Digitālās kompetences pilnveides iniciatīva Igaunijā

Digitālās kompetences pilnveides iniciatīva Igaunijā

  • 26. janvāris, 2023. gads
  • 0 comments
Labākās prakses

Igaunijas valsts ir izveidojusi digitālās kompetences pilnveides modeli skolēniem, sniedzot atbalstu ikdienas darbā skolotājiem. Digitālās prasmes ir viena no 8 pamatprasmēm, kurām Igaunijas skolu mācību programmā tiek pievērsta īpaša uzmanība. Tādējādi skolotāji vairāk var koncentrēties uz atbalstu skolēniem.

Igaunijas pieejas skaidrojums

Skolēnu digitālās kompetences pilnveides modelis piedāvā risinājumus, lai analizētu, kā notiek mācīšanās. Tajos ir aprakstītas kompetences, kas nepieciešamas, lai strādātu ar izaicinājumiem, kuriem saskaras mācīšanās procesos, izmantojot digitālās tehnoloģijas.

Studentu digitālās kompetences pilnveides modelis atbilst Eiropas Iedzīvotāju digitālo kompetenču ietvaram DigComp 2.1. Ietvarā ir sniegts visaptverošs apraksts par zināšanām, prasmēm un attieksmi, kas cilvēkiem vajadzīgas piecās kompetenču jomās: informācijas un datu pratība, komunikācija un sadarbība, digitālais saturs un tā radīšana, problēmu risināšana un drošība. DigComp arī nosaka astoņus dažādus prasmju līmeņus, pamatojoties uz Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūras (EKI) terminoloģiju un struktūru, sākot no apzīmējuma “pamatprasmes” līdz “visvairāk specializētās prasmes”.

Digitālās kompetences pilnveides modelis ietver:

  • Vērtēšanas kritērijus. Katram izglītības posmam ir pieejams skolēnu novērtēšanas kritēriju kopums, kas saistīts ar Eiropas Iedzīvotāju digitālo kompetenču ietvara piecām dimensijām. Skolotāji tos var izmantot, lai novērtētu skolēnu progresu un plānotu turpmākās aktivitātes digitālās kompetences pilnveidei. Skolēni var izmantot šos kritērijus, lai noteiktu savus mācību mērķus.
  • Pašnovērtējuma iespēju. Skolēniem dažādos formātos ir pieejama digitālās kompetences pašnovērtējuma anketa.
  • Digitālo tehnoloģiju terminu vārdnīca. Ir izveidota maza digitālo tehnoloģiju terminu skaidrojošā vārdnīca. Tā nodrošina skolotājiem un skolēniem kopīgu valodu, kas nepieciešama mācīšanas un mācīšanās procesos.
  • Digitālās mācīšanās scenāriji. Apkopoti scenāriji, kuros aprakstīta paraugprakse mācību integrēšanai un digitālo kompetenču pilnveidei dažādos mācību priekšmetos.

Digitālās kompetences darba grupa

Digitālās kompetences iniciatīvu vada Igaunijas Izglītības un jaunatnes padome, kurai ir arī īpaša Digitālās kompetences darba grupa. Tā uzrauga norises un sagatavo ziņojumus, izmēģina jaunas pieejas, pastāvīgi atjaunina materiālus un iepazīstina ieinteresētās puses ar sasniegtajiem rezultātiem.

Darba grupa par norisēm un sasniegtajiem rezultātiem Digitālās kompetences konsultatīvajai padomei ziņo divas reizes gadā. Šajā padomē ir 10 pārstāvji no galvenajām organizācijām Igaunijā (Igaunijas Izglītības tehnoloģiju asociācijaIgaunijas Profesionālās izglītības veicināšanas asociācijaIgaunijas skolotāju asociācijaTartu Universitāte, Igaunijas Informātikas skolotāju asociācija, Igaunijas Bērnudārzu audzinātāju asociācijaTallinas UniversitāteIgaunijas Kvalifikācijas iestāde, Igaunijas Skolu vadītāju asociācija un Igaunijas Izglītības un pētniecības ministrija).

Mērķa auditorija:
Digitālās prasmes izglītībā.
Digitālās tehnoloģijas/specializācija:
Digitālās prasmes
Digitālo prasmju līmenis:
Pamata
Vidējs
Augsts
Ģeogrāfiskais tvērums - valsts:
Ārpus ES
Igaunija
Mācību specializācijas virziens:
Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
Iniciatīvas veids:
Nacionālā iniciatīva
Finansējuma tips:
Publisks