ES dalībvalstu mērķi attiecībā uz sociālāku Eiropu līdz 2030. gadam

ES dalībvalstu mērķi attiecībā uz sociālāku Eiropu līdz 2030. gadam

  • 1. jūlijs, 2022. gads
  • 0 comments

16. jūnija sanāksmē ES nodarbinātības un sociālo lietu ministri iepazīstināja ar saviem nacionālajiem mērķiem līdz 2030. gadam īstenot Eiropas sociālo tiesību pīlāra rīcības plānu. Eiropas Komisija atzinīgi vērtē dalībvalstu apņēmību panākt, lai Eiropa būtu taisnīga, iekļaujoša un iespējām bagāta. Ar šīm valsts saistībām dalībvalstis atbalsta centienus sasniegt trīs ES pamatmērķus nodarbinātības, prasmju pilnveides un sociālās aizsardzības jomā. 

Eiropas sociālo tiesību pīlāra rīcības plānā ir izklāstīti ES mērķi spēcīgai sociālai Eiropai, kurā galvenā uzmanība pievērsta nodarbinātībai, prasmēm un sociālajai iekļaušanai un kura ir sadalīta trīs ES līmeņa mērķos, kas jāsasniedz līdz 2030. gadam:

  • vismaz 78% cilvēku vecumā no 20 līdz 64 gadiem jābūt nodarbinātiem;
  • vismaz 60% visu pieaugušo katru gadu jāpiedalās mācībās;
  • salīdzinājumā ar 2019. gadu nabadzības vai sociālās atstumtības riskam pakļauto cilvēku skaits būtu jāsamazina vismaz par 15 miljoniem, tostarp vismaz 5 miljoniem bērnu.

Dalībvalstu iesniegtie priekšlikumi palīdzēs sasniegt kopīgo mērķi, kā arī sasniegt ES pamatmērķus nodarbinātības, prasmju pilnveides un sociālās aizsardzības jomā līdz 2030. gadam. Dalībvalstu ierosinātais mērķis attiecībā uz pieaugušo izglītību un digitālajām prasmēm gandrīz sasniedz ES pamatmērķi. Valstu saistības kopā veido 57,6% no pieaugušo līdzdalības izglītībā, sasniedzot lielāko daļu no ES 2030. gada mērķrādītāja — 60%.

Turpmākie pasākumi attiecībā uz valstu saistībām ietvers to īstenošanas uzraudzību 2023. gada Eiropas semerstra cikla kontekstā, kas darbojas kā ietvars ES ekonomikas un nodarbinātības politikas koordinācijai. 

Latvijas mērķi, kas jāsasniedz līdz 2030. gadam nodarbinātībā ir 80%, kas būtu nedaudz virs ES kopējā mērķa, attiecībā uz pieaugušo izglītību – 60%, kas būtu vienā līmenī ar ES kopējo mērķi, un nabadzības vai sociālās atstumtības riskam pakļauto cilvēku skaita mazināšanu – mīnus 95 tūkstoši.

Uzziniet vairāk par valstu mērķiem šeit!  

Digitālo prasmju līmenis:
Pamata
Vidējs
Augsts
Eksperta
Digitālās tehnoloģijas/specializācija:
Digitālās prasmes
Ģeogrāfiskais tvērums - valsts:
Eiropas savienība
Iniciatīvas veids:
ES institucionālā iniciatīva