Ieskats digitālo prasmju attīstībā – Spānija

Ieskats digitālo prasmju attīstībā – Spānija

 • 1. augusts, 2023. gads
 • 0 comments

2022. gada Digitālās ekonomikas un sabiedrības indeksa (DESI) apkopojumā cilvēkkapitāla dimensijā Spānija ieņem 10. vietu no 27 ES dalībvalstīm. Laikposmā no 2017. līdz 2022. gadam Spānijas DESI rādītājs ir pastāvīgi pieaudzis, nedaudz pārsniedzot ES vidējo rādītāju.

Saskaņā ar DESI ziņojumu Spānijai ir salīdzinoši labi rezultāti digitālo pamatprasmju jomā, proti, 64% Spānijas iedzīvotāju ir vismaz digitālās pamatprasmes salīdzinājumā ar ES vidējo rādītāju 54%. 4,1% darbinieku ir IKT speciālisti, neraugoties uz nelielu pieaugumu, tas joprojām ir zem ES vidējā rādītāja (4,5%). Sievietes IKT specialistes veido 19% no kopējā IKT speciālistu skaita Spānijā, un tas liecina par ievērojamu dzimumu atšķirību. Arī to absolventu īpatsvars, kuri studē IKT, Spānijā samazinās — no 4,2% 2021. gadā līdz 4,0% 2022. gadā.

Ziņojumā “Spānijas digitālā potenciāla atraisīšana” ir aplūkots progress, ko Spānija ir guvusi, tiecoties sasniegt ES digitālās desmitgades mērķus, un kā panākt turpmāku paātrināšanu, izmantojot partnerību starp valdībām, uzņēmumiem un iedzīvotājiem. Digitālo prasmju trūkums kavē izaugsmi digitāli visprogresīvākajiem uzņēmumiem.  81% uzņēmumu uzskata, ka digitālās prasmes ir svarīgas vai būtiskas, šim skaitlim palielinoties līdz 95% uzņēmumos, kuros IKT tiek intensīvi izmantotas. 38% no uzņēmumiem, kuros IKT tiek intensīvi izmantotas, norādījuši, ka digitālo prasmju trūkums ir palēninājis to izaugsmi, 27%, ka tas ir palielinājis izmaksas, un 29%, ka tas ir palēninājis jaunu tehnoloģiju attīstību. Ziņojumā norādīts, ka, neuzlabojot iekļaušanu, būs grūti sasniegt ES mērķi līdz 2030. gadam panākt 20 miljonus IKT speciālistu, jo, pamatojoties uz pašreizējām tendencēm, 2030. gadā mazāk nekā 23% IKT speciālistu būs sievietes, kas pieaugs no 19% 2022. gadā.

Kopš 2017. gada Spānijas Digitālo prasmju un darbu koalīciju koordinē digitālās nozares uzņēmumu asociācija AMETIC. Koalīcija apvieno 200 ieinteresētās puses (uzņēmumus, valsts pārvaldes iestādes, mācību centrus un universitātes), kas aktīvi iesaistītas digitālo prasmju veicināšanā un plaisas mazināšanā starp IKT speciālistu piedāvājumu un pieprasījumu Spānijā. Daudzas ieinteresētās personas ir arī Digitālo prasmju centra locekles, kas nesen izveidots saskaņā ar valsts digitālo kompetenču plānu, lai atbalstītu valdību digitālo prasmju politikas izstrādē un uzraudzībā.

Valsts stratēģijas 

Spānijas valdība uzsāka programmu “Digitālā Spānija 2025. gadam” 2020. gada jūlijā. Tā tika atjaunināta, ņemot vērā Digital Spain 2026. gada ceļvedi valsts digitalizācijas procesam. Programma tika iecerēta kā viens no Spānijas atveseļošanas, transformācijas un noturības plāna pīlāriem pēc pandēmijas krīzes, kā arī kā modernizācijas un labklājības vektors vidējā termiņā. Tā darbojas trīskāršajā dimensijā: infrastruktūra un tehnoloģijas, ekonomika un cilvēki.

Lai virzītu digitalizācijas procesu, ir pieņemti astoņi konkrēti digitālie plāni:

 • Digitālās infrastruktūras un savienojamības plāns sabiedrībai, ekonomikai un teritorijām.
 • Stratēģija 5G tehnoloģiju veicināšanai.
 • ENIA, nacionālā mākslīgā intelekta stratēģija.
 • Nacionālais digitālo prasmju plāns.
 • MVU digitalizācijas plāns.
 • Valsts pārvaldes digitalizācijas plāns.
 • Spānijas Audiovizuālais centrs Eiropā.
 • Nacionālais kiberdrošības plāns.

Spānija 2021. gada janvārī pieņēma valsts digitālo kompetenču plānu, lai veicinātu Spānijas iedzīvotāju digitālo prasmju attīstību, jo īpaši attiecībā uz darba ņēmējiem un IKT speciālistiem. Valsts digitālo kompetenču plānā ir izklāstīti vairāki pasākumi saskaņā ar septiņiem darbības virzieniem:

 1. Digitālo prasmju apmācība, īpašu uzmanību pievēršot iedzīvotāju grupām, kas pakļautas digitālās atstumtības riskam.
 2. Novērst digitālo plaisu starp dzimumiem.
 3. Izglītības sistēmas digitalizācija un digitālo prasmju attīstīšana mācībām.
 4. Digitālo prasmju apmācība visā darba dzīves laikā.
 5. Digitālo prasmju apmācība publiskā sektora darbiniekiem.
 6. Digitālo prasmju apmācība MVU.
 7. Palielināt IKT speciālistu piedāvājumu (izmantojot profesionālo apmācību un augstāko izglītību).

