Latvijas reģionu digitālo prasmju partneru kopiena

Latvijas reģionu digitālo prasmju partneru kopiena

 • 24. oktobris, 2023. gads
 • 0 comments
Labākās prakses

2022. gada sākumā tika izveidota Latvijas reģionu digitālo prasmju kopiena ar vienotu mērķi veicināt sabiedrības digitālo prasmju izaugsmi, kā arī sekmēt pašvaldības un uzņēmumu digitālo pārveidi un inovācijas.

Kopienā aktīvi līdzdarbojas pārstāvji no dažādām organizācijām un institūcijām, tostarp Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Izglītības un zinātnes ministrijasEiropas digitālās inovācijas centra, Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācijas, Cēsu Digitālā centraZemgales reģiona kompetenču attīstības centra, Ventspils Digitālā centra, Siguldas Tehnoloģiju izglītības centrs, Kuldīgas Digitālo inovāciju centra, Digitālo inovāciju parka, Liepājas Izglītības pārvalde un citām ieinteresētajām pusēm no visas Latvijas.

Kopienas galvenais uzdevums ir pārraudzīt digitālās pārveides ekosistēmu, apzinot tās dalībniekus un to piedāvātos  pakalpojumus, t.sk. mācību programmas, tehnoloģiskos risinājumus un pakalpojumus, kā arī attīstīt projektus un organizēt digitālās pilnveides mācību programmas visos līmeņos.

Šo organizāciju pārstāvji tiekas reizi mēnesī, lai pārrunātu plānoto dažādu aktivitāšu īstenošanai gan individuāli, gan savstarpēji sadarbojoties. Kopienā iesaistītās puses uzskata, ka būtisks priekšnosacījums ir veikt digitālo prasmju izpēti un analīzi. Šī informācija var palīdzēt kopienai labāk izprast digitālo prasmju vajadzības un attīstīt atbilstošus pasākumus gan reģionālā, gan nacionālā līmenī.

Kopienā aktīvākie reģionālie digitālie centri

 • Cēsu Digitālais centrs ir Cēsu novada Centrālās administrācijas struktūrvienība, kuras funkcijas ir īstenot vienotu informācijas un komunikāciju tehnoloģiju (IKT) stratēģiju un nodrošināt IKT infrastruktūras nepārtrauktu un kvalitatīvu funkcionēšanu, ieviešanu, uzturēšanu un attīstību, kā arī uzņemas būtisku lomu mūžizglītības un digitālo apmācību jomā.
 • Digitālo inovāciju parks ir biedrība, kas izveidota ar mērķi apvienot klasterī IT nozares profesionāļus un interesentus, sekmētu Liepājas administratīvajā teritorijā inovāciju un jaunu tehnoloģiju izmantošanu, kā arī sabiedrības digitālo prasmju pilnveidi.
 • Kuldīgas Digitālo inovāciju centrs ir Kuldīgas novada pašvaldības struktūra ar mērķi veidot Kuldīgas  novadu par viedo tehnoloģiju centru, attīstot novada digitālo inovāciju ekosistēmu, pilnveidojot sabiedrības digitālās zināšanas un prasmes, ieviešot digitālos rīkus publiskā pārvaldē un piesaistot projektu fondus, informācijas tehnoloģiju uzņēmumus un jaunos talantus.
 • Siguldas Tehnoloģiju izglītības centrs novadam nodrošina augstas kvalitātes izglītības pakalpojumu sniegšanu, radīta inovāciju idejas, augstas pievienotās vērtības produktus un inženiertehniskus risinājumus uzņēmējdarbības atbalstam un pašvaldībai.
 • Ventspils Digitālais centrs ir pašvaldības publiska iestāde, kuras mērķis ir sekmēt Ventspils valstspilsētas pašvaldības, iedzīvotāju un uzņēmēju iesaistīšanos informācijas sabiedrībā un e-pārvaldē, veikt aktīvu darbību informācijas sabiedrības veidošanā un e-pārvaldes risinājumu ieviešanā vietējā, reģionālā, nacionālā un starptautiskā līmenī, veidot, uzturēt un attīstīt informācijas un komunikāciju tehnoloģiju infrastruktūru, kā arī veicināt izglītības, zinātnes un ražošanas integrāciju, pētniecisko rezultātu ieviešanu, uz zināšanām bāzētu nozaru attīstību, tehnoloģiski orientētu mazo un vidējo uzņēmumu veidošanos un kvalitātes nodrošinājuma sistēmas uzlabošanu.
 • Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs ir Jelgavas valstspilsētas pašvaldības profesionālās tālākizglītības iestāde, kuras darbības mērķis ir nodrošināt Jelgavas pilsētas un Zemgales reģiona iedzīvotāju vajadzībām atbilstošu kvalitatīvu mūžizglītības piedāvājumu un metodisko, izglītojošo un  informatīvo  atbalstu  formālās  un  neformālās  izglītības  iestādēm  un  pedagogiem.  ZRKAC  šobrīd  ir lielākais un modernākais pašvaldības pieaugušo izglītības centrs Latvijā – gan tehniskā, cilvēkresursu, gan izglītības pakalpojumu ziņā.

