Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs

Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs

  • 21. jūnijs, 2022. gads
  • 0 comments
Partneris

Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs (turpmāk tekstā ZRKAC) ir Jelgavas valstspilsētas pašvaldības pieaugušo izglītības iestāde, kuras darbības mērķis ir nodrošināt Jelgavas pilsētas un Zemgales reģiona iedzīvotāju vajadzībām atbilstošu kvalitatīvu mūžizglītības piedāvājumu kā arī  metodisko, izglītojošo un informatīvo atbalstu formālās un neformālās izglītības iestādēm un pedagogiem.

ZRKAC darbības virzieni nosaka, ka iestāde veic izglītojošo darbību Jelgavas pilsētas pašvaldības un Zemgales reģiona ekonomiskās, sociālās un izglītības politikas īstenošanā, veido un īsteno izglītības piedāvājumu iedzīvotājiem atbilstoši viņu vēlmēm un interesēm saskaņā ar reģiona attīstības vajadzībām; sekmē cilvēk kapitāla, zināšanu ekonomikas un informācijas sabiedrības attīstību Jelgavas pilsētā un Zemgales reģionā; veic izglītības metodiskā darba vadību un izglītības programmu īstenošanas kvalitātes uzraudzību Jelgavas pilsētas vispārējās, profesionālās un profesionālās ievirzes izglītības iestādēs, sekmējot izglītības kvalitātes uzlabošanu visās izglītības pakāpēs; nodrošina un attīsta izglītības atbalsta vidi, lai sekmētu personības garīgo pilnveidi, kā arī veiksmīgu iekļaušanos sabiedrībā un darba tirgū.

Iestāde izglītojošo darbību un ar to saistītās funkcijas īsteno 4 nodaļas:

  • Tālākizglītības nodaļa
  • Uzņēmējdarbības atbalsta nodaļa
  • Metālapstrādes mācību parks
  • Izglītības attīstības nodaļa

Tāpat ZRKAC darbojas arī metodiskā bibliotēka, kas sniedz atbalstu izglītības programmu īstenošanā, nodrošinot metodisko literatūru, un dažādus informācijas avotus, piedāvā operatīvus un kvalitatīvus informācijas pakalpojumus lietotāju vajadzībām.

Nacionālās Digitālo prasmju partnerības partneris:
Organizācijas tips:
Publiska iestāde
Mērķa auditorija:
Digitālās prasmes visiem
Digitālās tehnoloģijas/specializācija:
Digitālās prasmes
Ģeogrāfiskais tvērums - valsts:
Latvija
Mācību specializācijas virziens:
Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas