Ieskats digitālo prasmju attīstībā – Malta

Ieskats digitālo prasmju attīstībā – Malta

  • 18. jūlijs, 2023. gads
  • 0 comments

2022. gada Digitālās ekonomikas un sabiedrības indeksa (DESI) apkopojumā cilvēkkapitāla dimensijā Malta ieņem 7. vietu no 27 ES dalībvalstīm ar 56,6 punktiem. Malta pārsniedz ES vidējo rādītāju digitālo prasmju ziņā — 61% iedzīvotāju ir vismaz digitālās pamatprasmes un 35% pārsniedz pamatprasmju līmeni visās dimensijās. 71% Maltas iedzīvotāju ir vismaz pamata spējas digitālā satura radīšanā, salīdzinot ar 66% ES kopumā. IKT speciālistu īpatsvars Maltas darbaspēkā ir salīdzinoši augsts (4,9% salīdzinājumā ar 4,5% ES), un sievietes ir salīdzinoši labi pārstāvētas (26% salīdzinājumā ar 19% ES). IKT absolventu īpatsvars nedaudz palielinājās līdz 6,5%, kas pārsniedz ES vidējo rādītāju, bet vēl nav atgriezies 2014. gada līmenī, proti, 9,0%. Ārpus augstākās izglītības 28% Maltas uzņēmumu saviem darbiniekiem nodrošina IKT apmācību.

Microsoft Digitālās nākotnes indekss mēra digitalizācijas līmeni 16 Eiropas valstīs, tostarp Maltā. Indekss sniedz datus par pašreizējo digitalizācijas līmeni valstī un atklāj visveiksmīgākās jomas, kā arī jomas, kurās ir daudz darāmā, lai paātrinātu digitālās pārveides procesu. Digitalizāciju mēra 5 digitālās attīstības kategorijas: Digitālā uzņēmējdarbība, digitālā pārvalde un publiskais sektors, digitālā infrastruktūra, digitālā nozare un cilvēkkapitāls. Indekss sniedz datus par pašreizējo digitalizācijas līmeni valstī un atklāj visveiksmīgākās jomas, kā arī jomas, kurās ir daudz darāmā, lai paātrinātu digitālās transformācijas procesu. Maltas digitālās attīstības vispārējais līmenis ir 114, kas ir par 14% augstāks nekā Centrāleiropas un Austrumeiropas vidējais rādītājs un par 25% zemāks nekā vidējais rādītājs. Salīdzinājumā ar Centrāleiropas un Austrumeiropas valstīm Malta ir ierindota augstāk par vidējo rādītāju visās kategorijās — augstākais rādītājs digitālajā uzņēmējdarbībā (122.46) un zemākais rādītājs digitālajā pārvaldībā un publiskajā sektorā (100). Salīdzinājumā ar vadošajām valstīm (Somiju, Dāniju, Zviedriju un Nīderlandi) Malta ir ierindota zem vidējā līmeņa.

Maltas valdība 2014. gadā izveidoja apvienību “eSkills Malta”, kurā piedalījās vairāki dalībnieki, tai skaitā Izglītības un nodarbinātības ministrija, Maltas Informācijas tehnoloģiju aģentūra, Maltas Komunikāciju pārvalde, Maltas uzņēmumi, Maltas Azartspēļu pārvalde un Maltas Tirdzniecības un rūpniecības kamera. Šī apvienība ir nacionālā koalīcija, kas pulcē dažādu valdības, rūpniecības un izglītības pārstāvjus ar mērķi uzlabot digitālās prasmes un pilnveidot IT profesijas. “eSkills Malta” sniedz konsultācijas valdībai un attiecīgajām ieinteresētajām personām saistībā ar e-prasmju politiku. Tā veicina IKT izglītības programmu un saistīto formatīvo iniciatīvu paplašināšanu, kā arī vadīs IKT profesionalitātes attīstības programmu. Apvienībai ir arī mērķis sākt turpmāku IKT izglītības piedāvājuma reformu un veicināt Maltas IKT izglītības kopienas spēju veidošanu. Tāpat “eSkills Malta” apvienība darbojas arī, lai veicinātu Maltas e-prasmju potenciālu gan vietējā, gan starptautiskā līmenī.

