Ieskats digitālo prasmju attīstībā – Slovākija

Ieskats digitālo prasmju attīstībā – Slovākija

  • 8. augusts, 2023. gads
  • 0 comments

2022. gada Digitālās ekonomikas un sabiedrības indeksa (DESI) apkopojumā cilvēkkapitāla dimensijā Slovākija ieņem 19. vietu no 27 ES dalībvalstīm ar 44,1 punktu, kas ir zemāk par ES vidējo rādītāju (45,7). 55% slovāku ir digitālās pamatprasmes, kas ir nedaudz vairāk nekā vidēji ES — 54%. Tomēr tikai 21% Slovākijas iedzīvotāju ir padziļinātas digitālās prasmes, kas ir zem ES vidējā rādītāja — 26%. Salīdzinot ar ES vidējo rādītāju 20%, tikai 16 % uzņēmumu nodrošina IKT apmācību saviem darbiniekiem. IKT speciālistu īpatsvars darbaspēkā ir 4,3%, kas ir nedaudz mazāk nekā ES vidējais rādītājs 4,5%. 15% IKT speciālistu ir sievietes, salīdzinot ar ES vidējo rādītāju 19%.

2022. gadā Slovākijā IT atbilstības testā (IT Fitness test) piedalījās 27,757 cilvēki. Tas bija pirmais sertifikācijas posms, kurā tika izmantota sarežģītāka testa versija personām, kas vecākas par 15 gadiem. Vidējais sekmīgi nokārtoto testa rezultātu procents bija 52,55%. Salīdzinot ar 2021. gadu, kopējais panākumu rādītājs uzlabojās par aptuveni 12%. Testēšanā piedalījās skolēni no 567 skolām, kas vecāki par 15 gadiem. Vidusskolā testa versiju atrisināja 2500 respondentu, kuri paši norādīja, ka ir skolotāji. Vidējais sekmīgo skolotāju īpatsvars vidusskolu testā bija 57,39%, un salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu skolotāju rezultāti uzlabojās par 5%. Pirmajā testēšanas posmā no 7 līdz 16 gadu vecuma grupas 14,193 respondenti pabeidza pamatskolas vieglāko testa versiju. Vidējais sekmīgu skolēnu procents šajā vecuma grupā sasniedza 55,03%, un salīdzinājumā ar 2021. gadu pamatskolas skolēnu rezultāti uzlabojās par 15%

Slovākijas Republikas Nacionālo digitālo prasmju un darba koalīciju (Digitalna Koalicia) izveidoja 2017. gadā, pamatojoties uz Eiropas Komisijas, Slovākijas Republikas premjerministra vietnieka biroja ieguldījumu un informatizācijas jautājumu biroja un IT asociācijas iniciatīvu. 2023. gadā koalīcija pulcē 93 dalībniekus — galvenokārt izglītības un IKT jomā iesaistītās personas Slovākijā. Tā savieno atbilstošās ministrijas, universitātes, asociācijas, tehnoloģiju uzņēmumus un galvenās iniciatīvas, kuru mērķis ir palielināt cilvēku digitālās kompetences.

Valsts stratēģijas

Slovākijas Digitālās pārveides stratēģija 2030. gadam ir pārnozaru valdības plāns, kurā definētas prioritātes attiecībā uz Slovākijas politiku saistībā ar ekonomikas un sabiedrības pārveidi digitālajā laikmetā. Šo pārveidi veicina inovatīvas tehnoloģijas un globālas digitālā laikmeta tendences. Mērķis ir modernizēt Slovākijas ekonomiku līdz 2030. gadam, izmantojot inovatīvus un vides draudzīgus rūpnieciskos risinājumus, pamatojoties uz zināšanām balstītu datu ekonomiku. Tas ietver iedzīvotāju spēju dzīvot aktīvu digitālo dzīvi un pilnībā izmantot tehnoloģiju priekšrocības, kā arī valsts pārvaldes pakalpojumu efektivitātes uzlabošanu

2022. gadā tika publicēts Slovākijas Republikas valsts digitālo prasmju stratēģijas un rīcības plāns 2023.–2026. gadam. Šis plāns balstās uz vairāku valstu un ES stratēģiju aspektiem, atkārtoti apstiprinot apņemšanos veicināt digitālo pārveidi kā augstāko prioritāti. Slovākijas digitālā stratēģija ir sadalīta sešās prioritārās jomās: institucionālais konteksts (pārvaldības modelis); IKT speciālisti; jauniešu un pedagogu digitālās prasmes izglītības procesā; aktīvo darba tirgus dalībnieku digitālās prasmes; sieviešu un meiteņu klātbūtne IKT jomā; digitālā nevienlīdzība un izstumtība.

Slovākijas digitālās pārveides rīcības plāns 2023.–2026. gadam nosaka valsts mērķus digitālās transformācijas jomā. Uzmanība ir pievērsta uzņēmumu digitalizācijas atbalstam un ekonomikas kopējai stiprināšanai, inovatīvu digitālo tehnoloģiju attīstībai un ieviešanai, kā arī ilgtspējīgas sabiedrības veidošanai. Plāns ietver pamatsistēmas veidošanu produktivitātes palielināšanai un zināšanām balstītas ekonomikas veicināšanai, pievēršot galveno uzmanību augstākas pievienotās vērtības segmentiem, konkurētspējīgas ekonomikas attīstībai un ilgtspējīgai progresēšanai. Tādējādi tas arī atbalsta uzņēmumu veiksmīgu adaptāciju digitālajā laikmetā, vienlaikus stiprinot izturību pret negatīvām sekām, ko var radīt digitālās tehnoloģijas.

