Algu subsīdiju atbalsta pasākums

Algu subsīdiju atbalsta pasākums

 • 29. decembris, 2022. gads
 • 0 comments

Nodarbinātības valsts aģentūra (turpmāk – NVA) sadarbībā ar fiziskām un juridiskām personām organizē subsidēto darba vietu izveidi, kurās ievērojot vienlīdzīgu tiesību principu, tiek iesaistīti mērķa grupas bezdarbnieki.

Pasākuma „Algu subsīdiju atbalsta pasākums” (turpmāk – Pasākums) mērķis ir bezdarbnieku nodarbināšana valsts līdzfinansētajās darba vietās, lai palīdzētu pārvarēt ārkārtējās situācijas izraisītās sekas darba tirgū un veicinātu bezdarbnieku iekārtošanos pastāvīgā darbā. Pasākumu īsteno ESF projekta “Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem” Nr.9.1.1.1/15/I/001 ietvaros.

Darba devēji, kuri var pieteikties Pasākuma īstenošanai:

 • Komersanti (izņemot ārstniecības iestādes, kurās valsts vai pašvaldības daļa pamatkapitālā atsevišķi vai kopumā pārsniedz 50%, kā arī izglītības iestādes, kuru pamatuzdevums ir izglītības programmu īstenošana);
 • Pašnodarbinātas personas;
 • Kooperatīvās sabiedrības.

Algu subsīdiju darbavietās nodarbina bezdarbniekus, kuri:

 • nav iesaistīti citos NVA aktīvajos nodarbinātības pasākumos, kas paredz darba līguma slēgšanu;
 • nav bijuši nodarbināti pie attiecīgā darba devēja pēdējo 2 mēnešu laikā pirms iesaistes pasākumā;
 • nav bijuši nodarbināti pie attiecīgā darba devēja Algu subsīdiju atbalsta pasākumā vai Pasākumos noteiktām personu grupām.

Nodarbināšanas ilgums Pasākumā: 6 mēneši

NVA atbalsts:

 • dotācija bezdarbnieka darba algai;
 • finansējums individuālo aizsardzības līdzekļu iegādei.

Darba devējs līdzfinansē:

 • nodarbinātā ikmēneša darba algas daļu, lai kopā ar NVA dotācijas daļu darba alga būtu vismaz valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmērā par pilnu darba laiku;
 • Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas par nodarbināto bezdarbnieku.

Informācija tiešsaistē:
Mērķa grupa:
Bezdarbnieki un darba meklētāji
Uzņēmēji