Valsts iniciatīvas 

Vairāki Spānijas atveseļošanas un noturības plānā izklāstītie pasākumi atbalsta digitālo prasmju apguvi, jo īpaši MVU darbiniekiem. Šie pasākumi kopā ar citām konkrētām tehnoloģijām paredzētām iniciatīvām, piemēram, kiberdrošību vai mākslīgo intelektu (MI), samazinās IKT speciālistu darba tirgus atšķirības, kā arī dzimumu atšķirības IKT jomā. Spānijas atveseļošanas un noturības plāns atbalsta digitālo transformāciju ar investīcijām valsts pārvaldes digitalizācijā, digitālajās prasmēs un digitālajā iekļaušanā, kiberdrošībā un savienojamībā.  Plāns ietver būtiskas reformas šajā jomā, tostarp Spānijas Digitālā programma 2026. gadam, digitālā savienojamība, kiberdrošības veicināšana un 5G izvēršana,mākslīgā intelekta stratēģijavalsts digitālo prasmju plāns un likums par telekomunikācijām, lai atjauninātu tiesisko regulējumu, izstrādājot jaunus regulatīvos un izpildes instrumentus.

Lai nodrošinātu vienlīdzīgu piekļuvi digitālajām iespējām, Izglītības digitalizācijas plāns (EDP) uzlabos piekļuvi digitālajai izglītībai, nodrošinot pārnēsājamas ierīces vismaz 300 000 skolēniem no neaizsargātām grupām publiskās vai valsts subsidētās skolās. Tā arī instalēs, atjauninās un uzturēs interaktīvas digitālās sistēmas publiskās un valsts subsidētās skolās, lai būtu iespējama tālmācība un jaukta tipa mācīšanās. Pasākums arī atbalstīs digitālās stratēģijas sagatavošanu vai pārskatīšanu skolu centros un ietvers skolotāju digitālo apmācību. Profesionālā izglītība un apmācība tiks atbalstīta arī ar digitālās akreditācijas rīku profesionālajām prasmēm, kas iegūtas darba pieredzē.

Iniciatīva “Educa en Digital ir daļa no Spānijas programmas “Digitālā Eiropa” 2026. gadam. Tā sākās 2020./2021. akadēmiskajā gadā ar mērķi novērst skolās pastāvošās nepilnības piekļuvē tehnoloģijām, uzlabojot digitālo rīku kvalitāti un nodrošinot skolotājiem apmācību digitālajā jomā. Iniciatīvu “Educa en Digital” veido darbību kopums izglītības sistēmas digitālās pārveides atbalstam, nodrošinot:

 • Ierīces
 • Digitālos izglītības resursus
 • Skolotāju digitālo prasmju pielāgošanu
 • Darbības, kas ietver mākslīgā intelekta izmantošanu un personalizāciju izglītībā.

Barselonas digitālais talants piedāvā virkni bezmaksas pakalpojumu, lai palielinātu informētību, vadītu, apmācītu un savienotu jaunos digitālos talantus ar uzņēmumiem. Iniciatīva arī veicina ekosistēmu darbības starp uzņēmumiem, apmācības centriem un iestādēm, lai radītu debates un zināšanas par digitālo prasmju trūkumu. Tas tiek veikts, organizējot kopienas pasākumus, publicējot ziņojumus par digitālajām prasmēm dažādās jomās un organizējot meistarklases uzņēmumiem dažādās kopīgu interešu jomās.

IT akadēmijas mērķis ir veicināt digitālos talantus iedzīvotāju vidū, lai nodrošinātu digitālo izaugsmi un uzņēmumu konkurētspēju. Tā ir organizēta kā universitāte jaunākiem tīmekļa programmētājiem, kas veicina viņu profesionālo profilu pārkvalifikāciju digitālajā nozarē, kuri nāk no dažādām ekonomikas nozarēm. Tas nodrošina augstu vērtību IT nozarei, kurai ir vajadzīgi digitālie talanti, lai tā varētu augt un uzlabot konkurētspēju. It akadēmijas apmācība ir brīva un iekļaujoša.

Valsts kiberdrošības institūts (INCIBE) organizē La Academia Hacker, lai veicinātu mācīšanos un tehniskās prasmes kiberdrošības jomā. 2022. gada martā INCIBE iepazīstināja ar Análisis y Diagnóstico del Talento en Ciberseguridad en España (Kiberdrošības Talantu diagnostika) rīkotās mācības un konkursus.

Finansējuma iespējas 

Lai atbalstītu privātpersonu un organizāciju digitālo kompetenci, finansējuma iespējas prasmju pilnveidei un pārkvalifikācijai ir pieejamas gan aizdevumu, dotāciju, gan citu finanšu instrumentu veidā. No 2021. līdz 2026. gadam lielākā daļa digitālās pārveides darbību tiek finansētas ne tikai no Atveseļošanas un noturības mehānisma, bet arī no programmām “Horizon”, “Erasmus+”, Eiropas sociālā fonda (ESI fondu) un Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) dotāciju shēmām. Plašāka informācija pieejama Spānijas Valsts digitālo prasmju un darbvietu koalīcijas lapā un rakstā par Digitālo prasmju un darbvietu platformu.

Digitālās tehnoloģijas/specializācija:
Digitālās prasmes
Digitālo prasmju līmenis:
Pamata
Vidējs
Augsts
Eksperta
Ģeogrāfiskais tvērums - valsts:
Spānija
Iniciatīvas veids:
Nacionālā iniciatīva