • Izveidot IKT speciālistu kritiskās masas valstī.

Rīcības plānu īstenos Kipras Nacionālā digitālo prasmju un darbu koalīcija.

Valsts iniciatīvas

Kipras atveseļošanas un noturības plāns veicina digitālo transformāciju ar investīcijām un reformām, kas veicina savienojamību, uzlabojot piekļuvi sakaru infrastruktūrai un veicinot iekļaujošu digitālo pārveidi. Sabiedrisko pakalpojumu digitalizācijai tiks ieguldīti 133 miljoni euro. Šie līdzekļi tiks izmantoti, lai izveidotu modernu, drošu un integrētu digitālo arhitektūru pārejai uz digitālajiem publiskajiem pakalpojumiem. Plāns arī veicina digitālo izglītību un prasmes, jo īpaši modernizējot digitālo infrastruktūru un rīkus skolās, nodrošinot skolotāju digitālo apmācību un īstenojot prasmju pilnveides un pārkvalifikācijas iniciatīvas dažādām Kipras iedzīvotāju grupām. Plāns veicina pāreju uz digitālo veselību, modernizējot valsts veselības sistēmas IT sistēmas un ieviešot pārrobežu e-veselības pakalpojumus.

E-pārvaldes veicināšana tiek finansēta ar 36,4 miljoniem eiro no atveseļošanas un noturības mehānisma. Šie līdzekļi tiks izmantoti, lai cita starpā ieviestu jaunu metodiku atlasītu digitālo pakalpojumu izstrādei, noteiktu un īstenotu jaunu mākoņdatošanas politikas attiecībā uz valdības IT sistēmām un pakalpojumiem un digitalizētu kultūras mantojumu.

Intelektiskas transporta sistēmas izveide, izmantojot digitālās dvīņu tehnoloģijas, ir paredzēta, lai nodrošinātu labāku un efektīvāku infrastruktūras uzraudzību, lai to tehnoloģiski uzlabotu un ieviestu viedās funkcijas.

Inovatīvas skolas un e-drošības skolas ir programmu kopums, kas paredzēts, lai palīdzētu atsevišķām skolām un skolotājiem izmantot digitālās tehnoloģijas un efektīvi integrēt tās mācību procesos. Skolas Kiprā var reģistrēties, lai brīvprātīgi piedalītos abās programmās, kas tiek piedāvātas katra akadēmiskā gada sākumā. Skolām, kas piedalās programmā, tiek sniegti norādījumi, atbalsts un neliels finansējums konkrētu mācību pasākumu īstenošanai. Turklāt skolotāji no katras iestādes tiek iecelti par “skolotāju treneriem”. To uzdevums ir būt par būtisku atbalstu skolas iniciatīvai izmantot un integrēt digitālās tehnoloģijas mācību procesā. Šo centienu mērķis ir arī izveidot skolotāju kopienas, kas dalās ar efektīvu praksi un izplata to.

Finansējuma iespējas

Lai atbalstītu privātpersonu un organizāciju digitālo kompetenci, finansējuma iespējas prasmju pilnveidei un pārkvalifikācijai ir pieejamas gan aizdevumu, dotāciju, gan citu finanšu instrumentu veidā. No 2021. līdz 2026. gadam lielākā daļa digitālās pārveides darbību tiek finansētas ne tikai no Atveseļošanas un noturības mehānisma, bet arī no programmām “Horizon”, “Erasmus+”, Eiropas sociālā fonda (ESI fondu) un Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) dotāciju shēmām. Plašāka informācija pieejama Kipras Nacionālās digitālo prasmju un darbvietu koalīcijas lapā un rakstā par Digitālo prasmju un darbvietu platformu.

Digitālās tehnoloģijas/specializācija:
Digitālās prasmes
Digitālo prasmju līmenis:
Pamata
Vidējs
Augsts
Eksperta
Ģeogrāfiskais tvērums - valsts:
Kipra
Iniciatīvas veids:
Nacionālā iniciatīva