Finansiāls atbalsts Agile apmācībām komersantiem

Finansiāls atbalsts Agile apmācībām komersantiem

 • 2. septembris, 2022. gads
 • 0 comments
Finansējums

Ar mērķi veicināt Latvijas komersantu produktivitāti, eksportspēju un palielināt darba efektivitāti Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) 2022. gada novembrī īstenos apmācības par projektu vadību ar Agile metodi.

Apmācības paredzētas Latvijā reģistrētiem komersantu darbiniekiem – uzņēmumu vidējā un augstākā līmeņa vadītājiem, dibinātājiem, inovācijas un attīstības procesu vadītājiem. Mācības norisināsies attālināti tiešsaistes platformā angļu valodā.

Pieteikšanās atvērta no 2022. gada 12. septembra līdz 3. oktobrim. Mācību uzsākšana plānota 2022. gada 8. novembrī.

Atbalsta programmas ietvaros uz Agile apmācībām var pretendēt komersanti ar šādiem būtiskākajiem nosacījumiem:

 • komersants ir reģistrēts Latvijas Republikas komercreģistrā;
 • raksturota pētniecības un attīstības komponente savā uzņēmējdarbībā;
 • pamatota augsta līmeņa apmācību projekta atbalsta ietekme uz produktivitāti, eksportspēju un augstas pievienotas vērtības produktu vai pakalpojumu radīšanu;
 • raksturota pretendenta motivācija piedalīties apmācību projektā;
 • atbalsts tiek sniegts komersantiem, kuri izstrādā produktus, tehnoloģijas vai sniedz pakalpojumus kādā no viedās specializācijas stratēģijā noteiktajām specializācijas jomām vai nozares identificētā jaunā konkurētspējas nišā:
  • zināšanu ietilpīga bio-ekonomika;
  • biomedicīna, medicīnas tehnoloģijas, biofarmācija un biotehnoloģijas;
  • viedie materiāli, tehnoloģijas un inženiersistēmas;
  • viedā enerģētika;
  • informācijas un komunikāciju tehnoloģijas.
Attiecināmās izmaksas

Komersantiem apmācību ietvaros tiek attiecinātas šādas izmaksas:

a) ārpakalpojumā iepirkto apmācību maksa, kuras pasākuma ietvaros organizē LIAA*;

b) nodarbināto atalgojuma izmaksas apmācību norises laikā, tai skaitā nodokļu un nodevu maksājumi.

*Slēdzot līgumu ar komersantu, tiek paredzēts komersanta līdzmaksājums atbilstoši LIAA iepirkto apmācību izmaksām vienai personai un komersantam pieejamai finansējuma intensitātei.

Apmācību izmaksas vienai personai 800,00 euro bez PVN*

*Apmācību maksā iekļautas ar apmācībām saistīto konsultāciju pakalpojumu un mentoringa izmaksas, kā arī to apmācībām nepieciešamo drukāto vai audiovizuālo mācību materiālu izmaksas, kuri pēc apmācību beigām paliek nodarbināto īpašumā.

Maksimālā finansējuma intensitāte:
 • Ja piemēro de minimis atbalstu (saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 1407/2013):
  • 100% – sīkajam (mikro), mazajam un vidējam komersantam pirmajiem trim komersanta atbalstam pieteiktajiem nodarbinātajiem, 85 % nākamajiem pieteiktajiem komersanta nodarbinātajiem;
  • 85% – lielajam komersantam.
 • Ja maksimālais de minimis atbalsts tiek pārsniegts (atbilstoši Komisijas regulas Nr. 651/2014 nosacījumiem):
  • 70% – sīkajam (mikro) un mazajam komersantam;
  • 60% – vidējam komersantam;
  • 50% – lielajam komersantam.
 • Ja mācības tiek nodrošinātas strādājošajiem ar invaliditāti vai nelabvēlīgā situācijā esošiem darba ņēmējiem (saskaņā ar Regulas Nr.651/2014 2.panta 3. un 4.punktā minētajām definīcijām), intensitāti var palielināt par 10 procentpunktiem.

 

Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekts „Apmācību īstenošana ārvalstu investoru piesaistei” (projekta identifikācijas numurs 1.2.2.3/16/I/003)

Mērķa auditorija:
Darbaspēka digitālās prasmes.
Digitālās prasmes IKT profesionāļiem un digitālajiem ekspertiem.
Mērķa grupa:
IKT speciālisti un profesionāļi
Dažādās nozarēs strādājošie
Uzņēmēji
Digitālās tehnoloģijas/specializācija:
Digitālās prasmes
Digitālo prasmju līmenis:
Augsts
Eksperta
Ģeogrāfiskais tvērums - valsts:
Ārpus ES
Latvija
Mācību specializācijas virziens:
Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
Iniciatīvas veids:
Nacionālā iniciatīva
Finansējuma veids:
Finanšu instruments
Labuma guvēji:

Latvijā reģistrētu komersantu darbinieki – uzņēmumu vidējā un augstākā līmeņa vadītāji, dibinātāji, inovācijas un attīstības procesu vadītāji.

Finansējuma noteikumi:

Atbalsta programmas ietvaros uz Agile apmācībām var pretendēt komersanti ar šādiem būtiskākajiem nosacījumiem:

 • komersants ir reģistrēts Latvijas Republikas komercreģistrā;
 • raksturota pētniecības un attīstības komponente savā uzņēmējdarbībā;
 • pamatota augsta līmeņa apmācību projekta atbalsta ietekme uz produktivitāti, eksportspēju un augstas pievienotas vērtības produktu vai pakalpojumu radīšanu;
 • raksturota pretendenta motivācija piedalīties apmācību projektā;
 • atbalsts tiek sniegts komersantiem, kuri izstrādā produktus, tehnoloģijas vai sniedz pakalpojumus kādā no viedās specializācijas stratēģijā noteiktajām specializācijas jomām vai nozares identificētā jaunā konkurētspējas nišā:
  • zināšanu ietilpīga bio-ekonomika;
  • biomedicīna, medicīnas tehnoloģijas, biofarmācija un biotehnoloģijas;
  • viedie materiāli, tehnoloģijas un inženiersistēmas;
  • viedā enerģētika;
  • informācijas un komunikāciju tehnoloģijas.