IKANOS pašnovērtējuma testi

IKANOS pašnovērtējuma testi

  • 11. novembris, 2022. gads
  • 0 comments
Resursi

IKANOS pašnovērtējuma testi paredzēti dažādām mērķauditorijām, lai novērtētu digitālās prasmes, atbilstoši Eiropas digitālo kompetenču ietvara iedzīvotajiem DigComp 2.2 piecām jomām.

DigComp sniedz visaptverošu aprakstu par zināšanām, prasmēm un attieksmi, kas cilvēkiem vajadzīgas piecās kompetenču jomās: informācijas un datu pratība, komunikācija un sadarbība, digitālais saturs un tā radīšana, problēmu risināšana un drošība. DigComp arī nosaka astoņus dažādus prasmju līmeņus, pamatojoties uz Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūras (EKI) terminoloģiju un struktūru, sākot no apzīmējuma “pamatprasmes” līdz “visvairāk specializētās prasmes”. DigComp 2.2 ietvaram ir nozīmīga loma Eiropas digitālās desmitgades izvirzīto mērķu sasniegšanā attiecībā uz digitalizācijas veicināšanu Eiropas Savienībā.

IKANOS ir Basku zemes valdības iniciatīva, lai veiktu sabiedrības digitālās kompetences novērtēšanu, atzīšanu un nepārtrauktu pilnveidi.

Galvenie darbības virzieni:

  • Izpratnes veicināšana par nepieciešamību pilnveidot digitālās prasmes, lai paaugstinātu nodarbinātības līmeni digitālās transformācijas apstākļos.
  • Īstenot atbalsta pasākumus, kas noteikti stratēģijās un rīcības plānos, lai, sadarbībā ar visām ieinteresētajām pusēm, veicinātu augstāku rezultātu sasniegšanu digitālo prasmju jomā.
  • Veicināt inovācijas, regulāri aktualizēt un pilnveidot iniciatīvas darbības virzienus.

IKANOS digitālās kompetences novērtēšanas testi:

Papildus ikvienam interesentam tiek piedāvāts tests “Digitālā kompetence personīgās mācību vides izmantošanā”.

Galvenie ieguvumi:

  • Pēc jebkura testa izpildes lietotājiem tiek izveidots un lejupielādēšanai pieejams personīgais digitālais profils, kas parāda sasniegumus katrā DigComp ietvara kompetencēm.
  • Pieejams un noderīgs gan bērniem un jauniešiem, gan pieaugušajiem.
  • Izmantojuši tūkstošiem dažādu jomu speciālisti, lai novērtētu uzņēmuma vai organizācijas darbinieku digitālo kompetenci un plānotu profesionālās pilnveides mācības.

Līdz šim pašnovērtējuma testus ir aizpildījuši vairāk nekā 70 000 iedzīvotāju, dažādu uzņēmumu un organizāciju pārstāvji, studenti un viņu pedagogi. Viena testa aizpildīšana aizņem aptuveni 25 minūtes. Pēc atbilžu iesniegšanas ir iespējams lejupielādēt rezultātus vai saņemt uz e-pastu PDF formātā.

Informācija tiešsaistē:
Mērķa auditorija:
Darbaspēka digitālās prasmes.
Mērķa grupa:
Jaunieši, skolēni
Skolotāji; pasniedzēji
IKT speciālisti un profesionāļi
Uzņēmēji
Studenti
Dažādās nozarēs strādājošie
Sabiedrība kopumā
Digitālās tehnoloģijas/specializācija:
Digitālās prasmes
Digitālo prasmju līmenis:
Pamata
Vidējs
Augsts
Eksperta
Ģeogrāfiskais tvērums - valsts:
Eiropas savienība
Mācību specializācijas virziens:
Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
Valoda:
Angļu
Spāņu
Iniciatīvas veids:
Starptautiska iniciatīva
Metodoloģija:

Saistīts ar Eiropas digitālo kompetenču ietvaru DigComp.

Mācību resursu veids:
Pašnovērtējuma rīks