DigiBEST – biznesa vides digitālās transformācijas izpēte un veicināšana

DigiBEST – biznesa vides digitālās transformācijas izpēte un veicināšana

 • 11. maijs, 2022. gads
 • 0 comments
Labākās prakses

Lai veicinātu un atbalstītu mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) konkurētspēju, piedāvājot risinājumus īstenot MVU digitālo transformāciju (DT) izmantojot modernās tehnoloģijas un jaunas inovatīvas uzņēmējdarbības metodes, kā arī, lai veicinātu ilgtspējīgu un iekļaujošu izaugsmes veicināšanu Eiropā un tās reģionos, 2019. gada 1. augustā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) uzsāka  Eiropas Strukturālo un investīciju fondu mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” 2014.-2020.gadam INTERREG EUROPE starpreģionu sadarbības programmas projektu “Biznesa vides digitālā transformācija” (DigiBEST).

DigiBEST projekta īstenošanā piedalās septiņi partneri no sešām valstīm/reģioniem: Austrija, Itālija, Latvija, Norvēģija, Portugāle un Spānija. Projektā un kā padomdevējs piedalās Latvijas Universitāte.

DigiBEST projekta ietvaros tika izveidota darba grupa (Stakeholder Support Group), kurā bija pārstāvji no Ekonomikas ministrijas, Izglītības un zinātnes ministrijas, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Nodarbinātības valsts aģentūras,  Latvijas Pašvaldību savienības,  Vidzemes, Kurzemes, Rīgas un Zemgales plānošanas reģioniem, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības, Zemgales reģiona kompetenču attīstības centra, Jelgavas novada, Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācijas, Latvijas IT Klastera, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras, Latvijas darba devēju konfederācijas, Latvijas atvērto tehnoloģiju asociācijas, Ventspils Digitālā centra, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras.

DigiBEST projekta īstenošanas pirmajā fāzē (no 2019.gada 1.augusta līdz 2022.gada 31.jūlijam), tika izvērtēta katras DigiBEST projekta partnervalsts esošā situācija MVU DT politikas jomā, palielinot izpratni un daloties pieredzē par MVU DT problēmām un vajadzībām, kā arī tika īstenots starpreģionālais mācību process, kas ietvēra dažādas aktivitātes. Pirmās fāzes rezultātā projekta ietvaros katra valsts izstrādāja Rīcības plānu, kas uzlabos izvēlēto politikas instrumentu (Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāns, komponente 2: Digitālā transformācija) un stiprinās uzņēmumu DT. Laika posmā no 2022.gada 1.augusta līdz 2023.gada 31.jūlijam turpināsies projekta otrā fāze, kuras ietvaros notiks izstrādātā Rīcības plāna īstenošana.

Projekta kopējais finansējums –  1 579 342.00 Euro (ERAF – 1 138 347.20 Euro; Norvēģu finansējums – 120 055.00 Euro) VARAM budžets: 410 255.00 Euro     (līdzfinansējums – 61 538.25 Euro).

DigiBEST projekta nozīmība Latvijai

Digitālās transformācijas pamatnostādnēs 2021. – 2027.gadam, minēts, ka Latvijas uzņēmumi pilnībā neizmanto savu digitalizācijas potenciālu, ko apliecina atpalicība no ES vidējā rādītāja un nav panākts būtisks progress digitālo tehnoloģiju integrācijā uzņēmumos. Latvijas uzņēmumi joprojām nepietiekami izmanto preču un pakalpojumu tiešsaistes pārdošanas potenciālu, e-komercijas jomā starp MVU un ar to saistītā apgrozījuma ziņā, ievērojami atpaliekot no ES vidējā rādītāja. Tikai
11% MVU pārdod preces tiešsaistē, kas ir mazāk par ES vidējo rādītāju – 17,5%. To MVU īpatsvars, kuri veic pārrobežu tirdzniecību, joprojām ir zemāks par ES vidējo rādītāju (tikai 6,6% no visiem MVU salīdzinājumā ar 8,4 % ES kopumā), un tikai vidēji 5,3 % no MVU apgrozījuma nāk no tiešsaistes segmenta. Uzņēmumi ierobežoti izmanto elektronisko informācijas apmaiņu, mākoņskaitļošanas pakalpojumus un sociālos plašsaziņas līdzekļus un tikai 7,7 % uzņēmumu izmanto lielos datus.

 DigiBEST Latvijas partnera aktivitātes 

 • No 2020.gada maija līdz 2020.gada decembrim tika izstrādāts Reģionālais pētījums par DT situāciju un tās ietekmi uz MVU. Reģionālajā pētījumā tika identificēti trūkumi un iespējamie risinājumi MVU DT uzlabošanai. Reģionālā pētījuma ietvaros 2020.gada maijā un jūnijā tika veikta uzņēmējdarbības DT novērtējuma aptauja ar mērķi izvērtēt MVU digitalizācijas statusu un procesus, apkopojot secinājumus uzņēmumu digitalizācijas veicināšanai, kas ļautu formulēt rekomendācijas (aptaujā piedalījās 51 respondents). Savukārt 2020.gada novembrī un decembrī tika veikta Latvijā strādājošu MVU vadītāju socioloģiskā aptauja, lai noskaidrotu iemeslus, kādēļ uzņēmēji neizmanto digitālos risinājumus, rīkus un pakalpojumus (aptaujā piedalījās 715 respondenti).
 • No 2021.gada februāra līdz 2021.gada augustam tika veikts Latvijas salīdzinošais novērtējums (Peer Review), kura izstrādes procesā tika iesaistīti ārējie eksperti no Norvēģijas un Austrijas, lai novērtētu Latvijas MVU DT līmeni un sniegtu secinājumus un ieteikumus par to, kā veicināt MVU DT, uzlabojot sākotnēji izvēlēto politikas instrumentu – ERAF programma “Izaugsme un nodarbinātība”, Darbības programma ERAF līdzekļu izmantošanai, 3.prioritārā virziena prioritāte “Uzlabot MVU konkurētspēju”, kurš DigiBEST projekta īstenošanas gaitā tika nomainīts uz ES Atveseļošanas un noturības mehānisma plānu (ANM), komponente 2: Digitālā transformācija.
 • DigiBEST projekta īstenošanas laikā tika identificēti labās prakses piemēri gan Latvijā, gan partnervalstīs, lai veicinātu savstarpējo pieredzes apmaiņu, zināšanu un politikas apguves procesu pārņemšanu MVU DT uzlabošanai. Partnervalstis, izstrādājot reģionālos Rīcības plānus, pārnesa kādu DigiBEST projekta partnera labo praksi vai tās daļu  uz savu reģionu un izmanto to kā labo piemēru.
 • DigiBEST projekta īstenošanas laikā tika noorganizētas septiņas projektā iesaistīto pušu darba grupas sanāksmes un 15 individuālās tikšanās ar iesaistītajām pusēm, lai tās aktīvi iesaistītu projekta organizētajos pasākumos un, lai tie sniegtu atbalstu projekta nodevumu sagatavošanā un īstenošanā. Iesaistītajām pusēm ir būtiska nozīme aktivitāšu īstenošanā, tām ir liela pieredze darbā ar uzņēmēju auditoriju un viņu viedoklis ir svarīgs, lai izvērtētu gan esošo Latvijas situāciju, gan pieņemot lēmumus MVU DT politikas uzlabošanā.
 • DigiBEST projekta aktivitāšu īstenošanas rezultātā tika izstrādāta Biznesa digitālā ceļa karte (Ceļa karte), kuras pamatā, lai identificētu nepieciešamās aktivitātes, tika izmantotas iepriekš minētās darbības – uzņēmēju aptaujas, reģionālais pētījums, salīdzinošais novērtējums, labās prakses un tikšanās ar iesaistītajām pusēm. Ceļa karte ir rīks, kas palīdzēja pieņemt lēmumu par konkrētas aktivitātes izvēli un iekļaušanu Rīcības plānā.
 • Latvijas Rīcība plānā tika iestrādātas trīs DigiBEST projekta Ceļa kartē iekļautās aktivitātes, kas atspoguļo projekta izpētes procesā gūtos ierosinājumus un rekomendācijas politikas instrumenta uzlabošanai. Rīcības plānā iekļautās aktivitātes stiprinās uzņēmumu DT, veicinot moderno tehnoloģiju un inovatīvu uzņēmējdarbības modeļu izmantošanu. DigiBEST projekta Rīcības plānā iekļaujamās aktivitātes 2022. – 2023.gadam tika apstiprinātas 2022.gada 20.janvāra iesaistīto pušu darba grupas sanāksmē.

DigiBEST projekta Latvijas Rīcības plānā iekļautās  aktivitātes  

 

1.Vienotas platformas pilnveide, MVU Digitālās Transformācijas stiprināšana 

 

Barjera MVU Digitālās Transformācijas attīstībai – informācijas sadrumstalotība par digitalizācijas iespējām (dažādi nesaistīti koordinēti pasākumi, treniņi, semināri, atbalsta iespējas u.c.)

Rezultāts: Papildināta un uzlabota valsts vienotā platforma www.business.gov.lv. Platformas www.business.gov.lv unikālo apmeklētāju skaits no 2021.gada septembra līdz 2022.gada martam bija 5000. Tiek paredzēts, ka līdz 2022.gada noslēgumam unikālo apmeklētāju skaits pieaugs līdz 50 000, bet līdz 2023.gada 31.jūlijam tie būs 70 000.

MVU ieguvumi:

 • Vienota valsts platforma ar proaktīvu un dzīves vajadzībām pielāgotu informāciju;
 • Uz biznesu orientēts pakalpojumu piedāvājums vienuviet – ietaupa laiku un izmaksas informācijas meklēšanai;
 • Viegli uztverama vienkopus pieejama informācija no noderīgām datu bāzēm par līdzfinansējuma iespējām, neformālo izglītību, informācija par pasākumiem, izstādēm, apmācībām, semināriem, eksporta iespējām.

Par aktivitātes īstenošanu atbildīgā institūcija – Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra

Paredzētais finansējuma avots –  ES Atveseļošanas un noturības mehānisma plāns, reforma 2.1.2.r Valsts IKT resursu izmantošanas efektivitātes un sadarbspējas paaugstināšana, plānotās investīcijas 2.1.2.1.i “Pārvaldes centralizētas platformas un sistēmas”.

 

2.Zināšanu bankas izveide 

 

Barjera MVU Digitālās Transformācijas attīstībai – MVU ir zems digitālo prasmju zināšanas līmenis

Rezultāts: Zināšanu bankas pieejamība, valsts vienotajā platformā www.business.gov.lv. Līdz 2023.gada 21.jūlijam tiek prognozēti 3000 unikāli Zināšanu bankas, kas atrodama platformas sadaļā “Materiāli”,  apmeklētāji.

MVU ieguvumi:

 • Sastrukturēti mācību materiāli, video, infografikas u.c. noderīgi avoti, kas uzņēmējam ir pieejami tiem ērtā laikā un vietā – ar mērķi paaugstināt to zināšanu un izpratnes līmeni par DT jautājumiem;
 • Piekļuve Zināšanu bankai ļaus MVU iegūt zināšanas un informāciju par digitālajiem rīkiem un pakalpojumiem, kas palielinātu biznesa produktivitāti, MVU zināšanas un izpratni par DT;
 • Paplašinot MVU zināšanas par DT un ieviešot DT elementus, tiktu paaugstināta uzņēmēju konkurētspēja ne vien Latvijas, bet arī pasaules līmenī.

Par aktivitātes īstenošanu atbildīgā institūcija – Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra

Paredzētais finansējuma avots – ES Atveseļošanas un noturības mehānisma plāns, reforma 2.1.2.r Valsts IKT resursu izmantošanas efektivitātes un sadarbspējas paaugstināšana, plānotās investīcijas 2.1.2.1.i “Pārvaldes centralizētas platformas un sistēmas”.

 

3.MVU Digitālā brieduma tests, lai uzņēmējiem nodrošinātu individuālās konsultācijas un atbilstoši pielāgotas mācības 

 

Barjera MVU Digitālās Transformācijas attīstībai – trūkst izpratnes par DT iespējām un ieguvumiem

Rezultāts: Uzņēmuma digitālā brieduma novērtēšana, padziļināta biznesa procesu analīze, digitalizācijas attīstība.

Līdz 2023.gada 31.jūlijam 200 MVU, kas izpildījuši digitālā brieduma testu un saņēmuši individuālas konsultācijas un atbilstošas mācības.

MVU ieguvumi:

 • Visiem MVU, kuri pretendēs uz Eiropas Savienības grantiem, būs jāaizpilda digitālais brieduma tests;
 • Iespēja iegūt profesionālu novērtējumu, konsultācijas, nepieciešamo infrastruktūru izstrādāto risinājumu testēšanai reģionālajos kontaktpunktos, neriskējot veikt lielas investīcijas;
 • Tiks nodrošinātas tīklošanās iespējas un mācību līdzekļi – tiešsaistes un klātienes pasākumi, hakatoni un apmācību aktivitātes dalībniekiem.

Par aktivitātes īstenošanu atbildīgā institūcija – Latvijas Informācijas tehnoloģiju klasteris

Paredzētais finansējuma avots – ES Atveseļošanas un noturības mehānisma plāns, reforma 2.1.2.r Valsts IKT resursu izmantošanas efektivitātes un sadarbspējas paaugstināšana, plānotās investīcijas  2.2.1.1.i. Atbalsts Digitālo inovāciju centru un reģionālo kontaktpunktu izveidei.

Ar visām projekta aktualitātēm iespējams iepazīties šeit.

Mērķa auditorija:
Darbaspēka digitālās prasmes.
Digitālās prasmes IKT profesionāļiem un digitālajiem ekspertiem.
Digitālās tehnoloģijas/specializācija:
Digitālās prasmes
Digitālo prasmju līmenis:
Vidējs
Augsts
Eksperta
Ģeogrāfiskais tvērums - valsts:
Latvija
Mācību specializācijas virziens:
Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
Iniciatīvas veids:
ES institucionālā iniciatīva
Finansējuma tips:
Publiskā un privātā sektora partnerība