Digitālās pārveides izaicinājumi valstu ANM plānos

Digitālās pārveides izaicinājumi valstu ANM plānos

  • 5. marts, 2023. gads
  • 0 comments
Pētījumi un ziņojumi

Eiropas Parlamenta Ekonomikas un monetārās komitejas (ECON) darba dokumentā ir aplūkotas iniciatīvas, ko finansē no Atveseļošanas un noturības mehānisma (ANM), lai atbalstītu mazos un vidējos uzņēmumus (MVU) digitālās pārāveides procesā. Tajā secināts, ka ir daudzi labās prakses piemēri, tomēr riski joprojām ir saistīti ar to, ka trūkst uz rezultātiem balstītu mērķu, dažu shēmu sarežģītība un salīdzinoši zems finansējuma līmenis attiecībā pret vērienīgo mērķi.

Tādu mērķu ieviešana, kuru pamatā ir digitālo kompetenču ietvars un brieduma novērtējums, varētu palīdzēt noteikt MVU atbalsta iniciatīvu pievienoto vērtību. Digitālo tehnoloģiju izmantošana ir svarīgs ekonomikas izaugsmes virzītājspēks. Tas var atbalstīt un uzlabot uzņēmējdarbības procesu attīstību, tostarp inovatīvu produktu un pakalpojumu izstrādi, kā arī paplašināt darbību jaunos tirgos.

Eiropas Komisijas DESI indekss, kas apkopo rādītājus par Eiropas digitālo sniegumu un seko līdzi ES valstu progresam, liecina, ka dažās valstīs ir panākts progress, taču joprojām pastāv nepilnības un ir nepieciešams pielikt pūles, lai panāktu straujāku attīstību, īpaši MVU vidū. Piemēram, 2021. gadā tikai 18 % ES MVU pārdeva tiešsaistē, un 14% ES uzņēmumu (no visiem pakalpojumiem) izmantoja lielos datus. Šie rādītāji ir vēl tālu no Eiropas digitālās desmitgades mērķiem, kas paredz, ka vairāk nekā 90% Eiropas MVU būtu jāsasniedz vismaz digitālās intensitātes pamatlīmenis un 75% ES uzņēmumu būtu jāizmanto mākoņdatošana, mākslīgais intelekts un lielie dati.

Iniciatīvas MVU digitalizācijas atbalstam ANM ietvaros

 

Atveseļošanas un noturības mehānisms ir daļa no visaptveroša reaģēšanas pasākumu kopuma. Tā mērķis ir mazināt koronavīrusa pandēmijas ekonomiskās un sociālās sekas un padarīt Eiropas ekonomiku un sabiedrību ilgtspējīgāku, noturīgāku un labāk sagatavotu zaļās un digitālās pārveides uzdevumiem un iespējām. Līdz šim apstiprinātie 26 plāni ietver pasākumus 24 miljardu EUR apmērā uzņēmējdarbības digitalizācijas atbalstam. Vēl 18 miljardus EUR atbalstot ar digitālajām tehnoloģijām saistītai pētniecībai un izstrādei un digitālo spēju izvēršanai. Dažas dalībvalstis savos atveseļošanas un noturības plānos (ANP) ir atvēlējušas ievērojamus resursus uzņēmumu digitalizācijai.

Latvijas atveseļošanas un noturības plāns 

 

Latvijas digitālie izaicinājumi ir uzlabot digitālās pamatprasmes, panākt digitālo risinājumu plašāku izmantošanu uzņēmumos, kā arī mazināt IKT speciālistu trūkumu. Tas pašlaik ietekmē darbaspēka pieejamību, konkurētspēju, noturību, valdības e-pakalpojumu izmantošanu un inovāciju.

Latvijas atveseļošanas un noturības plāns atbalsta digitālo pārveidi, paredzot investīcijas valsts pārvaldes un sabiedrisko pakalpojumu digitalizācijā (129 miljoni eiro) un atbalstot uzņēmumu digitālo pārveidi, kā arī radot labāku vidi pētniecībai un inovācijai ar pasākumiem, kas uzlabo mazo un vidējo uzņēmumu digitalizāciju (125 miljoni eiro). Plānā ir iekļauti pasākumi ātrdarbīgas platjoslas izvēršanai, kam būtu jāpalīdz vēl vairāk uzlabot digitālo infrastruktūru, (12,5 miljoni eiro) un reformas digitālo prasmju pilnveidei. Piemēram, iedzīvotāju, uzņēmumu un valsts pārvaldes digitālo pamatprasmju un padziļināto prasmju uzlabošanai (95 miljoni eiro).

Plānā paredzētās reformas un investīcijas palīdzēs Latvijai kļūt ilgtspējīgākai, noturīgākai un labāk sagatavotai zaļās un digitālās pārveides radītajiem izaicinājumiem un iespējām. Šim nolūkam ANP ir iekļautas 60 investīcijas un 25 reformas. Pasākumi ir vērsti arī uz prasmēm, tostarp digitālajām prasmēm, pieaugušo izglītību un augstāko izglītību, produktivitāti, tostarp pētniecību un inovāciju, un atbalstu ieguldījumiem uzņēmējdarbībā.

Digitālo prasmju līmenis:
Pamata
Vidējs
Augsts
Eksperta
Digitālās tehnoloģijas/specializācija:
Digitālās prasmes
Ģeogrāfiskais tvērums - valsts:
Eiropas savienība
Mācību specializācijas virziens:
Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
Publikācijas veids:
Darba dokuments
Mērķa auditorija:
Darbaspēka digitālās prasmes.
Digitālās prasmes IKT profesionāļiem un digitālajiem ekspertiem.
Digitālās prasmes visiem
Mērķa grupa:
IKT speciālisti un profesionāļi
Dažādās nozarēs strādājošie
Sabiedrība kopumā
Iniciatīvas veids:
ES institucionālā iniciatīva