Kultūras informācijas sistēmu centrs

Kultūras informācijas sistēmu centrs

  • 17. decembris, 2021. gads
  • 0 comments
Partneris

Kultūras informācijas sistēmu centrs ir Kultūras ministrijas pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kas darbojas, pamatojoties uz Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra noteikumiem Nr.928 „Kultūras informācijas sistēmu centra nolikums” un nozares politikas plānošanas dokumentiem.

Centra misija ir palīdzēt atmiņas institūcijām – arhīviem, bibliotēkām un muzejiem saglabāt un padarīt pieejamu kultūras mantojumu nākamajām paaudzēm, izmantojot jaunākos informācijas tehnoloģiju risinājumus. Lai to īstenotu, centrs attīsta bibliotēku, arhīvu, muzeju un citu kultūras un izglītības iestāžu informācijas sistēmas, nodrošinot uzkrāto informācijas avotu un kultūras vērtību pieejamību sabiedrībai. Centrs arī veido sadarbību ar citām valsts pārvaldes iestādēm, ieviešot mūsdienīgus valodas tehnoloģiju un mākslīgā intelekta risinājumus valsts pārvaldē iedzīvotāju efektīvas saziņas ar valsts pārvaldi un informācijas pieejamības sekmēšanai.

Centra kā valsts iestādes sākotnējā izveide saistāma ar 1997. gadu, kad valstī tika uzsākta bibliotēkās koncentrētās informācijas apstrāde, uzkrāšana un izplatīšana un izveidoja bezpeļņas organizāciju valsts SIA “Bibliotēku informācijas tīklu konsorcijs” (Konsorcijs) ar mērķi radīt elektronisku, visu Latviju aptverošu bibliotēku informācijas tīklu. Mērķis tika realizēts, radot Valsts vienoto bibliotēku informācijas sistēmu, kuras uzturēšana un pilnveide tika uzticēta Konsorcijam.

2003. gada 24.decembrī Ministru kabinets izdeva rīkojumu Nr. 817, kas noteica, ka bezpeļņas organizācijas valsts SIA „Bibliotēku informācijas tīklu konsorcijs” tiek reorganizēts un līdz 2004. gada 1. februārim izveidojama valsts aģentūra „Kultūras informācijas sistēmas”, kura ir Konsorcija funkciju un saistību pārņēmēja. Līdz ar valsts aģentūras izveidi paplašinājās iestādes darbības joma, uzsākot uz mantojuma saglabāšanu un pieejamību vērstu digitalizācijas projektu īstenošanu arī pārējās atmiņas institūcijās – arhīvos un muzejos.

2013. gada 1. janvārī, pamatojoties uz Ministru kabineta 2012. gada 18. decembra noteikumiem Nr.928 „Kultūras informācijas sistēmu centra nolikums”, valsts aģentūrai „Kultūras informācijas sistēmas” tiek mainīts juridiskais statuss, tai kļūstot par Kultūras ministrijas pakļautībā esošu tiešās pārvaldes iestādi – Kultūras informācijas sistēmu centru.

Informācija tiešsaistē:
Nacionālās Digitālo prasmju partnerības partneris:
Organizācijas tips:
Publiska iestāde
Mērķa auditorija:
Digitālās prasmes visiem
Darbaspēka digitālās prasmes.
Digitālās prasmes IKT profesionāļiem un digitālajiem ekspertiem.
Digitālās tehnoloģijas/specializācija:
Digitālās prasmes
Programmatūra
Ģeogrāfiskais tvērums - valsts:
Latvija
Mācību specializācijas virziens:
Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas