Padome iesaka kopēju Eiropas pieeju mikrodiploma programmām

Padome iesaka kopēju Eiropas pieeju mikrodiploma programmām

  • 6. jūlijs, 2022. gads
  • 0 comments

16. jūnijā ES Padome nāca klajā ar ieteikumiem par mikrodiploma programmām un to, kā kopēja Eiropas mēroga pieeja ir būtiska mūžizglītības stiprināšanai. Mērķis ir panākt, lai dalībvalstis, ieinteresētās puses un pakalpojumu sniedzēji — no izglītības iestādēm līdz privātiem uzņēmumiem — konsekventi izstrādātu un izmantotu mikrodiploma programmas. Īpaši nozīmīgi tas ir, piemērojot vienotu ES definīciju, ES standartus un galvenos principus mikrodiploma programmu izstrādei un apliecinājumu saņemšanai. Mikrodiploma programmās ir jābūt sīki izklāstītiem mācību rezultātiem, ko izglītojamais ir sasniedz pēc mācību programmas apgūšanas. Tas ļautu ES iedzīvotājiem izmantot individualizētas mācīšanās un karjeras attīstības iespējas.

Ieteikumos ir ietverti arī vairāki standarta elementi, kas izmantojami, lai aprakstītu mikroadiploma programmas, piemēram, sasniedzamie mācību rezultāti, grūtības pakāpe un laiks, kas nepieciešama mācību rezultātu sasniegšanai, kā arī novērtējuma veids. Tāpat pieejamas vadlīnijas, lai veicinātu mikrodiploma programmu izstrādi, ko saskaņojuši darba devēju un darba ņēmēju pārstāvji, kā arī piemērojot un attīstot kvalitātes nodrošināšanas mehānismus.

Mikrodiploma programmas ļauj izstrādāt nelielas, pielāgotas mācību programmas, piemēram, īsus kursus vai mācības, un tādējādi ar tām tiek atbalstīta mērķtiecīgu, elastīgu zināšanu, prasmju un kompetenču apguve. Tomēr kopīgas definīcijas un standartu trūkums līdz šim ir ierobežojis mikrodiploma programmu ieviešanu un riskējis mazināt to potenciālu.

ES vēlas vairot uzticību mikrodiploma programmām. Turklāt, personai, kas ir ieguvusi mikrodiplomus, vajadzētu būt iespējai tos uzglabāt digitālajā vidē un dalīties ar tiem. Visām iesaistītajām pusēm jāspēj izprast mikrodiplomu saturu un pārbaudīt to autentiskumu. Tas nodrošinātu mikrodiplomu savietojamību izglītības jomā iesaistīto vidū, darba tirgū un starp ES valstīm.

Covid-19 pandēmija, kā arī digitālā un zaļā transformācija liecina, ka ir nepieciešamas pārmaiņas, lai pilnībā izmantotu digitālo prasmju potenciālu. Ir palielinājusi nepieciešamību cilvēkiem pilnveidot zināšanas, prasmes un kompetences, kas ir kritiski svarīgas aktuālajām darba tirgus tendencēm.

Vairāk par ES Padomes ieteikumiem mūžizglītības stiprināšanai uzzināsiet šeit.

Digitālās tehnoloģijas/specializācija:
Digitālās prasmes
Digitālo prasmju līmenis:
Pamata
Vidējs
Augsts
Eksperta
Ģeogrāfiskais tvērums - valsts:
Eiropas savienība
Iniciatīvas veids:
ES institucionālā iniciatīva