EKPI: Eiropas kiberdrošības prasmju ietvars latviešu valodā

EKPI: Eiropas kiberdrošības prasmju ietvars latviešu valodā

  • 4. augusts, 2023. gads
  • 0 comments
Resursi

Ir pieejams Eiropas kiberdrošības prasmju ietvars (EKPI) latviešu valodā, kuru sagatavojusi Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija (LIKTA) sadarbībā ar CERT.LV. Ietvars izstrādāts tā, lai tas būtu viegli saprotams un pietiekami visaptverošs, lai sniegtu atbilstošas padziļinātas zināšanas par kiberdrošību, kā arī pietiekami elastīgs, lai ļautu veikt pielāgojumus, pamatojoties uz katra lietotāja vajadzībām. Iekļaujot visas ieinteresēto personu perspektīvas, ietvars ir piemērojams dažādām organizācijām un atbalsta visu kiberdrošības profesiju attīstību.

EKPI mērķauditorija ir organizāciju vadības komandas darbinieki, kuri atbild par kiberdrošības funkcijām, kiberdrošības speciālisti, jaunie speciālisti un kiberentuziasti, kā arī dažādu  mācību programmu nodrošinātāji publiskajā un privātajā sektorā, nozaru asociācijas, tirgus pētnieki un politikas veidotāji.

Ietvars sastāv no diviem dokumentiem:

  • EKPI kiberdrošības speciālistu lomu profili. Bie profili sniedz vienotu izpratni par galvenajiem mērķiem, uzdevumiem un prasmēm, kas nepieciešamas profesionālā kiberdrošības kontekstā, padarot to par izziņas avotu, lai profilētu prasmes un zināšanas, kas nepieciešamas kiberdrošības speciālistiem.
  • EKPI lietotāja rokasgrāmata. Sniedz visaptverošu pārskatu par EKPI galveno darbības jomu, pamatprincipiem un lietošanas iespējām. Rokasgrāmatas galvenais mērķis ir padarīt EKPI viegli pieejamu, saprotamu un izmantojamu visām ieinteresētajām pusēm, kurām ir aktīva loma kiberdrošībā vai ir nepieciešami atbilstoši kvalificēti kiberdrošības speciālisti.

12 tipisku kiberdrošības profesionālo lomu profili ir viegli saprotami un piedāvā alternatīvas pieejas atbilstoši kontekstam, perspektīvai un vajadzībām. Izmantojot šos profilus, EKPI ir piemērojams dažādām organizācijām un valstīm, kā arī atbalsta visu kiberdrošības profesiju attīstību.

Lietotāja rokasgrāmatas struktūra:

  1. nodaļā ir iekļautas galvenās problēmas/izaicinājumi, kas pamato nepieciešamību izstrādāt kiberdrošības prasmju ietvaru, kā arī mērķauditoriju šim darbam;
  2. nodaļā izklāstīti EKPI dizaina principi, kā arī galvenie ieguvumi tā izmantošanā;
  3. nodaļā ir izskaidroti dažādi EKPI lietojumi no dažādiem skatpunktiem.

Galvenie ieguvumi no EKPI izmantošanas:

  • nodrošināt visā ES vienotu terminoloģiju un kopīgu izpratni par kiberdrošības speciālistiem;
  • identificēt kritisko prasmju kopumu, kas nepieciešams kiberdrošības darbaspēkam, lai atbalstītu tā turpmāku attīstību un pilnveidošanu;
  • veicināt saskaņotību/harmonizēšanu kiberdrošības izglītības, apmācības un darbaspēka attīstības programmās.

EKPI tiek sasaistīts ar šī brīža Eiropas IKT profesionālo vidi, lai nodrošinātu vieglu ieviešanu un plašu atpazīstamību. EKPI izmanto pašreizējo pieredzi, struktūru un nodrošina konsekventu saikni ar attiecīgajiem ES IKT profesionālajiem standartiem un ietvariem. Ietvarā definētie profili ir izstrādāti tā, lai tie atbilstu un papildinātu Eiropas tiesību aktus un noteikumus, kā arī lai uzlabotu pieeju ētikai, kas noteikta Eiropas tirgū. EKPI ņem vērā datu un privātuma aizsardzības prasības, kas noteiktas Eiropas regulās/normatīvajos aktos, Eiropas tirgus pieprasītajās kopējās darba lomās un Eiropas standartos un ietvaros, ko izmanto IKT nozarē.

EKPI kiberdrošības speciālistu lomu profili latviešu valodā pieejami šeit.

EKPI lietotāja rokasgrāmata latviešu valodā pieejama šeit.

Eiropas kiberdrošības prasmju ietvara abi dokumenti angļu valodā pieejams šeit.

Dokumentu izstrādājuši ENISA Ad-Hoc darba grupas eksperti. Iesaistot ekspertus ar atšķirīgu pieredzi, ietvara izstrādes procesā tika izmantota vairāku perspektīvu pieeja, lai novērstu jebkādu neobjektivitāti attiecībā uz konkrētām interešu jomām.

Dokumenta lokalizācija latviešu valodā nodrošināta Eiropas Komisijas finansētā projekta “European Platform for Digital Skills and Jobs in Latvia” (nr. 2020-LV-IA-0217) ietvaros.

#EiropasKomisija #EKPI

Mērķa auditorija:
Darbaspēka digitālās prasmes.
Digitālās prasmes IKT profesionāļiem un digitālajiem ekspertiem.
Digitālās prasmes izglītībā.
Digitālās prasmes visiem
Mērķa grupa:
Skolotāji; pasniedzēji
IKT speciālisti un profesionāļi
Uzņēmēji
Pašvaldību un valsts iestāžu darbinieki
Dažādās nozarēs strādājošie
Sabiedrība kopumā
Digitālās tehnoloģijas/specializācija:
Kiberdrošība
Digitālās prasmes
Digitālo prasmju līmenis:
Pamata
Vidējs
Augsts
Eksperta
Ģeogrāfiskais tvērums - valsts:
Eiropas savienība
Mācību specializācijas virziens:
Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
Valoda:
Latviešu
Angļu
Iniciatīvas veids:
ES institucionālā iniciatīva
Metodoloģija:

Nav saistīts ar Eiropas digitālo kompetenču ietvaru DigComp vai e-Kompetenču ietvaru.

Mācību resursu veids:
Citi mācību materiāli