Rīcības plāna jomu pamatā ir Slovākijas Republikas redzējums, kas noteikts Slovākijas Digitālās pārveides stratēģijā 2030. gadam, un stratēģiskie dokumenti Eiropas Savienības līmenī, tostarp Eiropas sociālo partneru pamatnolīgums par digitalizāciju. Šīs jomas ir digitālās ekosistēmas veidošana, plašākas ekonomikas digitālā pārveide; digitālās infrastruktūras attīstība; mākslīgā intelekta un digitālās sabiedrības potenciāla veicināšana.

Valsts iniciatīvas

Digitālā transformācija ir viens no galvenajiem Slovākijas atveseļošanas un noturības plāna (RRP) elementiem. Plānā paredzētie pasākumi, kas veicina digitālo transformāciju, veido 21% (1,33 miljardi eiro), kas pārsniedz 20% mērķrādītāju. Programma Digitálne Slovensko (valsts mobilitāte, kiberdrošība, ātrs internets ikvienam, digitālā ekonomika) ir galvenais ieguldījums digitālā mērķrādītāja sasniegšanā, kam seko digitālās investīcijas izglītībā, pētniecībā un inovācijā un ilgtspējīgā transportā.

Atveseļošanas un noturības plāns (RRP) ietver reformas e-pārvaldībā, savienojamībā, ekonomikas un sabiedrības digitālajā pārveidē, uzlabojumus izglītībā un spēju nodrošināšanu IT kiberdrošības un informācijas drošības jomā valsts pārvaldē. Tas arī ietver stratēģisku pieeju digitālo prasmju izglītībai sadarbībā ar galvenajām ieinteresētajām personām. Plāns atbalstīs dalību Eiropas pārrobežu projektos, kuru rezultātā tiek veidota digitālā ekonomika, projektos, kuru mērķis ir izstrādāt un izmantot labākās digitālās tehnoloģijas, un hakatonus. Fokus būs arī uz vecāka gadagājuma cilvēku digitālo prasmju uzlabošanu un digitālo ierīču izplatīšanu vecāka gadagājuma cilvēkiem. Plašāka informācija ir pieejama galvenajā ANM Slovākijas tīmekļa vietnē Plan obnovy.

It atbilstības tests (IT Fitness test) ir lielākais un visaptverošākais bezmaksas IKT prasmju tests Slovākijā. Pēdējo 10 gadu laikā tajā ir piedalījušies vairāk nekā 300,000 cilvēku. Galvenā mērķauditorija ir skolēni un studenti pamatskolās, vidusskolās un augstskolās, jo viens no galvenajiem testa mērķiem ir sagatavot viņus turpmākai izglītībai un praktiskai IT prasmju izmantošanai darba dzīvē. 2022. gadā IT atbilstības tests pirmo reizi tika organizēts 4 valstīs un piecās valodās, sasniedzot vairāk nekā 100,000 respondentus. Papildus slovāku valodas versijai bija pieejami arī čehu, ungāru un poļu valodas versijas, kā arī angļu valodas versija kā papildu iespēja. Jaunākie testa dalībnieki ir 7 gadus veci, bet vecākais dalībnieks no Bratislavas ir 82 gadus vecs. Visveiksmīgākie testa dalībnieki, kas vecāki par 15 gadiem un sasniedza 100% panākumu rezultātu, ietvēra 20 skolotājus, 110 studentus (75 zēni un 35 meitenes) un 13 ārpusskolas nodarbību dalībniekus. Plašāka informācija pieejama galīgajos ziņojumos par 2022., 2021. un 2020. gadu.

Digitalna Koalicia ir parakstījusi sadarbības memorandu ar pensionāru apvienību Slovākijā, lai atbalstītu Slovākijas Republikas Investīciju, reģionālās attīstības un informatizācijas ministrijas (MIRRI) valsts projektu “Vecāku un nelabvēlīgās situācijās esošu grupu digitālo prasmju uzlabošana valsts pārvaldē”. Projekta galvenais mērķis ir izveidot izglītības platformu, kas palīdzēs vecāka gadagājuma cilvēkiem ne tikai apgūt digitālās pamatprasmes un aktīvi izmantot tās ikdienas dzīvē, bet arī orientēties sarežģītajā digitālajā pasaulē un aizsargāties pret tās iespējamajiem riskiem.

Finansējuma iespējas

Lai atbalstītu privātpersonu un organizāciju digitālo kompetenci, finansējuma iespējas prasmju pilnveidei un pārkvalifikācijai ir pieejamas gan aizdevumu, dotāciju, gan citu finanšu instrumentu veidā. No 2021. līdz 2026. gadam lielākā daļa digitālās pārveides darbību tiek finansētas ne tikai no Atveseļošanas un noturības mehānisma, bet arī no programmām “Horizon”, “Erasmus+”, Eiropas sociālā fonda (ESI fondu) un Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) dotāciju shēmām.  Plašāka informācija pieejama Slovākijas Valsts digitālo prasmju un darbu koalīcijas lapā un rakstā par Digitālo prasmju un darbu platformu.

Digitālās tehnoloģijas/specializācija:
Digitālās prasmes
Digitālo prasmju līmenis:
Pamata
Vidējs
Augsts
Eksperta
Ģeogrāfiskais tvērums - valsts:
Slovākija
Iniciatīvas veids:
Nacionālā iniciatīva