Valsts stratēģijas 

Valsts e-prasmju stratēģija 2022.–2024. gadam ietver darbības un ieteikumus, kas vērsti uz izglītību, sabiedrību, darbaspēku un IKT speciālistiem. Tiek uzsvērts, ka tiek veicināta iekļaujoša un taisnīga fundamentālo, padziļināto un specializēto digitālo prasmju attīstība un piemērošana. Tā mudina uz sadarbību starp publisko un privāto sektoru, lai izglītības programmas saskaņotu ar tirgus prasībām un nodrošinātu saskaņotību starp visām Maltas iniciatīvām, kas attiecas uz digitālajām prasmēm. Stratēģiskie pīlāri — izglītība, sabiedrība, darbaspēks un IKT speciālisti — ir tādi paši kā Eiropas Digitālo prasmju un darbu koalīcijai. Lai nodrošinātu stratēģijas efektivitāti un tās īstenošanu visos četros stratēģiskajos pīlāros, ir vajadzīgi vairāki kopīgi pārvaldības veicinātāji. Tie attiecas uz sadarbību, vadību un kopīgu atbildību, salīdzinošo novērtēšanu, finansēšanu un stratēģisku saskaņošanu ar koncentrētu uzsvaru.

Maltas pārdomātas specializācijas stratēģijā 2021.–2027. gadam digitālās tehnoloģijas ir noteiktas par vienu no prioritārajām jomām ieguldījumiem inovācijā turpmākajos gados, par prioritāti izvirzot ieguldījumus inovatīvās digitālajās tehnoloģijās tādās jomās kā mākslīgais intelekts, lietu internets, augstas veiktspējas datošana, sadalītās virsgrāmatas tehnoloģijas, kiberdrošība, sarunboti un digitālās spēles.

Valsts nodarbinātības politikas 2021.–2030. gadam ietvaros valdība plāno nodrošināt savu darbaspēku ar pieprasījuma prasmēm un sāk jaunu valsts prasmju skaitīšanu, lai apzinātu prasmju trūkumu Maltas darba tirgū un izstrādātu mērķtiecīgus risinājumus.

Maltas MI — stratēģija un redzējums par mākslīgo intelektu Maltā 2030. gadam — ir balstīta uz trim stratēģiskiem pīlāriem “Ieguldījumi, jaunuzņēmumi un inovācija”; Pieņemšana publiskajā un privātajā sektorā; ko nodrošina izglītība un darbaspēks, valsts mākslīgā intelekta sertifikācijas programmas izveide, lai nodrošinātu ētiski saskaņotus pārredzamus un sociāli atbildīgus MI risinājumus; un ekosistēmu infrastruktūru.

Maltas MI stratēģija un redzējums par mākslīgo intelektu Maltā 2030. gadam ir balstīta uz šādiem stratēģiskiem pīlāriem:

  • Ieguldījumi, jaunuzņēmumi un inovācija.
  • Pieņemšana publiskajā un privātajā sektorā.
  • Izglītība un darbaspēks, valsts mākslīgā intelekta sertifikācijas programmas izveide, lai nodrošinātu ētiski saskaņotus, pārredzamus un sociāli atbildīgus MI risinājumus.
  • Ekosistēmas infrastruktūra.

Stratēģijas mērķis ir padarīt Maltu par pasaules līderi mākslīgā intelekta jomā, veicinot MI pētījumus, inovācijas un uzņēmējdarbību. Stratēģija arī palīdzēs nodrošināt, ka MI tiek izmantots ētiski un sociāli atbildīgi, ieguvējot visu sabiedrības locekļus.

