DigCompEdu: Eiropas izglītotāju digitālās kompetences ietvars latviešu valodā

DigCompEdu: Eiropas izglītotāju digitālās kompetences ietvars latviešu valodā

 • 21. jūlijs, 2023. gads
 • 0 comments
Resursi

Ir pieejams Eiropas izglītotāju digitālās kompetences ietvars (DigCompEdu) latviešu valodā, kuru sagatavojusi Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija (LIKTA). Šis ietvars ir paredzēts, lai atbalstītu valstu, reģionālo un lokālo politikas veidotāju centienus veicināt izglītotāju digitālo kompetenci, piedāvājot kopīgu atsauces modeli ar vienotu valodu un izpratni.

Digitālo tehnoloģiju visuresamība ir būtiski mainījusi gandrīz visus mūsu dzīves aspektus: to, kā mēs komunicējam, kā strādājam, kā pavadām brīvo laiku, kā organizējam dzīvi un kā varam iegūt zināšanas un informāciju. Ir mainījies tas, kā mēs domājam un rīkojamies. Bērni un jaunieši aug pasaulē, kurā digitālās tehnoloģijas ir visur esošas. Viņi nezina un nevar zināt, kāda ir pasaule bez tām. Tomēr tas nenozīmē, ka viņiem dabiski piemīt pareizās prasmes, lai efektīvi un apzināti izmantotu digitālās tehnoloģijas.

DigCompEdu ietvars ir vērsts uz izglītotājiem visos izglītības līmeņos, sākot no pirmsskolas līdz augstākajai un pieaugušo izglītībai, tostarp vispārējās un profesionālās izglītības un apmācību līmenī, speciālās izglītības un neformālās izglītības kontekstā. Tā mērķis ir nodrošināt vispārēju pamatprincipu ietvaru digitālās kompetences modeļu izstrādātājiem, t.i., dalībvalstīm, reģionālajām valdībām, attiecīgajām valsts un reģionālajām aģentūrām, pašām izglītības organizācijām un valsts vai privātiem profesionālās apmācības sniedzējiem.

DigCompEdu ietvars aptver un raksturo pedagoģiski specifiskās digitālās kompetences, piedāvājot 22 pamatprasmes, kas sakārtotas sešās jomās:

 1. joma: profesionālā iesaiste. Izmanto digitālās tehnoloģijas saziņai, sadarbībai un profesionālajai izaugsmei.
 2. joma: digitālie resursi. Iegūst, rada, kopīgo un koplieto digitālos resursus.
 3. joma: mācīšana un mācīšanās. Pārvalda un vada digitālo tehnoloģiju izmantošanu mācīšanas un mācību procesā.
 4. joma: vērtēšana. Izmanto digitālās tehnoloģijas un stratēģijas vērtēšanas uzlabošanai.
 5. joma: izglītojamo iespēju nodrošināšana. Izmanto digitālās tehnoloģijas, lai veicinātu integrāciju, personalizāciju un aktīvu izglītojamo iesaisti.
 6. joma: izglītojamo digitālās kompetences veicināšana. Ļauj izglītojamajiem radoši un atbildīgi izmantot digitālās tehnoloģijas informācijas, saziņas, satura radīšanas, labbūtības un problēmu risināšanas nolūkā.

DigCompEdu ietvara pamatu nosaka 2.–5. joma. Kopā šīs jomas izskaidro pedagogu digitālās pedagoģiskās kompetences, t.i., digitālo kompetenču pedagogiem ir jāsekmē efektīvas, iekļaujošas un inovatīvas mācīšanas un mācīšanās stratēģijas. 1., 2. un 3. jomas pamatā ir ikviena mācīšanas procesa posma pazīmes neatkarīgi no tā, vai to atbalsta tehnoloģijas vai nē. Šajās jomās uzskaitītās kompetences detalizēti raksturo, kā efektīvi un inovatīvi izmantot digitālās tehnoloģijas, plānojot (2. joma), īstenojot (3. joma) un vērtējot (4. joma) mācīšanu un mācīšanos. 5. joma atzīst digitālo tehnoloģiju potenciālu, lai īstenotu uz izglītojamiem orientētas mācīšanas un mācīšanās stratēģijas. Šī joma vijas cauri 2., 3. un 4. jomai, jo tajā ir iekļauti pamatprincipi, kas attiecas uz šajās jomās norādītajām kompetencēm un papildina tās.

