Ieskats digitālo prasmju attīstībā – Portugāle

Ieskats digitālo prasmju attīstībā – Portugāle

  • 8. augusts, 2023. gads
  • 0 comments

2022. gada Digitālās ekonomikas un sabiedrības indeksa (DESI) apkopojumā cilvēkkapitāla dimensijā Portugāle ieņem 15. vietu no 27 ES dalībvalstīm, kas ir par vienu vietu augstāka nekā 2021. gadā. Digitālā transformācija ir viens no Portugāles stratēģiskajiem mērķiem. Pēc XXIII konstitucionālās valdības atklāšanas 2022. gada 30. martā premjerministrs iecēla jaunu valsts sekretāru digitalizācijas un administratīvās modernizācijas jautājumos.

Microsoft digitālās nākotnes indekss mēra 16 Eiropas valstu, tostarp Portugāles, digitalizācijas līmeni. Indekss sniedz informāciju par pašreizējo stāvokli valsts digitalizācijā un nosaka gan jomas, kurās tā ir bijusi visveiksmīgākā, gan tās, kurās vēl ir daudz darāmā, lai paātrinātu digitālās pārveides procesu. Digitalizācijas līmeni mēra piecās digitālās attīstības kategorijās: Digitālā uzņēmējdarbība, digitālā pārvalde un publiskais sektors, digitālā infrastruktūra, digitālā nozare un cilvēkkapitāls. Portugāles digitālās attīstības kopējais rādītājs ir 104, kas nedaudz pārsniedz Viduseiropas un Austrumeiropas vidējo rādītāju — 100.

Portugāles Digitālo prasmju un darbu koalīcija (CPED) tika izveidota 2015. gadā, reaģējot uz Eiropas Komisijas uzdevumu novērst digitālo prasmju trūkumu Portugālē un veicināt lielāku nodarbināmību šajā nozarē. Koalīcija tika atsākta 2021. gada sākumā. Portugāles Digitālo prasmju un darbu koalīcija (CPED) ir publiska valdības, privāto un publisko struktūru, NVO un akadēmisko aprindu iniciatīva, kas apņēmusies uzlabot Portugāles iedzīvotāju digitālās prasmes un nodarbināmību. Lai veicinātu digitālās prasmes, INCoDe.2030 un Zinātnes un tehnoloģiju fonds izstrādāja valsts digitālo prasmju un darbu platformu, kas kalpo par digitālās apmācības un darbu repozitoriju, kas saistīts ar ES platformu.

Valsts stratēģijas

Digitālā transformācija ir viens no Portugāles stratēģiskajiem mērķiem. Portugāles digitālās misijas struktūra tika izveidota kā viens no galvenajiem komponentiem Portugāles pārejā uz digitālāku, konkurētspējīgāku un starptautiski spēcīgāku valsti digitālās transformācijas kontekstā. Rīcības plāns digitālajai transformācijai tika apstiprināts 2020. gada 5. martā, un tajā ir izklāstīta valsts digitālās transformācijas stratēģija, kas izklāstīta Portugāles digitālās misijas struktūrā. Portugāles digitālās misijas struktūra ir atbildīga par digitālās transformācijas rīcības plāna koordinācijas nodrošināšanu, nodrošinot saiknes ar dažādajām struktūrām, kas iesaistītas pasākumos, to īstenošanā un ziņošanā par rīcības plāna rezultātiem. Rīcības plāns ietver trīs galvenos darbību pīlārus:

  1. Prasmju pilnveide un digitālā iekļaušana.
  2. Uzņēmumu digitālā transformācija.
  3. Sabiedrisko pakalpojumu digitalizācija.

Rīcības plānu digitālajai pārejai koordinē Portugāles digitālās misijas struktūra, aktīvi iesaistot citas ministrijas un citas publiskā sektora organizācijas, kā arī uzņēmumus, akadēmisko sektoru, zinātnieku aprindas un sociālos partnerus.

Turklāt 2019. gadā publicētās valsts mākslīgā intelekta stratēģijas mērķis ir veicināt mācīšanu un pētniecību MI tehnoloģiju atbalstīto produktu un pakalpojumu inovācijai un izstrādei. Par darba grupas un Nacionālās mākslīgā intelekta stratēģijas koordinēšanu atbild INCoDe.2030.

