IKT nozares uzņēmumiem iespēja saņemt finansiālu atbalstu darbinieku apmācībām

IKT nozares uzņēmumiem iespēja saņemt finansiālu atbalstu darbinieku apmācībām

  • 5. oktobris, 2022. gads
  • 0 comments
Finansējums

Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija (LIKTA) 2020.gada 27.aprīlī noslēdza līgumu Nr.1.2.2.1/19/A/005 ar Centrālo Finanšu un līgumu aģentūru (CFLA) par projekta “Partnerībā organizētas IKT profesionāļu apmācības inovāciju veicināšanai un nozares attīstībai” īstenošanu partnerībā ar Latvijas Informācijas tehnoloģiju klasteri. 

Tehnoloģiju attīstība maina darba tirgus struktūru un būtiski palielina ekonomikas produktivitāti. IKT sektors ir viens no straujāk augošajiem Latvijas ekonomikas sektoriem, kas nodrošina jaunas darba vietas. IKT aizvien vairāk integrējas visdažādākajās nozarēs,  būtiski ietekmējot to produktivitāti un kļūstot par dzinējspēku visai ekonomikai. Tomēr kvalitatīva darbaspēka trūkums ir viens no būtiskākajiem traucēkļiem jebkuras nozares izaugsmei. Darbinieku zināšanām un prasmēm ir izšķiroša loma, lai uzņēmumi spētu izmantot tehnoloģijas inovāciju ieviešanas procesā, jaunu vai uzlabotu produktu un pakalpojumu izstrādē un ieviešanā, tādējādi paaugstinot uzņēmumu konkurētspēju un darba ražīgumu.

Projekta mērķis
Ar apmācību palīdzību paaugstināt nodarbināto IKT profesionāļu kvalifikāciju, sekmējot tehnoloģisko inovāciju ieviešanu un produktivitātes paaugstināšanu, tādējādi veicinot inovatīvo uzņēmumu skaita palielināšanos, IKT nozares eksporta īpatsvara pieaugumu un IKT nozares izaugsmi.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas (EUR): EUR 9 651 187.00
ERAF atbalsts (EUR): 5 377 544.00
Projekta un līguma Nr. 1.2.2.1/19/A/005
Projekta īstenošanas laiks: 2020. gada 27. aprīlis – 2023. gada 31. decembris

ERAF ATBALSTA INTENSITĀTES

Sīkajiem (mikro) un mazajiem komersantiem – 70% no tiešajām apmācību izmaksām;

Vidējiem komersantiem – 60% no tiešajām apmācību izmaksām;

Lielajiem komersantiem (kuri reģistrēti Latvijas Republikas teritorijā un kuru pēdējā pārskata gada peļņa, kas gūta Latvijas Republikā, pēc nodokļu samaksas 1,5% vai lielākā apmērā tiek novirzīta ilgtermiņa ieguldījumiem, pētniecībai un attīstībai) – 50%;

Lielajiem komersantiem (kuri reģistrēti Latvijas Republikas teritorijā un kuru pēdējā pārskata gada peļņa, kas gūta Latvijas Republikā, pēc nodokļu samaksas mazāk nekā 1,5% apmērā tiek novirzīta ilgtermiņa ieguldījumiem, pētniecībai un attīstībai) – 30%

DALĪBAS NOSACĪJUMI UZŅĒMUMIEM

Lai uzņēmumu izvērtētu un kvalificētu valsts atbalsta saņemšanas nosacījumiem, nepieciešams iesniegt šādus dokumentus:
1) Gala labuma guvēja (uzņēmuma) pieteikums;
2) Apliecinājumi atbilstībai valsts atbalsta saņemšanai;
3) Maziem un vidējiem uzņēmumiem – Deklarācija par komercsabiedrības atbilstību mazajai (sīkajai) vai vidējai komercsabiedrībai un deklarācijas pielikums, ja ir partneruzņēmumi vai saistīti uzņēmumi.
4) Konsolidētais uzņēmumu grupas gada pārskats, ja uzņēmumam ir saistīti uzņēmumi ārvalstīs;

Uzņēmumam, iesaistoties projektā un tā īstenošanas laikā, nedrīkst būt Valsts obligāto nodokļu parādu, kā arī apmācībās var piedalīties tikai tie darbinieki, kuriem ir noslēgts Darba līgums. Lēmumu par uzņēmuma atbilstību valsts atbalsta saņemšanas nosacījumiem izsniedz Centrālā Finanšu un līguma aģentūra 30 dienu laikā pēc pieteikuma dokumentu saņemšanas no LIKTA.

PVN izmaksas projektā nav attiecināmas!

Piesakoties apmācību kursiem no virssaistību atbalsta, uzņēmumiem papildus ir jāaizpilda un jāiesniedz Digitālā brieduma testa https://www.gudralatvija.lv rezultāti.

Saistošā informācija:
Ministru kabineta noteikumi Nr. 617
Komisijas regula Nr. 651/2014

Pieejamo mācību kursu saraksts projekta gaitā tiek papildināts, iepērkot aktuālās mācības saskaņā ar uzņēmumu pieprasījumiem.

Mērķa auditorija:
Digitālās prasmes IKT profesionāļiem un digitālajiem ekspertiem.
Darbaspēka digitālās prasmes.
Mērķa grupa:
IKT speciālisti un profesionāļi
Dažādās nozarēs strādājošie
Uzņēmēji
Digitālās tehnoloģijas/specializācija:
Digitālās prasmes
Digitālo prasmju līmenis:
Eksperta
Augsts
Ģeogrāfiskais tvērums - valsts:
Latvija
Mācību specializācijas virziens:
Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
Iniciatīvas veids:
Nacionālā iniciatīva
Finansējuma veids:
Finanšu instruments
Finansējuma saņēmējs:
Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija
Labuma guvēji:

IKT nozares uzņēmumu darbinieki, vadītāji

Finansējuma noteikumi:

Sīkajiem (mikro) un mazajiem komersantiem – 70% no tiešajām apmācību izmaksām;

Vidējiem komersantiem – 60% no tiešajām apmācību izmaksām;

Lielajiem komersantiem (kuri reģistrēti Latvijas Republikas teritorijā un kuru pēdējā pārskata gada peļņa, kas gūta Latvijas Republikā, pēc nodokļu samaksas 1,5% vai lielākā apmērā tiek novirzīta ilgtermiņa ieguldījumiem, pētniecībai un attīstībai) – 50%;

Lielajiem komersantiem (kuri reģistrēti Latvijas Republikas teritorijā un kuru pēdējā pārskata gada peļņa, kas gūta Latvijas Republikā, pēc nodokļu samaksas mazāk nekā 1,5% apmērā tiek novirzīta ilgtermiņa ieguldījumiem, pētniecībai un attīstībai) – 30%