Digitālās ekonomikas un sabiedrības indekss (DESI)

Digitālās ekonomikas un sabiedrības indekss (DESI)

  • 25. janvāris, 2022. gads
  • 0 comments
Labākās prakses

Ikgadējais Digitālās ekonomikas un sabiedrības indekss ( DESI )  rāda ES dalībvalstu noieto ceļu uz digitālo ekonomiku un sabiedrību, pamatojoties uz Statistikas biroja datiem un īpašiem pētījumiem un datu vākšanas paņēmieniem. Tas palīdz ES dalībvalstīm apzināt jomas, kurās vajadzīgi prioritāri ieguldījumi un pasākumi. DESI ir galvenais rīks digitālo aspektu analīzei Eiropas Savienībā.

DESI ir Eiropas Komisijas Komunikācijas tīklu, satura un tehnoloģiju ģenerāldirektorāta ( DG CONNECT) iniciatīva. Šodien DESI ir atzīts un autoritatīvs avots, kas atvieglo pētnieku, statistiķu, privāto uzņēmumu, politikas veidotāju un vietējo un valstu valdību darbu, nodrošinot kvalitatīvus resursus, kas ļauj salīdzināt dažādas valstis, uzņēmējdarbības nozares vai tendences.

DESI pirmo reizi tika publicēts  2015. gadā, pamatojoties uz datiem par 2014. gadu un katru turpmāko gadu ļauj novērtēt digitalizācijas attīstību Eiropas Savienībā kopumā, kā arī katrā no dalībvalstīm.  DESI seko digitālajam sniegumam piecās galvenajās dimensijās: Savienojamība, cilvēkkapitāls, interneta pakalpojumu izmantošana, digitālo tehnoloģiju integrācija un digitālie publiskie pakalpojumi. Katrai dimensijai pievienota  tematiska nodaļa ar padziļinātu analīzi un īpašu ziņojumu. Analīze tiek piedāvāta katru gadu dažādos — gan īsos, gan garos — formātos, galveno uzmanību pievēršot plašākai tehnoloģiju ietekmei, kā arī specifiskākiem jauno tehnoloģiju lietojumiem un digitālajai integrācijai.

DESI ietvaros paredzētas šādas galvenās informācijas meklēšanas iespējas :

  • Ziņojumi par valstīm: DESI piedāvā pārskatu sniegšanu par katru valsti atsevišķi par dalībvalstu digitālo sniegumu. Dati, kas savākti un analizēti, izmantojot nacionālos statistikas rādītājus, ļauj vietējām un reģionālajām pārvaldes iestādēm, sabiedriskajiem dienestiem un valstu valdībām piešķirt prioritāti reformu un ieguldījumu vajadzībām un izstrādāt saskaņotu politiku digitālajā jomā. DESI darbojas s arī kā mehānisms, ko Eiropas Komisija izmanto, lai uzlabotu piekļuvi ES Atveseļošanas un noturības mehānismam, ES ilgtermiņa plānam, kurā ir apvienoti 672,5 miljardi EUR aizdevumu un dotāciju veidā, lai atbalstītu Eiropas atveseļošanu pēc pandēmijas. Valstu ziņojumos uzmanība pievērsta arī konkrētiem aspektiem, piemēram, par jaunu tehnoloģiju ieviešanu konkrētās nozarēs vai digitālajām prasmēm un kompetencēm. Ziņojumus var lejupielādēt PDF formātā.
  • Vizualizācijas rīks: rīks, kas ļauj politikas veidotājiem, lietotājiem un uzņēmumu īpašniekiem salīdzināt Eiropas stāvokli attiecībā uz kaimiņos esošajām dalībvalstīm un valstīm. Šis rīks arī sniedz iespēju dinamiskā un interaktīvā veidā vizualizēt izmaiņas, kas pēdējos piecos gados notikušas valsts līmenī.
  • Sievietes digitālajā rezultātu pārskatā” : rezultātu pārskats ir daļa no DESI kopš tā ieviešanas 2019. gadā. Tas atspoguļo   sieviešu līdzdalību digitālajā ekonomikā un novērtē digitālo iekļaušanu darbvietās, karjerā un uzņēmējdarbības projektos.
  1. gada DESI ir pielāgots, lai atspoguļotu galvenās politikas iniciatīvas, tai skaitā iniciatīvu “2030. gada Digitālais kompass: Eiropas ceļš digitālajā desmitgadē, kurā izklāstīta Eiropas vērienīgā iecere digitālajā jomā un skatījums uz digitālo pārkārtošanos un konkrēti mērķa rādītāji 2030. gadam šādos četros galvenajos virzienos: prasmes, infrastruktūra, uzņēmumu digitālā pārkārtošanās un publiskie pakalpojumi.

 

Digitālo prasmju līmenis:
Pamata
Vidējs
Augsts
Eksperta
Digitālās tehnoloģijas/specializācija:
Mākslīgais intelekts
Kiberdrošība
Lietu internets
Lielie dati
Blokķēde
Robotika
Papildinātā realitāte
Virtuālā realitāte
Augstas veiktspējas datošana
Mašīnmācīšanās
Mākoņdatošana
5G
Telekomunikācijas
WiFi
Kvantu datošana
Programmatūra
Mobilās lietotnes izstrāde
Tīmekļa attīstība
Mikroelektronika
Digitālās prasmes
Ģeogrāfiskais tvērums - valsts:
Eiropas savienība
Ārpus ES
Mācību specializācijas virziens:
Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
Mērķa auditorija:
Darbaspēka digitālās prasmes.
Digitālās prasmes IKT profesionāļiem un digitālajiem ekspertiem.
Digitālās prasmes izglītībā.
Digitālās prasmes visiem
Finansējuma tips:
Publisks
Informācija tiešsaistē:
Iniciatīvas veids:
ES institucionālā iniciatīva
Organizācija: