Mācības pieaugušajiem

Mācības pieaugušajiem

 • 25. oktobris, 2023. gads
 • 0 comments
Labākās prakses

ES fondu projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” jeb Mācību pieaugušajiem mērķis ir pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai laikus novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu.

To finansē Eiropas Sociālais fonds un Latvijas valsts, ieguldot vairāk nekā 45 miljonus eiro. Projektu no 2017. līdz 2023. gada beigām īsteno Valsts izglītības attīstības aģentūra sadarbībā ar Latvijas pašvaldībām, izglītības iestādēm un Nodarbinātības valsts aģentūru.

Sadarbības partneri

Pašvaldības (piesaista pieaugušo izglītības koordinatoru):

 • mācību piedāvājuma un mācību vajadzību apkopošana;
 • mērķgrupas informēšana informējot par karjeras konsultanta pakalpojumiem;
 • mērķgrupas informēšana un piesaiste projektā.

Izglītības iestādes:

 • profesionālās tālākizglītības programmu īstenošana;
 • profesionālās pilnveides izglītības programmu īstenošana;
 • neformālās izglītības programmu īstenošana;
 • modulārās profesionālās izglītības programmas moduļa īstenošana profesionālajā tālākizglītībā;
 • modulārās profesionālās izglītības programmas moduļu kopas īstenošana profesionālajā tālākizglītībā;
 • studiju moduļa īstenošana;
 • studiju kursa īstenošana;
 • individuāla nodarbinātās personas ar zemu izglītības līmeni profilēšana, profilēšanas rezultātu analīze un konsultēšana modulārās profesionālās izglītības programmas moduļa vai moduļu kopas apguvei;
 • Ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšana.

Nodarbinātības valsts aģentūra:

 • atbalsts karjeras konsultanta pakalpojumiem;
 • mērķgrupas informēšana un piesaiste dalībai projektā.

Izglītības programmās varēja pieteikties jebkurš strādājošais vai pašnodarbinātais Latvijas iedzīvotājs vecumā no 25 gadiem līdz neierobežotam vecumam, tostarp jaunie vecāki bērna kopšanas atvaļinājumā, saglabājot darba attiecības, un strādājoši pensionāri, kā arī personas ar alternatīvo statusu. Katrs strādājošais projekta laikā varēja mācīties divas reizes.

Pieejamo mācību veidi:

 • profesionālās tālākizglītības programmas (480 – 1280 stundas), kuru noslēgumā var saņemt kvalifikācijas apliecību un iegūt profesiju;
 • profesionālās pilnveides programmas (160 – 320 stundas), kuru noslēgumā var saņemt profesionālās pilnveides apliecību;
 • neformālās izglītības programmas (ne vairāk kā 159 stundas), kuru noslēgumā var saņemt sertifikātu;
 • moduļi vai moduļu kopas, kas sastāv no dažādu zināšanu, prasmju un kompetenču kopuma un to noslēgumā var saņemt apliecību;
 • studiju kursi vai studiju moduļi no akreditēta studiju virziena licencētas studiju programmas, kas apgūstami augstskolās vai koledžās. Pēc to apguves var saņemt apliecību.

Ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšana:

Ja darba tirgum nepieciešamās prasmes ir jau iegūtas darba vidē vai citur, strādājošais vecumā no 25 gadiem var izmantot iespēju ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanai.

Individuālās pieejas nodrošināšana personām ar zemu izglītības līmeni

Individuālās pieejas nodrošināšana paredz individuālu nodarbinātās personas ar zemu izglītības līmeni profilēšanu, profilēšanas rezultātu analīzi un konsultēšanu, un atbilstoši profilēšanas rezultātiem modulārās profesionālās izglītības programmas moduļa vai moduļu kopas apguvi, kas identificējama kā novērtējamu zināšanu, prasmju un kompetenču kopums. Nodarbinātajam pēc attiecīgā moduļa vai moduļu kopas apguves izsniedz apliecību.

Projekts tika īstenots 9. kārtās, kur tika piedāvātās dažādas mācību programmas no dažādām nozarēm, nepieciešamo izglītības programmu saraksts tika saskaņots ar nozaru ekspertu padomi.

Ņemot vērā digitālo prasmju horizontālo ietekmi uz visām nozarēm, īpašs uzsvars tika likts uz izglītības programmām, kas atbilsts digitālo kompetenču ietvara DigComp 1.-6.līmenim:

Pamatlīmenis 1 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas vienkāršu uzdevumu veikšanai, iemācīsies veikt uzdevumus ar citu cilvēku palīdzību;

Pamatlīmenis 2 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas vienkāršu uzdevumu veikšanai, iemācīsies veikt uzdevumus patstāvīgi vai ar citu cilvēku palīdzību, kur tas nepieciešams;

Vidējs līmenis 3 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas, lai patstāvīgi veiktu skaidri definētus un regulārus (rutīnas) uzdevumus un risinātu vienkāršas problēmas;

Vidējs līmenis 4 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas, lai patstāvīgi risinātu skaidri definētas un neikdienišķas problēmas;

Augstāks līmenis 5 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas, lai veiktu dažādus uzdevumus, risinātu problēmas un spētu sniegt palīdzību citiem;

Augstāks līmenis 6 – apgūs prasmes, kas nepieciešamas, lai spētu izvērtēt un izvēlēties vispiemērotākos risinājumus dažādiem uzdevumiem sarežģītās situācijās.

Pieaugušo mācībās piedalījušies vairāk kā 70 tūkstoši Latvijas iedzīvotāji no dažādiem Latvijas reģioniem. Precīzi dati un projekta rezultāti tiks apkopoti un būs pieejami 2024.gada sākumā.

 

Mācības tiek līdzfinansētas Eiropas Savienības fondu Darbības programmas «Izaugsme un nodarbinātība» 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa «Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci» Eiropas Sociālā fonda projekts «Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide» (projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001) ietvaros.

 

Informācija tiešsaistē:
Mērķa auditorija:
Darbaspēka digitālās prasmes.
Digitālās tehnoloģijas/specializācija:
Digitālās prasmes
Digitālo prasmju līmenis:
Pamata
Vidējs
Augsts
Ģeogrāfiskais tvērums - valsts:
Latvija
Mācību specializācijas virziens:
Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
Iniciatīvas veids:
Nacionālā iniciatīva
Finansējuma tips:
Publisks