Piešķirts finansējums darba meklētāju un bezdarba riskam pakļauto iedzīvotāju iesaistei darba tirgū

Piešķirts finansējums darba meklētāju un bezdarba riskam pakļauto iedzīvotāju iesaistei darba tirgū

  • 20. jūnijs, 2023. gads
  • 0 comments
Finansējums

Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna ietvaros ir piešķirts finansējums, kas ļaus veicināt bezdarbnieku, darba meklētāju un bezdarba riskam pakļauto personu (turpmāk – mērķa grupa) konkurētspēju un iekļaušanos darba tirgū.

Šī investīcija ir neatņemama mūžizglītības procesa sastāvdaļa, un ir vērsta uz mērķa grupas personu prasmju un kompetenču uzlabošanu un to sagatavošanu darba tirgum, īpašu atbalstu paredzot personām ar zemu izglītību vai novecojušām prasmēm, gados vecākām personām, ilgstošajiem bezdarbniekiem un cilvēkiem ar invaliditāti.

“Darba tirgū strauji ir audzis pieprasījums pēc kvalificētiem darbiniekiem ar  digitālajām prasmēm. Pašreizējais bezdarba līmenis ir samazinājies līdz 5,5%, un darba meklējumos atrodas nedaudz mazāk par 50 000 cilvēku. Vienlaikus darba tirgū vēl arvien ir arī darbaspēka rezerves, tajā skaitā cilvēki ar nepietiekamu izglītības un novecojušu prasmju līmeni. Ieguldījumi bezdarba situācijā nonākušo cilvēku pārkvalificēšanai notiek nepārtraukti un šis finansējums, kas Latvijas cilvēkiem un ekonomikai ir ļoti būtisks, būs pieejams divus gadus, lai tupinātu mērķtiecīgi ieguldīt cilvēku prasmju paaugstināšanai, pārkvalificēšanai, angļu valodas apguvei un karjeras konsultācijām,” Evika Siliņa, labklājības ministre.

To paredz Ministru kabineta noteikumi “Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 3.1. reformu un investīciju virziena “Reģionālā politika” 3.1.2. reformas “Sociālo un nodarbinātības pakalpojumu pieejamība minimālo ienākumu reformas atbalstam” 3.1.2.5.i. investīcijas “Bezdarbnieku, darba meklētāju un bezdarba riskam pakļauto iedzīvotāju iesaiste darba tirgū” īstenošanas un uzraudzības noteikumi”, kas otrdien, 20. jūnijā, pieņemti valdības sēdē.

Plānotais finansējums ir 30,1 miljoni eiro, no kuriem 28,7 miljoni ir Atveseļošanas fonda finansējums indikatīvi 1,4 miljoni eiro valsts budžeta finansējums.

Piešķirtā finansējuma ietvaros Nodarbinātības valsts aģentūra īstenos karjeras konsultācijas, bezdarbnieku pārkvalifikāciju un kvalifikācijas paaugstināšanu, ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanu. Ir plānota arī neformālās izglītības programmu apguve (digitālās prasmes, svešvalodas), transportlīdzekļu un  traktortehnikas vadītāju sagatavošana, augstākās izglītības iestādes studiju moduļu vai studiju kursu apguve, arī praktiskās mācības pie darba devēja.

Līdz 2026. gada vasarai plānots, ka vairāk nekā 20 tūkstoši bezdarbnieku, darba meklētāju, bezdarba riskam pakļautiem iedzīvotāju būs pilnveidojuši savas prasmes.

Mērķa auditorija:
Darbaspēka digitālās prasmes.
Digitālās prasmes visiem
Mērķa grupa:
Dažādās nozarēs strādājošie
Bezdarbnieki un darba meklētāji
Digitālās tehnoloģijas/specializācija:
Digitālās prasmes
Digitālo prasmju līmenis:
Pamata
Vidējs
Ģeogrāfiskais tvērums - valsts:
Latvija
Mācību specializācijas virziens:
Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
Iniciatīvas veids:
Nacionālā iniciatīva
Finansējuma veids:
Finanšu instruments
Labuma guvēji:

Bezdarbnieki, darba meklētāji un bezdarba riskam pakļautās personas.

Paredzēti specifiski pakalpojumi mērķa grupu personām (surdotulka pakalpojumi personām ar invaliditāti, ergoterapeita pakalpojumi bezdarbniekiem ar invaliditāti), atbalsts reģionālajai mobilitātei bezdarbniekiem.

Finansējuma noteikumi:

Plānotais finansējums ir 30,1 miljoni eiro, no kuriem 28,7 miljoni ir Atveseļošanas fonda finansējums indikatīvi 1,4 miljoni eiro valsts budžeta finansējums. Piešķirtā finansējuma ietvaros Nodarbinātības valsts aģentūra īstenos karjeras konsultācijas, bezdarbnieku pārkvalifikāciju un kvalifikācijas paaugstināšanu, ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanu. Ir plānota arī neformālās izglītības programmu apguve (digitālās prasmes, svešvalodas), transportlīdzekļu un  traktortehnikas vadītāju sagatavošana, augstākās izglītības iestādes studiju moduļu vai studiju kursu apguve, arī praktiskās mācības pie darba devēja.

Finansējums paredzēts arī  digitāla prasmju novērtēšanas rīka izstrādei un ieviešanai efektīvākai personas individuālā pārkvalificēšanās un prasmju pilnveides piedāvājuma veidošanai, uzsvaru liekot uz digitālajām prasmēm.