Valsts iniciatīvas 

Maltas atveseļošanas un noturības plāns atbalsta digitālo transformāciju ar investīcijām un reformām publiskajā un privātajā sektorā. Tostarp investīcijas valsts pārvaldes un publisko pakalpojumu digitalizācijā (34 miljoni eiro), lai stiprinātu valdības IT sistēmas un uzlabotu digitālos publiskos pakalpojumus. Tas arī iegulda vismaz 360 uzņēmumu, jo īpaši MVU, digitalizācijā (15 miljoni eiro). Reformas ietver Maltas Digitālās stratēģijas 2021.–2027. gadam pieņemšanu, kuras mērķis ir mazināt digitālo plaisu, jo īpaši atbalstot ģimenes ar zemiem ienākumiem, lai tās varētu piekļūt datoriem un veicināt digitālās prasmes.

Projektā Maltaverians Comics tiek publicēta virkne komiksu par digitālās inovācijas tehnoloģijām, lai uzsvērtu, cik svarīgi ir paplašināt jauniešu zināšanas šajā strauji mainīgajā jomā. Šie komiksi tiks izplatīti studentiem, kuriem ir interese par skaitļošanu un IT, lai uzlabotu viņu izpratni par jaunākajām tehnoloģijām un, iespējams, virzītu viņus uz turpmāko karjeru. Tie būs pieejami arī tiešsaistē digitālā formātā, atbalstot tehnoloģisko terminu un jēdzienu vārdnīcu. Komiksu attēli un vēstījumi tiek radīti, lai stimulētu gados jaunu lasītāju interesi un veicinātu dziļāku izpratni par inovatīvajām tehnoloģijām.

Sievietes IKT  iniciatīvā apvienojas līdzīgi domājošas personas no IKT nozares vai organizācijām, kas izmanto IKT, lai veicinātu sieviešu līdzdalību Maltas digitālajā ekonomikā. Grupas ierosinātie mērķi ir šādi:

  • Palielināt meiteņu un sieviešu līdzdalību digitālajā nozarē vai ar digitālo jomu saistītajā nozarē.
  • Nodrošināt vienlīdzīgu iespēju pieejamību, izmantojot digitālās iespējas, kā arī kāpināt resursu kvalitāti IKT nozarē.
  • Diskutēt par dzimumu līdztiesības jautājumiem darba vietā digitālajā vidē un ierosināt iespējamos risinājumus, kā arī sniegt ieguldījumu politikā ieinteresētajām personām.

Grupa uzskata, ka IKT ir būtiska ekonomikas un sabiedrības sastāvdaļa, un ka sievietēm ir jābūt līdztiesīgām šajā nozarē. Grupa ir apņēmusies strādāt, lai sasniegtu savus mērķus un veicinātu dzimumu līdztiesību Maltas digitālajā ekonomikā.

Finansējuma iespējas 

Lai atbalstītu privātpersonu un organizāciju digitālo kompetenci, finansējuma iespējas prasmju pilnveidei un pārkvalifikācijai ir pieejamas gan aizdevumu, dotāciju, gan citu finanšu instrumentu veidā. No 2021. līdz 2026. gadam lielākā daļa digitālās pārveides darbību tiek finansētas ne tikai no Atveseļošanas un noturības mehānisma, bet arī no programmām “Horizon”, “Erasmus+”, Eiropas sociālā fonda (ESI fondu) un Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) dotāciju shēmām. Plašāka informācija pieejama eSkills Malta fonda lapā un rakstā par Digitālo prasmju un darbu platformu.

Digitālās tehnoloģijas/specializācija:
Digitālās prasmes
Digitālo prasmju līmenis:
Pamata
Vidējs
Augsts
Eksperta
Ģeogrāfiskais tvērums - valsts:
Malta
Iniciatīvas veids:
Nacionālā iniciatīva