Ieskats digitālo prasmju attīstībā – Somija

Ieskats digitālo prasmju attīstībā – Somija

  • 18. jūlijs, 2023. gads
  • 0 comments

2022. gada Digitālās ekonomikas un sabiedrības indeksa (DESI) apsekojumā cilvēkkapitāla dimensijā Somija ieņem 1. vietu no 27 ES dalībvalstīm. To nodarbināto personu īpatsvars, kas strādā par IKT speciālistiem Somijā, pārsniedz ES vidējo rādītāju par gandrīz 3 punktiem (7,4% pret 4,5%), IKT absolventi Somijā ir 7,5% no visiem absolventiem, un to uzņēmumu īpatsvars, kuri nodrošina IKT apmācību saviem darbiniekiem, ir gandrīz divreiz lielāks nekā vidēji ES. Somijas digitālo prasmju līmenis ir krietni virs ES vidējā līmeņa: 79% iedzīvotāju ir pamatprasmes salīdzinājumā ar ES vidējo rādītāju 54%.

Microsoft Digitālās nākotnes indekss mēra digitalizācijas līmeni 16 Eiropas valstīs, tostarp Somijā. Indekss sniedz datus par pašreizējo digitalizācijas līmeni valstī un atklāj visveiksmīgākās jomas, kā arī jomas, kurās ir daudz darāmā, lai paātrinātu digitālās transformācijas procesu. Digitalizāciju mēra 5 digitālās attīstības kategorijas: Digitālā uzņēmējdarbība, digitālā pārvalde un publiskais sektors, digitālā infrastruktūra, digitālā nozare un cilvēkkapitāls. Somijas digitālās attīstības kopējais rādītājs ir 162, kas ir augstāks par vidējo rādītāju (158) un CEE vidējo rādītāju (100).

Somijā nav nacionālās koalīcijas. Tomēr valsts aktīvi veicina digitālās vides attīstību daudzās jomās.

Valsts stratēģijas 

Somijas Digitālā progresa programma (Digiohjelma) tika izveidota 2020. gadā un beidzās 2023. gada 31. martā. Programmas mērķis bija palielināt publiskā sektora tehnoloģiju un digitalizācijas spējas un attīstīt sadarbību starp publisko un privāto sektoru.  Programmas rezultātu pārskats (angļu valodā) ir pieejams šeit, savukārt galīgais novērtējuma ziņojums ir pieejams šeit (somu valodā). Turklāt Somija turpina īstenot programmu Digivisio 2030 un programmu “Mākslīgais intelekts 4.0”, kas veicina mākslīgā intelekta izstrādi un izmantošanu uzņēmumos.

Turklāt Somijas digitālais kompass — valsts stratēģiskais ceļvedis laikposmam līdz 2030. gadam, kas sniedz pārskatu par Somijas digitālo pārveidi. Tajā ir noteikti valsts mērķi attiecībā uz digitālo sistēmu efektīvu izmantošanu, lai Somija varētu gūt panākumus notiekošajā transformācijā.  Valdības ziņojums par Somijas digitālo kompasu ir publicēts somu valodā, bet saskaņā ar tīmekļa vietni tas būs pieejams angļu valodā.

Valsts iniciatīvas  

Somijas atveseļošanas un noturības plānā ir paredzētas 39 investīcijas un 18 reformas, ko atbalsta 2,1 miljards eiro dotāciju veidā. 50% no plāna atbalstīs klimata mērķus, un 27% plāna atbalstīs digitālo pārkārtošanos. Somijas atveseļošanas un noturības plāns piešķir līdzekļus dažādām iniciatīvām, kuru mērķis ir atvieglot valsts digitālo pārkārtošanos. Viens no plāna aspektiem ir ieguldīt 50 miljonus eiro ātrdarbīgas platjoslas infrastruktūras attīstībā visā Somijā. Turklāt plānā ir paredzēti 85 miljoni eiro, lai atbalstītu Digirail projektu, kura mērķis ir līdz 2040. gadam visā valsts dzelzceļa tīklā ieviest Eiropas Dzelzceļa satiksmes vadības sistēmu. Šis projekts ietver arī uz 4G un 5G balstītas nākotnes dzelzceļa mobilo sakaru sistēmas izveidi. Plānā ir iekļauti vēl 100 miljoni eiro, lai veicinātu digitālās inovācijas sociālās labklājības un veselības aprūpes pakalpojumu jomā, 46 miljoni eiro ieguldījumiem pastāvīgā izglītībā un 25 miljoni eiro, lai paātrinātu tādu svarīgu tehnoloģiju izstrādi kā mikroelektronika, 6G, mākslīgais intelekts un kvantu datošana. Turklāt plānā 20 miljoni eiro ir paredzēti, lai racionalizētu uz darbu un izglītību balstītus imigrācijas procesus un atvieglotu starptautisku pieņemšanu darbā.

“Digitalizācijas” projekti ir vērsti uz šādām jomām:

  • dzelzceļa transporta digitalizācija (Digirail projekts);
  • ātrdarbīgs interneta pieslēgums visā valstī;
  • turpmāki ieguldījumi progresīvākajās tehnoloģijās: 6G tīkli, mākslīgais intelekts, kvantu datošana un mikroelektronika;
  • reālā laika ekonomika: digitāli, reāllaika darbības procesi, piemēram, čeku un rēķinu saglabāšana standarta, mašīnlasāmā formātā;
  • investīcijas kiberdrošības un informācijas drošības pētniecībā.

Projektu “Sillful Tutors of Adults and Aging Population’s Digital Competences to Lapland” koordinē Lapzemes Universitāte ar Lapzemes lietišķo zinātņu universitātes atbalstu. Projekta īstenošana sākās 2021. gadā un beigsies 2023. gada 1. augustā. Neraugoties uz Somijas augstāko vietu cilvēkkapitālā saskaņā ar DESI 2022, joprojām pastāv būtiska problēma nodrošināt vecāka gadagājuma cilvēku digitālo iekļaušanu. Tādējādi šā projekta mērķis bija palielināt Lapzemes iedzīvotāju informētību par pieaugušo un novecojošo iedzīvotāju digitālo prasmju atbalstīšanu, izmantojot tiešsaistes programmu vecāka gadagājuma cilvēkiem. Programmas pamatā ir uz informāciju balstīti pētījumi, un tā ir pieejama ikvienam, kas interesējas par šo tematu. Plašāka informācija par projektu ir pieejama tīmekļa vietnē.

Finansējuma iespējas 

Lai atbalstītu privātpersonu un organizāciju digitālo kompetenci, finansējuma iespējas prasmju pilnveidei un pārkvalifikācijai ir pieejamas gan aizdevumu, dotāciju, gan citu finanšu instrumentu veidā. No 2021. līdz 2026. gadam lielākā daļa digitālās pārveides darbību tiek finansētas ne tikai no Atveseļošanas un noturības mehānisma, bet arī no programmām “Horizon”, “Erasmus+”, Eiropas sociālā fonda (ESI fondu) un Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) dotāciju shēmām. Plašāka informācija pieejama Somijas Ekonomikas un nodarbinātības ministrijas lapā un rakstā par Digitālo prasmju un darbvietu platformu.

Digitālās tehnoloģijas/specializācija:
Digitālās prasmes
Digitālo prasmju līmenis:
Pamata
Vidējs
Augsts
Eksperta
Ģeogrāfiskais tvērums - valsts:
Somija
Iniciatīvas veids:
Vietējā iniciatīva