Nacionālās partnerības prioritātes

Nacionālās partnerības prioritātes

1. Digitālās prasmes atbilstoši darba tirgus prasībām:

 • Augstākās un profesionālās izglītības iestāžu ciešāka sadarbība ar nozares asociācijām, lai sagatavotu kvalificētus IKT speciālistus atbilstoši darba tirgus prasībām; profesionālo IKT programmu veidošana atbilstoši nozares uzņēmumu prasībām;
 • Sadarbība ar Latvijas IKT uzņēmumiem un jaunuzņēmumiem, lai izglītotu tiem nepieciešamos speciālistus;
 • Atbalsts nodarbināto profesionālai pilnveidei komersantu konkurētspējas veicināšanai IKT nozarē sadarbībā ar nozaru asociācijām, lai veicinātu ne tikai eksportu, bet arī varētu nodrošināt iekšējās valsts un tautsaimniecības vajadzības un konkurētspēju;
 • Mūžizglītības aktivitātes un mācības balstoties uz darba devēju pieprasījumu, tai skaitā, bezdarbnieku un darba meklētāju pārkvalifikācija un atgriešana darba tirgū, zināšanu novērtēšana un karjeras konsultācijas;
 • Vienotas Eiropas kvalifikācijas un sertifikācijas shēmas ieviešanas veicināšana IKT profesionāļu un profesionālo lietotāju prasmju un kvalifikācijas noteikšanai un atzīšanai;
 •  Atbalsts Latvijas komersantu, īpaši mazo un mikro uzņēmumu digitālo prasmju pilnveides programmām un iniciatīvām;
 • Izpratnes veidošana par atvērto tehnoloģiju un atvērto datu jomas nozīmi tautsaimniecībā un atbilstošu digitālo prasmju ieguves nepieciešamību.

2. IKT profesionāļu skaitliskās un kvalitatīvās izaugsmes veicināšanā ( Digitālās prasmes IKT
profesionāļiem):

 • Matemātikas un citu eksakto zinātņu apguve izglītības iestādēs algoritmiskās domāšanas veicināšana, iekļaujot izglītojamiem praktiski pielietojamas prasmes, un to pasniegšanas uzsākšana pēc iespējas ātrāk, atbilstoši izglītojamā vecumposmam un izglītības programmai;
 • Jauniešu piesaiste IKT profesijai – informatīvas kampaņas, IKT karjeras motivēšanas aktivitātes, dažādi karjeras attīstības atbalsta pasākumi, iesaistot pedagogus karjeras konsultantus;
 • Atbalsts to jauniešu mācībām, kuriem tā ir pirmā darbavieta, nodrošinot praktisko iemaņu apguvi jaunākajās tehnoloģijās;
 • Atvērto tehnoloģiju apguves veicināšana izglītības iestādēs. Jauniešu piesaiste IKT profesijai, nodrošinot izglītojošus un informatīvus pasākumus, iniciatīvas, konkursus un citas aktivitātes atvērto tehnoloģiju un atvērto datu jomā;
 • Padziļināta e-prasmju apguve izglītības iestādēs, lai veicinātu augsta līmeņa IKT profesionālu sagatavošanu.

3. Digitālās prasmes un tehnoloģijas izglītībā:

 • Daudzveidīga digitālā satura un mācību materiālu izstrāde un brīva pieejamība, tostarp latviešu valodā, kā arī drukāto mācību materiālu papildināšana ar elektroniskiem atbalsta resursiem;
 • Vienotas izpratnes veidošana izglītības iestādēs un sabiedrībā kopumā, ka matemātikā un datorikā apgūtās zināšanas un prasmes 21. gadsimtā ir nepieciešamas katram indivīdam kā ikdienas dzīvē tā visas tautsaimniecības attīstībā;
 •  Sadarbība pedagogu digitālo prasmju pilnveidē, izstrādājot pedagogu profesionālās pilnveides izglītības programmas jaunu tehnoloģiju izmantošanai mācību procesā, ņemot vērā tehnoloģiju nepārtraukto mainību;
 • Mācību priekšmeta Datorikas programmu aprobācijas īstenošana un izglītības programmu pilnveide, izmantojot aprobācijas rezultātus;
 • Atvērto tehnoloģiju un atvērto datu izmantošanas veicināšana izglītības procesā.

4. Digitālās prasmes un digitālā iekļaušana plašākai sabiedrībai:

 • Informatīvās ikgadējās kampaņas „E-prasmju nedēļa” rīkošana;
 • Sabiedrības dažādu grupu – mazo, mikro un vidējo uzņēmumu, valsts un pašvaldību sektorā strādājošo, pedagogu un vecāku, bērnu un jauniešu – informēšana un izglītošana par e-prasmju, IKT risinājumu, un e-pakalpojumu efektīvu izmantošanu;
 • Sabiedrības dažādu grupu izglītošana digitālās drošības un kiberdrošības jomā;
 • Bērniem un jauniešiem pielāgotu mācību materiālu izstrāde, mērķtiecīga izglītojamo un pedagogu informēšana un izglītošana par riskiem un atbildību, lietojot internetu; Sabiedrības dažādu grupu informēšana un izglītošana, dažādu pasākumu un iniciatīvu īstenošana atvērto datu un atvērto tehnoloģiju jomā;
 • Sabiedrības izglītošana mediju pratības un informācijas pratības jomā;
 • Senioriem pielāgotu izglītības programmu veidošana un realizēšana, uzlabojot vecāka gadagājuma cilvēku dzīves kvalitāti elektroniskajā laikmetā, sniedzot plašākas iespējas aktīvam dzīvesveidam un nodarbinātībai, dažādu e-pakalpojumu izmantošanai.

Partneri apņemas e-prasmju attīstībai Latvijā ievērot prioritāros virzienus, kas definēti tādos Eiropas Savienības un Latvijas attīstības plānošanas dokumentos kā Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijā līdz 2030. gadam, Nacionālajā attīstības plānā 2014-2020. gadam, Informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādnēs 2014.-2020. gadam, Digitālā vienotā tirgus stratēģijā, Jaunajā Eiropas prasmju stratēģijā, Digitālo prasmju un darbu (arodu) koalīcijā un LIKTA hartā.

Partneri apņemas īstenot Memorandā paredzētos darbības virzienus atbilstoši Partneru organizāciju mērķiem, darba plāniem un pieejamajiem finanšu līdzekļiem, savstarpēji informējot Partnerus par galvenajām aktivitātēm un iniciatīvām.