Jauns solis ceļā uz digitālās desmitgades izvirzītajiem mērķiem

Jauns solis ceļā uz digitālās desmitgades izvirzītajiem mērķiem

  • 6. marts, 2023. gads
  • 0 comments

Ir stājusies spēkā politikas programma “Digitālās desmitgades ceļš” 2030. gadam – uzraudzības un sadarbības mehānisms, ar ko līdz 2030. gadam sasniegt kopīgus Eiropas digitālās pārveides mērķus.

Pirmo reizi Eiropas Parlaments, dalībvalstis un Komisija ir kopīgi noteikuši konkrētus mērķus un mērķrādītājus četrās galvenajās jomās: digitālās prasmes, infrastruktūra, ieskaitot savienojamību, uzņēmumu digitalizācija un tiešsaistes publiskie pakalpojumi, ņemot vērā Deklarāciju par Eiropas digitālajām tiesībām un principiem. Mērķi un mērķrādītāji tiek papildināti ar ciklisku sadarbības procesu, lai izvērtētu progresu un noteiktu starpposma mērķrādītājus, lai tos varētu sasniegt līdz 2030. gadam. Programma arī izveido jaunu satvaru daudzvalstu projektiem, kas ļaus dalībvalstīm apvienot spēkus digitālo iniciatīvu jomā.

ES dalībvalstis sadarbībā ar Eiropas Parlamentu, ES Padomi un Komisiju izstrādās savu digitālo politiku, lai sasniegtu mērķrādītājus 4 jomās:

  • uzlabot pilsoņu digitālās pamatprasmes un padziļinātas digitālās prasmes,
  • uzlabot jaunu tehnoloģiju, piemēram, mākslīgā intelekta, datu un mākoņdatošanas, ieviešanu ES uzņēmumos, ieskaitot mazos uzņēmumus,
  • turpināt attīstīt ES savienojamību, datošanu un datu infrastruktūru; un
  • publiskos pakalpojumus un administrēšanu darīt pieejamus tiešsaistē.

Šie mērķi ietver politikas programmas mērķus, piemēram, drošu un aizsargātu digitālo tehnoloģiju nodrošināšanu, konkurētspējīgu tiešsaistes vidi MVU, drošu kiberdrošības praksi, taisnīgu piekļuvi digitālajām iespējām visiem, kā arī ilgtspējīgu, energoefektīvu un resursefektīvu inovāciju izstrādi.

Priekšsēdētājas izpildvietniece jautājumos par digitālajam laikmetam gatavu Eiropu Margrēte Vestagere: “Tehnoloģijai arī turpmāk būs arvien lielāka nozīme mūsu sabiedrībā un dzīvē. Nu mums ir uzraudzības mehānisms un konkrēti mērķi, kas ļauj ciparsignālu tehnoloģijām darboties cilvēku un uzņēmumu labā.”

Daudzvalstu projekti

Lai sasniegtu dažus digitālās desmitgades mērķus un mērķrādītājus, ir jāsakopo dalībvalstu investīcijas. Lai apvienotu centienus panākt plaša mēroga ietekmi, ar politikas programmu tiek izveidots process daudzvalstu projektu apzināšanai un uzsākšanai, cita starpā tādās jomās kā 5G, kvantiskie datori un savienotas publiskās pārvaldes iestādes.

Digitālā desmitgade ir daļa no plašākas Eiropas Komisijas stratēģiskās prioritātes: nodrošināt, ka Eiropa ir gatava digitālajam laikmetam. “Eiropas digitālā desmitgade” kā stratēģiska iniciatīva atbalsta un papildina dažādas citas ES iestāžu darbības (Digitālās izglītības rīcības plāns 2021-2027, programma “Digitālā Eiropa”, Atveseļošanas un noturības mehānisms), kuru mērķis ir veicināt iedzīvotāju un uzņēmumu kompetenču pilnveidi.

Digitālo prasmju līmenis:
Pamata
Vidējs
Augsts
Eksperta
Digitālās tehnoloģijas/specializācija:
Mākslīgais intelekts
Kiberdrošība
Augstas veiktspējas datošana
Mašīnmācīšanās
Mākoņdatošana
5G
Digitālās prasmes
Ģeogrāfiskais tvērums - valsts:
Eiropas savienība
Iniciatīvas veids:
ES institucionālā iniciatīva