Izglītības un apmācības pārskats 2022

Izglītības un apmācības pārskats 2022

  • 2. janvāris, 2023. gads
  • 0 comments

Izglītības un apmācības pārskatā ir izklāstīta Eiropas Komisijas veiktā ikgadējā analīze par izglītības un apmācības sistēmu attīstību Eiropas Savienībā. Ziņojumos ir apkopoti jaunākie pieejamie dati un citi pierādījumi, kā arī jaunākā informācija par valstu politikas pasākumiem. Ziņojumi sniedz Eiropas izglītības telpas (EIT) stratēģiskā satvara uzraudzībai vajadzīgo informāciju, un 2022. gada ziņojumi ir daļa no EIT progresa ziņojuma.

Izglītības un apmācības pārskata salīdzinošajā ziņojumā ir aplūkots progress virzībā uz to ES līmeņa mērķu sasniegšanu, par kuriem panākta vienošanās EIT stratēģiskā satvara ietvaros. Ir noteikti septiņi ES līmeņa mērķi, un šajā ziņojumā ietvertie papildrādītāji palīdz izprast to kontekstu un iespējamos politikas aspektus. Turklāt 2022. gada ziņojuma sākumā uzskaitīti astoņi ES līmeņa rādītāji, pēc kuriem tiek noteikts ES izglītības un apmācības sistēmu vispārējais taisnīguma līmenis.

Izglītības un apmācības pārskata ziņojumi par valstīm atspoguļo neseno un pašreizējo politikas attīstību visos izglītības līmeņos 27 ES dalībvalstīs. Tie sniedz lasītājam padziļinātu ieskatu par to, kā valstīm izdevies sasniegt ES līmeņa mērķus, par kuriem panākta vienošanās EIT stratēģiskā satvara kontekstā. Valstu ziņojumi sagatavoti, pamatojoties uz jaunākajiem pieejamiem kvantitatīvajiem un kvalitatīvajiem pierādījumiem.

Pārskata rīkkopa sniedz informāciju par galvenajiem rādītājiem, kas izmantoti Izglītības un apmācības pārskatā. Rīkkopā akcentēts ES līmeņa mērķu un rādītāju konteksts. ES mērogā tā arī stiprina zināšanas par izglītības un apmācības sistēmām un to lielajām atšķirībām dažādu dalībvalstu starpā.. Lietotāji, izmantojot šo rīkkopu, var gūt ieskatu Eiropas Komisijas salīdzinošajā analīzē.

Galvenās tendences izglītības jomā Eiropas līmenī:

Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas gadījumu skaita samazināšana nākotnē

  • Izglītību un apmācības priekšlaicīgi pametušo personu īpatsvars 2021. gadā bija 9,7%. Tas turpina samazināties, joprojām saglabājot vēlamo tendenci, lai sasniegtu 2030. gada mērķrādītāju, proti, mazāk par 9%. Pašlaik aptuveni 3,1 miljons jauniešu vairs nav iesaistīti izglītībā vai apmācībā, bet ieguvuši tikai pamatskolas izglītību. Tikai 42,3% no viņiem ir nodarbināti.

Profesionālā izglītība un apmācība ir daudzveidīga un mainīga

  • Gandrīz puse (48,7%) no visiem vidusskolēniem ir ieguvuši profesionālo izglītību un apmācību (PIA). Izglītības un apmācības 2022. gada pārskatā ir atspoguļots progress virzībā uz trim galvenajiem PIA nozares mērķiem, kas ietver mācīšanos darbavietā, mobilitāti un absolventu nodarbinātību.

Augstākās izglītības pieejamības paplašināšanas iespējas

  • 2021. gadā 41,2% jaunieši vecumā no 25 līdz 34 gadiem bija augstākā līmeņa kvalifikācija, tādējādi saglabājot ES virzību uz 2030. gadam izvirzītā mērķrādītāja — vismaz 45% — sasniegšanu. Tomēr gadu desmitiem ilgais augstākās izglītības ieguvēju pieaugums sakrīt ar aizvien pieaugošo dzimumu nevienlīdzību, sasniedzot 11,1% par labu sievietēm.

Prasmju pilnveide visa mūža garumā

  • 2021. gadā 10,8% pieaugušo vecumā no 25 līdz 64 gadiem iepriekšējo bija piedalījušies formālās vai neformālās mācīšanās aktivitātēs. Tas liecina par atgūšanos no pandēmijas izraisītā mācību samazinājuma iepriekšējā gadā. Digitālo un caurviju kompetenču pilnveide ir būtiska jebkura vecuma izglītojamajiem.

Iniciatīva “Eiropas izglītības telpa” koordinē sadarbību starp dalībvalstīm un ieinteresētajām personām, lai sekmētu noturīgu un iekļaujošu izglītības sistēmu izveidi. Vairāk informācijas pieejama ŠEIT.

Digitālās tehnoloģijas/specializācija:
Digitālās prasmes
Digitālo prasmju līmenis:
Pamata
Vidējs
Augsts
Ģeogrāfiskais tvērums - valsts:
Eiropas savienība
Iniciatīvas veids:
ES institucionālā iniciatīva