Publicēts progresa ziņojums virzībā uz Eiropas izglītības telpas izveidi

Publicēts progresa ziņojums virzībā uz Eiropas izglītības telpas izveidi

  • 3. janvāris, 2023. gads
  • 0 comments

Eiropas Komisija 2022. gada novembrī pieņēma ziņojumu, kurā sīki izklāstīts līdz 2025. gadam panāktais progress Eiropas izglītības telpas (EIT) izveidē. Šajā paziņojumā ir izvērtēts progress EIT izveidē un jo īpaši aplūkotas pamatdarbības, pārvaldība, investīcijas un ES fondu mobilizācija, kā arī darbs pie Eiropas savienības (ES) līmeņa rādītāju izstrādes. Paziņojumā arī uzsvērti jautājumi, kuriem jāpievērš turpmāka uzmanība, un darbības līdz 2025. gadam.

Komisija publicē šo progresa ziņojumu, lai sniegtu ieguldījumu vidusposma pārskata pārdomu procesā 2023. gadā. Tas ietver pasākumu ar Eiropas Parlamenta līdzdalību, lai kopā ar citām ES iestādēm, dalībvalstīm, reģionālajām un vietējām iestādēm, sociālajiem partneriem, pilsonisko sabiedrību un citām ieinteresētajām personām izvērtētu, apspriestu un dotu jaunu impulsu EIT izveidei.Līdz 2025. gadam dalībvalstīm ar Komisijas atbalstu būs jākoncentrējas uz īstenošanu, jo īpaši nodrošinot ES un valstu resursu lietderīgu izmantošanu reformām un investīcijām, kā arī progresa uzraudzību. Pilnīgu ziņojumu par EIT Komisija sniegs 2025. gadā.

Papildus šim ziņojumam Eiropas Komisija publicējusi arī Izglītības un apmācības pārskatu 2022, kas ir daļa no EIT progresa ziņojuma paketes. EIT progresa ziņojums un pārskats ir savstarpēji papildinoši, jo ziņojumā tiek sekots līdzi īstenošanas progresam, bet pārskatā — ES līmeņa mērķrādītāju sasniegšanas progresam. Pārskatā ir atspoguļoti arī galvenie konstatējumi par Komisijas jauno papildu ES līmeņa rādītāju kopumu attiecībā uz taisnīgumu izglītībā.

Lai īstenotu šādu vērienīgu programmu, aktīvi jāiesaista dalībvalstis, ES iestādes un ieinteresētās personas, jo īpaši skolotāji, pasniedzēji, izglītojamie un izglītības un mācību iestādes. Iniciatīva “Eiropas izglītības telpa” koordinē sadarbību starp dalībvalstīm un ieinteresētajām personām, lai sekmētu noturīgu un iekļaujošu izglītības sistēmu izveidi. Vairāk informācijas pieejama ŠEIT.

Digitālo prasmju līmenis:
Pamata
Vidējs
Digitālās tehnoloģijas/specializācija:
Digitālās prasmes
Ģeogrāfiskais tvērums - valsts:
Eiropas savienība
Iniciatīvas veids:
ES institucionālā iniciatīva