Ietvars piedāvā arī progresīvu modeli, lai palīdzētu izglītotājiem novērtēt un attīstīt savu digitālo kompetenci. Tajā ir izklāstīti seši dažādi posmi, kuros izglītotāja digitālā kompetence parasti tiek attīstīta, lai palīdzētu izglītotājiem identificēt un izlemt par konkrētām darbībām, kas veicamas, lai palielinātu kompetenci sev atbilstošajā posmā.

 • Pirmajos divos posmos, t.i., jaunpienācēja (A1) un pētītāja (A2) posmā, izglītotāji asimilē jaunu informāciju un izstrādā digitālo pamatpraksi.
 • Nākamajos divos posmos, t.i., integrētāja (B1) un eksperta (B2) posmā, izglītotāji piemēro, izvērš un strukturē savu digitālo praksi.
 • Augstākajā līmenī līderis (C1) un celmlauzis (C2) nodod savas zināšanas, izskata un analizē esošo praksi un attīsta jaunu praksi.

Uz katru kompetenci attiecas īpašs progress atkarībā no attiecīgās kompetences īpašībām un tā, kā tā parasti attīstās, tiklīdz tiek iegūts augstāks kvalifikācijas līmenis. Tomēr daži atslēgvārdi ir kopīgi vienam un tam pašam kvalifikācijas līmenim vienā kompetenču jomā.

Ietvars ir atbilde uz daudzās Eiropas Savienības dalībvalstīs pieaugošo izpratni par to, ka izglītotājiem, lai izglītības veicināšanai un inovācijai varētu izmantot digitālo tehnoloģiju potenciālu, nepieciešams viņu profesijai specifisks digitālo kompetenču kopums. Vienlaikus tas sniedz iespēju debatēm, kurās kopējā valoda un izpratne ir sākumpunkts dažādu instrumentu izstrādei, salīdzināšanai un apspriešanai, lai attīstītu izglītotāju digitālo kompetenci valsts, reģionālā vai vietējā līmenī.

DigCompEdu ietvars nodrošina:

 • stabilu fonu, kas var virzīt politiku visos līmeņos;
 • veidni, kas ļauj vietējām ieinteresētajām pusēm ātri pievērsties tādu konkrētu instrumentu izstrādei, kas atbilst to vajadzībām, neizstrādājot konceptuālu pamatu šim darbam;
 • kopēju valodu un izpratni, kas var palīdzēt dažādās valstīs veidot dialogu un apmainīties ar paraugpraksi;
 • atskaites punktu dalībvalstīm un citām ieinteresētajām pusēm, lai apstiprinātu esošo un turpmāko instrumentu un sistēmu pilnīgumu un pieeju tām.

Eiropas izglītotāju digitālās kompetences ietvars (DigCompEdu) latviešu valodā pieejams šeit.

Šī ietvara pamatā ir Eiropas Komisijas Kopīgā pētniecības centra (JRC) veiktais darbs Izglītības, jaunatnes, sporta un kultūras ģenerāldirektorāta (DG EAC ) uzdevumā.

Dokumenta lokalizācija latviešu valodā nodrošināta Eiropas Komisijas finansētā projekta “European Platform for Digital Skills and Jobs in Latvia” (nr. 2020-LV-IA-0217) ietvaros.

#EiropasKomisija #DigCompEdu

Mērķa auditorija:
Digitālās prasmes izglītībā.
Mērķa grupa:
Skolotāji; pasniedzēji
Jaunieši, skolēni
Sabiedrība kopumā
Digitālās tehnoloģijas/specializācija:
Digitālās prasmes
Digitālo prasmju līmenis:
Pamata
Vidējs
Augsts
Eksperta
Ģeogrāfiskais tvērums - valsts:
Eiropas savienība
Mācību specializācijas virziens:
Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
Valoda:
Latviešu
Angļu
Iniciatīvas veids:
ES institucionālā iniciatīva
Metodoloģija:

Saistīts ar Eiropas digitālo kompetenču ietvaru DigComp.

Mācību resursu veids:
Citi mācību materiāli
Organizācija: