Izglītības un zinātnes ministrija

Izglītības un zinātnes ministrija

 • 11. aprīlis, 2022. gads
 • 0 comments
Partneris

Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) ir vadošā valsts pārvaldes iestāde izglītības, zinātnes un sporta nozarē, kā arī jaunatnes un valsts valodas politikas jomā. IZM ir izstrādājusi un vada Izglītības attīstības pamatnostādnes 2021. – 2027. gadam noteiktās vienotās valsts politikas un attīstības stratēģijas izglītībā īstenošanu, koordinējot to ar citām izglītības procesā iesaistītajām institūcijām. Pamatnostādnēs norādīts izglītības politikas virsmērķis un mērķi, galvenie rīcības virzieni un uzdevumi izvirzīto mērķu sasniegšanai, politikas rezultāti un rezultatīvie rādītāji. Pamatnostādnes aptver visus izglītības veidus un pakāpes.

 Ministrijas funkcijas, uzdevumi un kompetence:

 • izstrādāt izglītības, zinātnes, sporta, jaunatnes un valsts valodas politiku;
 • organizēt un koordinēt izglītības, zinātnes, sporta, jaunatnes un valsts valodas politikas īstenošanu;
 • veikt citas ārējos normatīvajos aktos noteiktās funkcijas.

 Lai nodrošinātu funkciju izpildi, ministrija:

 • izstrādā valsts izglītības standartus un vadlīnijas, un atbilstoši standartos noteiktajām prasībām izstrādā un apstiprina izglītības programmu paraugus, mācību priekšmetu standartus un mācību priekšmetu un kursu paraugus;
 • izstrādā un īsteno mācību un audzināšanas procesa kvalitātes pilnveides pasākumus;
 • izstrādā prasības pedagoga profesionālajai pilnveidei;
 • organizē profesijas standarta vai profesionālās kvalifikācijas prasību (ja profesijai nav nepieciešams izstrādāt profesijas standartu) izstrādi vai aktualizāciju atbilstoši Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras 6.‒7. līmenim;
 • koordinē profesionālās izglītības īstenošanā un profesionālās kvalifikācijas piešķiršanā iesaistīto institūciju darbību, kā arī veicina pieaugušo neformālās izglītības attīstību;
 • nodrošina starptautisko sadarbības programmu zinātnē un tehnoloģiju attīstībā īstenošanu Latvijā;
 • nodrošina Eiropas Savienības izglītības programmu īstenošanu Latvijā;
 • veic citus normatīvajos aktos noteiktos uzdevumus.

Latvijas izglītības sistēma sastāv no pirmskolas izglītības, vispārējās izglītības, profesionālās izglītības, augstākās izglītības, pieaugušo izglītības, iekļaujošās izglītības un speciālās izglītībasValsts un pašvaldību izglītības iestādēs izglītība tiek nodrošināta valsts valodā. Citā valodā izglītību var iegūt privātās izglītības iestādēs vai arī valsts un pašvaldību izglītības iestādēs kurās tiek īstenotas mazākumtautu izglītības programmas.

Izglītībā sasniedzamie mērķi noteikti, respektējot globālās attīstības tendences, piemēram, digitālo transformāciju, demogrāfiskās pārmaiņas un izmaiņas nodarbinātības struktūrā. Tāpat ņemti vērā Latvijai īpaši aktuāli risināmie jautājumi – nepietiekamā pedagoga profesijas konkurētspēja, vājā pedagogu un akadēmiskā personāla ataudze, nevienlīdzīgās izglītības iespējas starp pilsētu un lauku skolām, zema motivācija līdzdalībai pieaugušo izglītībā un citi aspekti.

Gavenās aktivitātes digitālās transformācijas jautājumos:

 • e-mācību piedāvājuma palielināšana profesionālajā, augstākajā un pieaugušo izglītībā;
 • digitālo mācību līdzekļu un atbalsta materiālu attīstība; digitālu mācīšanās platformu attīstīšana;
 • digitālo prasmju kā caurviju kompetences attīstība – kritiskā domāšana un problēmrisināšana, jaunrade un uzņēmējspēja, pašvadīta mācīšanās, sadarbība, pilsoniskā līdzdalība, digitālā pratība.

Izglītības un zinātnes ministrijas nolikums

Informācija tiešsaistē:
Nacionālās Digitālo prasmju partnerības partneris:
Organizācijas tips:
Publiska iestāde
Mērķa auditorija:
Digitālās prasmes izglītībā.
Digitālās prasmes visiem
Digitālās prasmes IKT profesionāļiem un digitālajiem ekspertiem.
Digitālās tehnoloģijas/specializācija:
Digitālās prasmes
Ģeogrāfiskais tvērums - valsts:
Latvija
Mācību specializācijas virziens:
Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas