VIAA apmācības pieaugušajiem

VIAA apmācības pieaugušajiem

 • 8. septembris, 2022. gads
 • 0 comments
Finansējums

ESF projekts “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” ( projekts Nr. 8.4.1.0/16/I/001), tiek īstenots  15.07.2016. Ministru kabineta noteikumi Nr. 474 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa “Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci” īstenošanas noteikumi”ietvaros.

Projekta mērķis: Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai laikus novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu.

Projekta īstenošanas laiks: 2017. gada 1. janvāris – 2023. gada 31. decembris.

Kopējais attiecināmais finansējums: 45 507 127 EUR:

 • Eiropas Sociālā fonda finansējums 38 681 058 EUR;
 • Valsts budžeta līdzfinansējums 6 826 069 EUR
Mērķgrupas

Mācībām var pieteikties strādājoši un pašnodarbināti iedzīvotāji*:

 • vecumā no 25 gadiem līdz neierobežotam vecumam – arī strādājoši pensionāri;
 • ar nepabeigtu vai pabeigtu izglītību, tostarp pamatizglītību, vispārējo vidējo, profesionālo vai augstāko izglītību;
 • jaunie vecāki, kas atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā un ir darba attiecībās

Priekšrocības uzņemšanā sociālā riska grupu nodarbinātajiem:

 • vecumā no 45 gadiem ar zemu vai darba tirgum nepietiekamu izglītības līmeni (pabeigta vai nepabeigta pamatizglītība vai vispārējā vidējā izglītība);
 • bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu

*strādājošie un pašnodarbinātie iedzīvotāji likuma “Par valsts sociālo apdrošināšanu” izpratnē.

Atbalsts mērķgrupai

Mācību maksa:

 • mācību izmaksas profesionālās tālākizglītības programmu apguvē 95% apmērā sedz ES fondi un valsts, 5% ir strādājošā līdzmaksājums,
 • mācību izmaksas profesionālās pilnveides izglītības programmu un studiju kursa apguvē 90% apmērā sedz ES fondi un valsts, 10% ir strādājošā līdzmaksājums,
 • strādājošām personām no maznodrošinātām vai trūcīgām mājsaimniecībām mācības ir bez maksas.

Konsultācijas (ja nepieciešamas):

Cits atbalsts:

 • asistenta vai surdotulka izmaksu kompensācija strādājošajiem ar invaliditāti;
 • atbalsts reģionālajai mobilitātei strādājošajiem, kuriem piešķirts maznodrošinātas vai trūcīgas personas statuss;
 • atbalsts ceļa izdevumu segšanai uz kvalifikācijas prakses vietu un atpakaļ nodarbinātajiem profesionālās tālākizglītības programmas apguvei kvalifikācijas prakses īstenošanas laikā (nepārsniedzot 30 EUR mēnesī).

Vairāk par finansējuma saņemšanas iespējam, noteikumiem ir pieteikšanos lasīt ŠEIT!

Informācija tiešsaistē:
Mērķa auditorija:
Darbaspēka digitālās prasmes.
Digitālās prasmes IKT profesionāļiem un digitālajiem ekspertiem.
Digitālās prasmes visiem
Mērķa grupa:
Skolotāji; pasniedzēji
Jaunieši, skolēni
Sabiedrība kopumā
Seniori
Dažādās nozarēs strādājošie
Pašvaldību un valsts iestāžu darbinieki
Uzņēmēji
Digitālās tehnoloģijas/specializācija:
Digitālās prasmes
Digitālo prasmju līmenis:
Vidējs
Augsts
Ģeogrāfiskais tvērums - valsts:
Latvija
Mācību specializācijas virziens:
Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
Iniciatīvas veids:
Nacionālā iniciatīva
Finansējuma veids:
Finanšu instruments
Finansējuma saņēmējs:
Strādājoši un pašnodarbināti iedzīvotāji
Labuma guvēji:

Strādājoši un pašnodarbināti iedzīvotāji, kuri uz pieteikuma dienu ir:

 • vecumā no 25 gadiem līdz neierobežotam vecumam – arī strādājoši pensionāri;
 • ar nepabeigtu vai pabeigtu izglītību, tostarp pamatizglītību, vispārējo vidējo, profesionālo vai augstāko izglītību;
 • jaunie vecāki bērna kopšanas atvaļinājumā, saglabājot darba attiecības;
 • sociālā riska grupu nodarbinātie ar zemu vai darba tirgum nepietiekamu izglītības līmeni.
Finansējuma noteikumi:
 • mācību izmaksas profesionālās tālākizglītības programmu apguvē 95% apmērā sedz ES fondi un valsts, 5% ir strādājošā līdzmaksājums,
 • mācību izmaksas profesionālās pilnveides izglītības programmu un studiju kursa apguvē 90% apmērā sedz ES fondi un valsts, 10% ir strādājošā līdzmaksājums,
 • strādājošām personām no maznodrošinātām vai trūcīgām mājsaimniecībām mācības ir bez maksas.