Komersantu apmācības inovāciju un digitālo tehnoloģiju attīstībai Latvijā

Komersantu apmācības inovāciju un digitālo tehnoloģiju attīstībai Latvijā

 • 14. novembris, 2021. gads
 • 0 comments
Finansējums

Apmācību projekts “Mazo un mikro komersantu apmācības inovāciju un digitālo tehnoloģiju attīstībai Latvijā” (projekts Nr. 1.2.2.3/16/I/002) tiek īstenots sadarbībā ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (CFLA).

Projekts tiek īstenots Eiropas Savienības Eiropas Reģionālā attīstības fonda aktivitātes 1.2.2.3. “Atbalsts IKT un netehnoloģiskām apmācībām, kā arī apmācībām, lai sekmētu investoru piesaisti” ietvaros.

Projekta mērķis ir veicināt komersantu izpratni par inovācijām un paaugstināt mazo un mikro uzņēmumu (MMU) darbinieku un pašnodarbināto kvalifikāciju, tādejādi sekmējot tehnoloģisko inovāciju ieviešanu un darba efektivitātes un produktivitātes paaugstināšanu.

Projekta laikā tiek īstenotas apmācības šādos tematiskajos blokos:

 • Digitālās tehnoloģijas;
 • Uzņēmuma iekšējo procesu digitalizācija;
 • Digitālie rīki ražošanas un pakalpojumu attīstībai.

Plānoto moduļveidīgo praktisko apmācību mērķis ir nodrošināt MMU darbiniekiem iespēju izmēģināt jaunus IKT rīkus un tehnoloģijas, mācoties nelielas grupas un saņemt pieredzējušu pasniedzēju atbalstu.
Praktiskie uzdevumi ir pielāgoti uzņēmumu reālam darba situācijām, tādejādi veicinot dalībnieku izpratni par to, kā jaunās tehnoloģijas un rīki varēs uzlabot uzņēmuma iekšējos procesus, efektivizēt produktu un pakalpojumu ražošanu, ieviest e-komercijas risinājumus, atrast jaunus tirgus, uzlabot produktivitāti un konkurētspēju.

Katram apmācības modulim ir izveidota e-vides vietne ar papildus tehnoloģiju un rīku ieviešanas scenāriju aprakstiem, praktiskajiem uzdevumiem iegūto prasmju nostiprināšanai, ka ari tiks nodrošināta iespēja saņemt konsultācijas un atbildes no apmācību sniedzēju pasniedzējiem, dalīties labās prakses pieredzē ar citiem komersantiem.

Kopā projekta laika plānots apmācīt vairāk kā 6275 mazo un mikro uzņēmumu vadītājus un darbiniekus un pašnodarbinātās personas.

​​​Līdzdalībai projekta apmācībās varēs pieteikties Komersanti vai pašnodarbinātās personas, kas:

 • Ir reģistrēti LR komercreģistrā (individuālie komersanti, mazie un mikro komersanti);
 • Reģistrēti saimnieciskās darbības veikšanai (pašnodarbinātās personas);
 • Atbilst mazo un mikro komersantu definīcijai (saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 800/2008 1. pielikumu) un kopā ar saistītajiem uzņēmumiem atbilst šādiem rādītājiem:
  • Darbinieku skaits mazāk par 50;
  • Bilance​ līdz EUR 10 000 000​;
  • Apgrozījums​ līdz EUR 10 000 000​;
  • Darbojas atbalstāmajā nozarē;
  • Neatbilst grūtībās nonākuša komersanta statusam:
   • Grūtībās nonācis komersants ir komersants, kura uzkrātie zaudējumi (tajā skaitā ar saistītajiem uzņēmumiem) pēdējā noslēgtā finanšu gadā ir lielāki nekā puse no statūtkapitāla.
   • Grūtībās nonācis komersants ir komersants, kas atbilst Komisijas regulas Nr. 800/2008 1. panta 7. punktā noteiktajai grūtībās nonākuša komersanta definīcijai;
   • Komersantam nav Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parādu, kas pārsniedz 150 EUR;
   • Komersants ar tiesas lēmumu nav atzīts par maksātnespējīgu, tai skaitā neatrodas sanācijas procesā vai tiesiskās aizsardzības procesā, tā saimnieciskā darbība nav izbeigta vai saskaņā ar komercreģistrā pieejamo informāciju tas neatrodas likvidācijas procesā.

​Kvalificējoties projektam, jāņem vērā:

 • Komersantiem, kuriem ir saistītie uzņēmumi, lai apliecinātu savu atbilstību mazā uzņēmuma statusam, kvalificēšanās procesā jāiesniedz konsolidētais gada pārskats vai atsevišķo uzņēmumu gada pārskati (ja saistītie uzņēmumi reģistrēti ārzemēs, un pārskati nav pieejami Lursoft).
 • Komersants var pieteikt mācībām darbiniekus, kuri ir darba attiecībās ar uzņēmumu un kuriem mācību laikā ir spēkā esošs darba līgums.
Informācija tiešsaistē:
Mērķa auditorija:
Darbaspēka digitālās prasmes.
Digitālās prasmes visiem
Digitālās tehnoloģijas/specializācija:
Digitālās prasmes
Tīmekļa attīstība
Kiberdrošība
Digitālo prasmju līmenis:
Vidējs
Augsts
Ģeogrāfiskais tvērums - valsts:
Latvija
Mācību specializācijas virziens:
Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
Iniciatīvas veids:
Nacionālā iniciatīva
Finansējuma veids:
Finanšu instruments
Labuma guvēji:

Kopā projekta laika plānots apmācīt  mazo un mikro uzņēmumu vadītājus un darbiniekus un pašnodarbinātās personas.

Finansējuma noteikumi:

Projekts tiek īstenots ar Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) atbalstu, kur 70% no apmācību summas tiek segti no ERAF līdzekļiem.

Mērķa grupa:
Uzņēmēji