Valsts iniciatīvas 

Portugāles atveseļošanas un noturības plāns ietver 83 investīcijas un 32 reformas, kuras tiks atbalstītas ar 13,9 miljardu eiro dotācijām un 2,7 miljardu eiro aizdevumiem. Plāna ietvaros 38% no līdzekļiem tiks veltīti klimata mērķiem, savukārt 22 % veicinās digitālo transformāciju. Nacionālā atveseļošanas plāna (NAP) ietvaros tiks veiktas būtiskas investīcijas un reformas, lai veicinātu digitālo pārveidi. Šie centieni koncentrēsies uz prasmju uzlabošanu, izglītības un uzņēmumu digitalizāciju, kā arī publiskā sektora modernizāciju, tostarp vispārējās pārvaldes, veselības aprūpes, tiesu sistēmas un nodokļu administrācijas jomās.

Valsts stratēģija personu ar invaliditāti iekļaušanai veicina šo personu iekļaušanu visās dzīves jomās, nodrošina viņu autonomiju, neatkarību un pašnoteikšanos, kā arī garantē vienlīdzīgas iespējas. Konkrēti, tā atbalsta investīcijas, kuru mērķis ir uzlabot ēku, sabiedrisko vietu un sabiedrisko pakalpojumu pieejamību cilvēkiem ar ierobežotām vai ierobežotām pārvietošanās spējām. Šie ieguldījumi, tostarp tie, kas ietilpst Atveseļošanas un noturības mehānismā, tiek veikti arī digitālās infrastruktūras izveidei un digitālo pakalpojumu sniegšanai personām ar invaliditāti.

Portugāles Digitālo prasmju un darbu koalīcija, programma InCode2030, ir sabiedriskās politikas iniciatīva, kuras mērķis ir uzlabot Portugāles iedzīvotāju un darbaspēka digitālās kompetences. Tā galvenie mērķi ir veicināt digitālo iekļaušanu un kompetenci, popularizēt digitālo izglītību un tehnoloģiju informētību jau no agrīnas vecuma, nodrošināt iespējas pedagogiem apgūt digitālās prasmes, uzlabot esošā darbaspēka kvalifikācijas un nodrošināt specializētu apmācību augstskolu absolventiem progresīvajās digitālajās profesijās.”

Digitālās iekļaušanas radošās kopienas (CCDI) veicina digitālo iekļaušanu, kas atbilst indivīdu un kopienas vajadzībām. Šo kopienju mērķis ir palielināt sabiedrības informētību par digitālās jomas nozīmi, diagnosticējot iedzīvotāju digitālās prasmes un nosakot dažādus prasmju līmeņus. Iniciatīva arī apmāca tehniķus, kuri iesaistās koordinēšanā un attīstībā, kā arī mentorus no dažādām neaizsargātām grupām (augstākās izglītības studenti, bērni un jaunieši, kā arī citi pilsoniskās sabiedrības pārstāvji), lai veicinātu digitālo iekļaušanu.

Portugāles programma “Eu Sou Digital” veicina digitālo iekļaušanu, nodrošinot mērķtiecīgu apmācību un atbalstu personām, kam trūkst zināšanu par internetu vai kam to vispār nav. Tās temati ietver prasmes, kā izveidot un pārvaldīt e-pasta kontu un tiešsaistes korespondenci, veikt meklēšanu tiešsaistē, izmantot digitālos publiskos pakalpojumus un piekļūt citiem tiešsaistes pakalpojumiem, piemēram, mājas bankas pakalpojumiem vai sociālajiem tīkliem. Šo iniciatīvu realizē tīkls, kurā iesaistīti 30 000 brīvprātīgie un 1500 mācību centri visā Portugālē.

Finansējuma iespējas

Lai atbalstītu privātpersonu un organizāciju digitālo kompetenci, finansējuma iespējas prasmju pilnveidei un pārkvalifikācijai ir pieejamas gan aizdevumu, dotāciju, gan citu finanšu instrumentu veidā. No 2021. līdz 2026. gadam lielākā daļa digitālās pārveides darbību tiek finansētas ne tikai no Atveseļošanas un noturības mehānisma, bet arī no programmām “Horizon”, “Erasmus+”, Eiropas sociālā fonda (ESI fondu) un Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) dotāciju shēmām. Plašāka informācija pieejama Portugāles Digitālo prasmju un darbu koalīcijas lapā un rakstā par Digitālo prasmju un darbu platformu.

Digitālās tehnoloģijas/specializācija:
Digitālās prasmes
Digitālo prasmju līmenis:
Pamata
Vidējs
Augsts
Eksperta
Ģeogrāfiskais tvērums - valsts:
Portugāle
Iniciatīvas veids:
Nacionālā iniciatīva