Eiropas Digitālo inovāciju centri (EDIC)

EDIC ir daļa no Eiropas Savienības programmas “Digitālā Eiropa”. EDIC palīdz veicināt uzņēmumu digitālu transformāciju, t.i. digitālo tehnoloģiju ieviešanu uzņēmumos, publiskās pārvaldes iestādēs, kā arī, uzlabos iedzīvotāju padziļinātas digitālās prasmes. Šādi centri darbojas visās ES dalībvalstīs, līdz ar to arī Latvija tiek iekļauta kopējā Eiropas digitālo tehnoloģiju ekosistēmā. Latvijā ir EDIC statuss ir piešķirts divām organizācijām – Latvijas IT klasterim un Latvijas Digitālajam akseleratoram.

EDIC pieredze aptver vairāk nekā 30 vietējos un starptautiskos projektus, kas ir veicinājuši Latvijas uzņēmumu digitālo attīstību, stimulējuši dažādus inovatīvus IT risinājumus un stiprinājuši sadarbību starp uzņēmumiem, universitātēm, asociācijām un organizācijām.

Uzņēmējiem, kas ir ieinteresēti saņemt EDIC atbalstu sava uzņēmuma esošo vai plānoto procesu realizācijai ir pieejams digitālā brieduma tests. Mērķis ir novērtēt uzņēmuma digitālo briedumu un sniegt atbalstu uzņēmumiem biznesa procesa vai organizācijas digitālajai transformācijai, vai publiskā sektora institūcijām, kurām nepieciešama procesu digitālā transformācija.

Eiropas Digitālās Inovācijas centrs piedāvā ielūkoties veiksmes stāstos.

Latvijas reģionu digitālo prasmju partneru kopienas darbības virzieni un rezultāti:

 • Dalīšanās ar mācību metodoloģijām un materiāliem.
 • Pieredzes apmaiņas un zināšanu pārneses vizītes.
 • Kopīgu iniciatīvu un projektu izstrāde.

Latvijas reģionu digitālo prasmju kopiena ir nozīmīgs resurss digitālo prasmju attīstībai Latvijā. Tās ilgtspēja atkarīga no dalībnieku vēlme sadarboties, daloties ar pieejamajiem resursiem, un ieguldīt tās attīstībā. Kopīgi izstrādājot un īstenojot efektīvus pasākumus, kopiena var veicināt sabiedrības digitālo prasmju izaugsmi, kā arī digitālo pārveidi Latvijas uzņēmumos un publiskajā sektorā.

Mērķa auditorija:
Darbaspēka digitālās prasmes.
Digitālās prasmes IKT profesionāļiem un digitālajiem ekspertiem.
Digitālās prasmes izglītībā.
Digitālās prasmes visiem
Digitālās tehnoloģijas/specializācija:
Digitālās prasmes
Digitālo prasmju līmenis:
Pamata
Vidējs
Augsts
Eksperta
Ģeogrāfiskais tvērums - valsts:
Latvija
Mācību specializācijas virziens:
Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
Iniciatīvas veids:
Nacionālā iniciatīva
Finansējuma tips:
Publiskā un privātā sektora partnerība