Izdota Irēnas Barkānes monogrāfija “Cilvēktiesību nozīme mākslīgā intelekta laikmetā”

Izdota Irēnas Barkānes monogrāfija “Cilvēktiesību nozīme mākslīgā intelekta laikmetā”

  • 7. februāris, 2024. gads
  • 0 comments

LU Akadēmiskajā apgādā iznākusi Irēnas Barkānes monogrāfija “Cilvēktiesību nozīme mākslīgā intelekta laikmetā . Privātums, datu aizsardzība un regulējums masveida novērošanas novēršanai” un 25. janvārī norisinājās grāmatas atvēršanas svētki.

Grāmata veltīta mākslīgā intelekta regulējumam un cilvēktiesību jautājumiem. Tajā apskatīta mākslīgā intelekta novērošanas tehnoloģiju izmantošana tiesībaizsardzības jomā un izvērtēta to ietekme uz cilvēktiesībām. Aplūkotas arī tiesības uz privātumu, datu aizsardzības tiesības, kā arī mākslīgā intelekta regulējuma attīstība starptautiskā un Eiropas līmenī. Monogrāfijā analizētas Eiropas datu aizsardzības prasības, kas piemērojamas mākslīgā intelekta novērošanas tehnoloģijām, īpaši – sejas atpazīšanas tehnoloģijām. Autore sniegusi rekomendācijas mākslīgā intelekta tiesiskā regulējuma un politikas tālākai attīstībai, lai nodrošinātu mākslīgā intelekta tehnoloģiju atbildīgu un uzticamu izmantošanu un novērstu to radīto apdraudējumu.

Monogrāfija “Cilvēktiesību nozīme mākslīgā intelekta laikmetā. Privātums, datu aizsardzība un regulējums masveida novērošanas novēršanai” būs noderīga docētājiem un zinātniekiem, studentiem, tiesību piemērotājiem un digitālās politikas veidotājiem, iestādēm un uzņēmumiem, kas izstrādā, ievieš un izmanto mākslīgā intelekta tehnoloģijas, kā arī ikvienam lasītājam, kam ir interese par cilvēktiesībām, datu aizsardzības tiesībām, Eiropas Savienības tiesībām, mākslīgā intelekta un jauno tehnoloģiju regulējuma attīstību.

Monogrāfija elektroniski pieejama un lejuieplādējama LU Akadēmiskā apgāda tīmekļa vietnē.

Irēna Barkāne ir Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes pētniece un lektore, Dr. iur., UNESCO starptautiskās ekspertu grupas dalībniece Rekomendācijas par mākslīgā intelekta ētiku izstrādei (2020). Monogrāfija sagatavota un izdota ar Eiropas Reģionālā attīstības fonda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” specifiskā atbalsta mērķa 1.1.1.2. pasākuma “Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts” atbalstu projektā Nr. 1.1.1.2./VIAA1/1/16/196 “Taisnīgs līdzsvars starp privātumu un drošību kibertelpā: stingru datu aizsardzības standartu izveide Eiropā”.

Digitālās tehnoloģijas/specializācija:
Mākslīgais intelekts
Digitālo prasmju līmenis:
Augsts
Eksperta
Ģeogrāfiskais tvērums - valsts:
Latvija
Iniciatīvas veids:
Nacionālā iniciatīva